Dofinansowanie projektów dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie projektów dla osób niepełnosprawnych sxc.hu

Od 10 stycznia 2014 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na unijne dofinansowanie projektów mających na celu aktywizację zawodową oraz integrację społeczną osób niepełnosprawnych.

Na ten cel przeznaczona jest kwota w wysokości ponad 19 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założeniem, trwającego do 10 lutego br. konkursu, jest poprawa w dostępie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na unijne dofinansowanie mogą liczyć projekty wspierające programy aktywizacji społeczno-zawodowej z uwzględnieniem indywidualnego planu działania, opracowanego w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej.

Podobne artykuły:

Dodatkowo pomoc musi obejmować minimum dwie formy wsparcia spośród następujących:

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej. 
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
 • Poradnictwo zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy.
 • Staże i praktyki zawodowe.
 • Subsydiowane zatrudnienie.
 • Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ.
 • Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia).
 • Specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.
 • Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

Promowane będą także działania o charakterze środowiskowym, a w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).

W ramach dostępnych środków, wyodrębniona została kwota w wysokości 5  mln zł na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób w wieku 15-30 lat oraz kwota w wysokości 5 mln zł na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w miastach do 25 tysięcy mieszkańców.  

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych  w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Ogłoszony konkurs, to kolejna szansa dla osób niepełnosprawnych na zaistnienie na rynku pracy, a w efekcie na zmianę swojego życia. W ramach całego Priorytetu VII Mazowiecka Jednostka podpisała z beneficjentami ponad  1,1 tys. umów. Wartość dofinansowania z EFS to kwota ponad 782 mln zł.

Udział w projektach realizowanych z Działania 7.4 zakończyło ponad 1300 osób niepełnosprawnych.

Podobne artykuły:

Jak składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 10 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. 

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie lub w jednym z Regionalnych Punktów Przyjmowania Wniosków zlokalizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”. Infolinia pod numerem 0 801 101 101, adres mailowy: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Dokumentacja Konkursowa jest na stronie www.mazowia.eu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych