Czy spółka cywilna ma swoje własne numery NIP i REGON?

Czy spółka cywilna ma swoje własne numery NIP i REGON? www.sxc.hu

NIP oraz REGON to podstawowe numery identyfikacyjne umożliwiające zdobycie informacji na temat swojego kontrahenta.

Nie budzi wątpliwości, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego posiadające podmiotowość prawną (np. spółka jawna) albo osobowość prawną (na przykład spółka z o.o.) mają swoje własne numery identyfikacyjne NIP i REGON.

Wielu przedsiębiorców rozpoczyna jednak swoją przygodę ze spółkami od spółki cywilnej - jak wygląda ta kwestia w przypadku najczęściej zakładanej spółki w Polsce?

NIP oraz REGON to podstawowe numery identyfikacyjne umożliwiające zdobycie informacji na temat swojego kontrahenta. Nie budzi wątpliwości, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego posiadające podmiotowość prawną (np. spółka jawna) albo osobowość prawną (na przykład spółka z o.o.) mają swoje własne numery identyfikacyjne NIP i REGON.

Wielu przedsiębiorców rozpoczyna jednak swoją przygodę ze spółkami od spółki cywilnej - jak wygląda ta kwestia w przypadku najczęściej zakładanej spółki w Polsce?

NIP spółki cywilnej

Kwestię nadawania NIP, czyli Numeru Identyfikacji podatkowej reguluje ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W treści przedmiotowej ustawy możemy odnaleźć przepisy określające podmioty, którym przyznaje się NIP.

Jeden z tych przepisów, a konkretnie art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników brzmi w sposób następujący: "Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu". Spółka cywilna jest na gruncie przedmiotowego przepisu traktowana jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca podatnikiem (na przykład w zakresie podatku VAT) konsekwencją czego jest nadanie spółce cywilnej NIP.

W tym kontekście warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy - NIP spółki cywilnej jest numerem całkowicie różnym od NIP wspólników tejże spółki.

Regon spółki cywilnej

Jak wygląda ta kwestia w przypadku numeru REGON? Zacznijmy od ustalenia czym właściwie jest ten numer identyfikacyjny. Numer ten nadawany jest podmiotom gospodarki narodowej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z wpisem danego podmiotu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Czy spółce cywilnej nadawany jest indywidualny numer REGON? Jak wskazuje Wojciech Rudzki autor bloga o spółce cywilnej, tą kwestię reguluje art. 42 ust. 1 pkt 2) ustawy o statystyce publicznej stanowiący, że: "Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej <>, obejmuje: jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej". Podobnie jak miało to miejsce w przypadku NIP, spółka cywilna na gruncie przedmiotowego przepisu jest traktowana jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, konsekwencją czego jest nadanie spółce cywilnej numeru REGON. Oczywiście, tak samo jak miało to miejsce w przypadku NIP, numer ten jest całkowicie różny od numerów REGON wspólników tej spółki.

Numery sprawdzaj w szerokim zakresie

NIP oraz REGON to numery bliskie każdemu przedsiębiorcy ponieważ numerami tymi każdy przedsiębiorca posługuje się na co dzień. Z jednej strony numery te ujawniane są na dokumentach wytwarzanych przez przedsiębiorców (w szczególności na fakturach VAT). Z drugiej strony umożliwiają zdobycie wiedzy na temat kontrahenta z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych - czy to CEIDG, czy to bazy REGON.

Chcąc zawrzeć umowę ze spółką cywilną należy zatem pamiętać o jednym - spółka cywilna ma swoje numery identyfikacyjne NIP oraz REGON i numery te są różne od numerów poszczególnych wspólników spółki. Dokonując zatem sprawdzenia kontrahenta, należy go dokonać oddzielnie dla numerów spółki cywilnej oraz samych wspólników - umożliwi to zdobycie pełniejszej wiedzy na temat sytuacji prawnej kontrahenta.

Wojciech Rudzki