Badania okresowe u lekarza medycyny pracy to obowiązek pracownika

Badania okresowe u lekarza medycyny pracy to obowiązek pracownika www.sxc.hu

Rozpoczęcie pracy bez ważnych badań okresowych stanowi naruszenie prawa pracy. Badania medycyny pracy przeprowadza lekarz medycyny pracy. Odpowiedzialność za brak badań ponosi zarówno pracownik jak i pracodawca.

Lekarz medycyny pracy

Medycyna pracy jest to jedna ze specjalności lekarskich. Do jej zadań należy badanie wpływu środowiska pracy na ludzi, jak również diagnostyka i leczenie chorób zawodowych. Do zadań lekarza pracy należy również przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników – wstępnych i kontrolnych. Badanie okresowe pracowników również należy do obowiązków lekarza medycyny pracy tak jak i badanie osób ubiegających się o broń.

Badania okresowe

Lekarskie badania okresowe należy rozpatrywać w dwóch kwestiach. Po pierwsze jest to obowiązek pracownika a z drugiej strony badania medycyny pracy to obowiązek pracodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 211 pkt 5 k.p., jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim a także stosowanie się do wskazań lekarzy. W tym kontekście wskazać należy, iż pracownik odmawiając poddania się badaniom, narusza podstawowe obowiązki pracownicze, co może stanowić nawet podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 §1 pkt 1 k.p. (wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 642/99; wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r., sygn. akt I PK 131/05).

Na pracodawcy ciąży obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku (art. 229 §4 k.p.).

Jeśli pracownik odmawia poddania się badaniom, pracodawca nie może dopuścić go do pracy. Za czas niewykonywania obowiązków z tego powodu nie przysługuje mu wynagrodzenie (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 września 2004 r., I PK 541/03).

Pracodawca decydując się na dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego badań medycyny pracy, narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsekwencją przewidzianą w art. 283 § 1 k.p. może być nałożenie na niego kary grzywny.

Nowoczesna Firma S.A.