Dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela przedszkola

Dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela przedszkola Ivan Prole / stock/xchng

Obowiązek prowadzenia szczególnej dokumentacji może zostać nałożony przez radę pedagogiczną lub dyrektora i wynikać z potrzeb przedszkola. Takimi dokumentami mogą być: roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, indywidualny program nauczania itp.

Jeśli praca z dziećmi ma przynieść dobre efekty, powinna być systematyczna i dobrze przygotowana. Z tego powodu każdy nauczyciel powinien codziennie: starannie zaplanować zajęcia dydaktyczne, wybrać pomoce dydaktyczne i przygotować je przed zajęciami, zaplanować dzieciom cały dzień, także zajęcia rano, na spacerze i po południu oraz opracować konspekty zajęć dydaktycznych. Bardzo istotne jest przy tym prowadzenie na bieżąco dokumentacji pracy pedagogicznej.

Rodzaje dokumentacji pracy pedagogicznej

Nauczyciel wychowawca ma obowiązek dokumentować swoją pracę z dziećmi w postaci:

  • dziennika zajęć (tematy zajęć, frekwencja),
  • planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
  • planów miesięcznych,
  • arkuszy obserwacji dziecka,
  • konspektów zajęć – w przypadku nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego lub prowadzących zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
  • innej dokumentacji wynikającej z potrzeb przedszkola.

Dziennik zajęć

Nie ma sztywno ustalonych zasad wpisywania tematów do dziennika. Sposób jego prowadzenia zależy m.in.: od ramowego rozkładu dnia, planów pracy i ustaleń przyjętych przez radę pedagogiczną. Program realizowany przez przedszkole musi być zatwierdzony przez ministerstwo lub upoważnione do tego jednostki. Wszystkie zapisy w dzienniku powinny być zgodne z przyjętymi przez daną placówkę ustaleniami.

Nauczyciel może dowolnie modyfikować strony dziennika i dostosować je do potrzeb przedszkola, powinien jednak każdorazowo podawać:

  • temat zajęć,
  • ich cel ogólny,
  • wykorzystane pomoce dydaktyczne.

Plan pracy miesięcznej

Od zadań dydaktyczno-wychowawczych nałożonych na przedszkole zależą dobór i układ treści kształcenia oraz metody organizacyjne pracy z dziećmi. Podstawowym obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do udanego startu w szkole (dokładny rejestr zadań zawarty jest w programach zatwierdzonych przez MENiS).

Dobry program wychowawczo-dydaktyczny powinien organizować proces edukacyjny tak, by dzieci rozwijały takie cechy i umiejętności, jak: zdolność obserwacji, pamięć, koncentracja uwagi, ciekawość, wyobraźnia, zainteresowanie wyjaśnianiem zjawisk, potrzeba sprawdzania, twórcza postawa wobec świata, indywidualny sposób myślenia i działania.

Na podstawie programu dydaktyczno-wychowawczego nauczyciel opracowuje miesięczne plany. Każdy taki plan może zawierać stałe elementy:

  • nazwę miesiąca,
  • kompleksowe tematy zajęć,
  • treści programowe (dostosowane do wieku dzieci),
  • cele pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • spis wykorzystanej literatury,
  • proponowane metody prowadzenia zajęć,
  • uwagi nauczyciela.

Ważne!

Jeżeli plan jest opracowywany dla grupy łączonej, należy zróżnicować proponowane działania i uwzględnić treści programowe dla obu grup wiekowych.

Arkusze obserwacji dziecka

Arkusze obserwacji służą do monitorowania rozwoju dzieci i pozwalają na ocenę jego prawidłowości. Konstrukcja arkuszy jest dowolna. Najczęściej są one opracowane w formie tabeli. Tworząc arkusz obserwacji, należy uwzględnić podstawowe umiejętności, które powinny zdobyć dzieci w określonym wieku. Na tej podstawie można ocenić, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Osiągnięcia edukacyjne dziecka należy uzupełniać w arkuszu zgodnie z podstawą programową.

Dokumentacja kontaktów z rodzicami

Nauczyciele mogą dokumentować kontakty z rodzicami wychowanków w formie:

  • protokołów zebrań z rodzicami (krótka notatka: data, plan, temat zebrania, wnioski),
  • kart z indywidualnych spotkań.

Inna dokumentacja

To, czy nauczyciel będzie zobowiązany do sporządzania innej dokumentacji niż opisana powyżej, zależy od zwyczajów danego przedszkola. Obowiązek prowadzenia szczególnej dokumentacji może zostać nałożony przez radę pedagogiczną lub dyrektora i wynikać z potrzeb przedszkola. Takimi dokumentami mogą być: roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, indywidualny program nauczania, protokoły rad pedagogicznych, zebrań z rodzicami, kronika przedszkola lub grupy itp.

Podobne artykuły:


Sławomira Załęska