Do you speak English? Czyli język angielski w CV

Do you speak English? Czyli język angielski w CV fot. CollegeDegrees360/Flickr

Język angielski to uniwersalny język biznesu. Uczą się go miliony. Dlaczego? Z badań Cambridge English* wynika, że jednym z najczęstszych powodów jest zwiększenie szansy na dobrą pracę.

Znajomość angielskiego nie jest już atutem, a umiejętnością oczywistą (podobnie, jak obsługa komputera). Im wyższe stanowisko, tym większe oczekiwania pracodawcy, zwłaszcza firm zagranicznych (87 proc.), z branży przemysłowej (80 proc.), z dużych miast (77 proc.), dużych – zatrudniających ponad 250 pracowników (76 proc.). Już nie sam fakt znajomości języka, ale poziom tej znajomości wyróżnia na rynku pracy. A także umiejętność udowodnienia tego faktu potencjalnemu pracodawcy.

Pracodawcy weryfikują znajomość języka

Deklaracje o znajomości języka zamieszczane przez kandydatów w cv, weryfikuje 97 proc. firm. Podstawową metodą weryfikacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (76 proc.). To nie zawsze najbardziej efektywna metoda, ponieważ rekruter – często nie będący specjalistą w zakresie języków obcych – może zbyt ogólnie ocenić kandydata, koncentrując się głównie na płynności komunikacji.

Obiektywnym narzędziem oceny znajomości języka są certyfikaty językowe. To druga ze stosowanych metod weryfikacji (11 proc. wskazań), zarazem najpełniej diagnozująca wszystkie obszary sprawności językowych (czytanie, rozumienie ze słuchu, poziom wypowiedzi, jakość materiałów pisemnych). Zewnętrzna ocena pozbawiona jest wpływu wrażenia, jakie może wywołać kandydat podczas rekrutacji. Co istotne, certyfikaty językowe są tym ważniejsze, im wyższe jest stanowisko, o które stara się kandydat. Aż 67 proc. rekrutujących kadrę zarządzającą wyższego stopnia, (65 proc. – kierowników średniego szczebla, 61 proc. – specjalistów) deklaruje, że posiadanie certyfikatu zwiększa atrakcyjność kandydata.

Na kolejnych miejscach wśród metod weryfikacji poziomu języka są: własne, wewnętrzne testy pracodawcy (8 proc.), deklaracja kandydata (3 proc.) i złożenie przez niego cv w języku angielskim (2 proc.).

język angielski weryfikacja Cambridge English

Cenione certyfikaty językowe

Kandydaci posiadający certyfikat językowy postrzegani są jako osoby ambitne (47 proc. wskazań), dążące do celu (47 proc.), zorientowane na sukces (43 proc.). Co trzeci rekruter przyznaje, że wynagrodzenie kandydata z certyfikatem może być wyższe – średnio o 16 proc.

79 proc. rekruterów wymieniło certyfikaty Cambridge English jako najbardziej cenione. Najczęściej wskazywano na Cambridge English: First (30 proc.), Cambridge English: Advanced (26 proc.) oraz Cambridge English: Proficiency (20 proc.). Pracodawcy doceniają również certyfikaty specjalistyczne – biznesowe: BULATS oraz Certificates in Business English (BEC).

certyfikaty oceny Cambridge English

Precyzja oceny

Podstawową skalą oceny znajomości języka jest CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Obejmuje ona sześć poziomów zaawansowania: od A1 dla początkujących, do poziomu biegłości C2. Najczęściej wymagane przez pracodawców są: B2 (poświadczający poziom średniozaawansowany – odpowiada mu certyfikat Cambridge English: First), C1 (poziom zaawansowany – Cambridge English: Advanced), C2 (najwyższy poziom znajomości języka – Cambridge English: Proficiency).

Od 2015 roku ocena umiejętności językowych kandydata jest jeszcze bardziej precyzyjna – za sprawą nowej skali ocen Cambridge English Scale. Oprócz jednolitej punktacji łącznej, certyfikat ukazuje wyniki kandydata dla każdej z czterech sprawności językowych: czytania, pisania, słuchania i mówienia oraz ocenę dotyczącą umiejętności posługiwania się językiem angielskim (Use of English). Zdający, a także potencjalni pracodawcy, otrzymują kompleksowe informacje wskazujące na mocne strony kandydata, a także ułatwiające identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Na certyfikatach, obok poziomów CEFR, pojawiły się punkty Cambridge English Scale. Utrzymano dotychczas stosowane oceny: A, B, C. Rezultaty egzaminów Cambridge English będą prezentowane w formie zarówno punktów, jak i oznaczeń literowych, podczas gdy oceny cząstkowe (ze wszystkich części egzaminów) są wyrażone wyłącznie w punktach Cambridge English Scale.

Aby porównać rezultaty egzaminu zdanego przed 2015 r. z wynikami prezentowanymi na nowej skali Cambridge English, można skorzystać z konwertera na stronie internetowej www.cambridgeenglish.org/cambridgeenglishscale.

* Badanie zrealizowane przez Millward Brown na zlecenie Cambridge English wśród 300 polskich pracodawców metodą CATI, lipiec 2014; Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Cambridge English wśród 500 Polaków w wieku 16-26 lat, metodami CAWI, CATI, FGI, lipiec 2013.

Cambridge English Arkadiusz Jaworski