Istotne zmiany w prawie pracy

Istotne zmiany w prawie pracy Kamila Kwasik

Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi zmianami w przepisach z zakresu prawa pracy, w imię zasady, że stosowanie się do obowiązujących norm prawa pracy jest podstawą do funkcjonowania zdrowego rynku i uczciwej konkurencji.

Pierwszym prelegentem w sesji plenarnej konferencji była p. Monika Frączek, prawnik, Główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy. Prelegentka przedstawiła skutki w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy w przypadku m.in.: stosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy, stosowania ruchomego czasu pracy (także na pisemny wniosek pracownika) czy możliwości odpracowania wyjścia pracownika.

– W tym roku weszły nowe w życie znaczące zmiany w przepisach prawa pracy. Szczególnie istotne okazały się one dla pracowników-rodziców i zatrudniających ich pracodawców. Nowe rozwiązania dotyczyły przede wszystkim urlopów przysługujących z tytułem pełnienia przez pracowników funkcji rodzicielskich – zaznaczyła p. Monika. – Szczególnie duże znaczenie ma dwutorowy tryb występowania o fakultatywne urlopy dla pracowników-rodziców, tj. o dodatkowy urlop macierzyński (dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego). Z trybem występowania o te urlopy wiąże się bowiem prawo do zasiłku macierzyńskiego w określonej wysokości – wyjaśniła Frączek. – 80% podstawy wymiaru zasiłku, za urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński (dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz za urlop rodzicielski – przysługuje w sytuacji, gdy dodatkowy urlop macierzyński (dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlop rodzicielski jest brany w trybie „z góry” – dodała ekspertka.

Podobne artykuły:

Podczas wystąpienia prelegentka wyjaśniła, czym jest tryb „z góry”, w jakim przypadkach przysługuje rodzicom. Kiedy przysługuje 100% podstawy wymiaru zasiłku za urlop macierzyński, jaki wniosek należy złożyć itp.

– Czy te zagadnienia, czy prawo pracy musi być skomplikowane? Czy nie można by było tego jakoś uprościć? Wszystkie tryby urlopów, wnioski, rozliczanie – wszystko to jest bardzo skomplikowane zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika-rodzica – zauważyła p. Anna, uczestniczka konferencji.

Elastyczny czas pracy

Kolejnym prelegentem była p. Anna Telec, radca prawny z Kancelarii Prawa Pracy. Przedstawiła ona problem zatytułowany „Czas pracy – zagadnienia praktyczne i problematyka zwiększenia elastyczności”. Ruchoma dobra, nowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy; wyjścia prywatne i zasady ich odpracowywania czy nowe okresy rozliczeniowe to tylko niektóre z zagadnień, które zostały poruszone podczas prezentacji.

– Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu do tego przeznaczonym – zaznaczyła ekspertka. – Doba zaś to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; tydzień zaś należy rozumieć jako 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia rozliczeniowego – dodała.

Jakie system czasu pracy mamy obecnie? – Dysponujemy podstawowym systemem czasu pracy, w którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy – wyjaśniła Telec. – Nowością jest, że w każdym systemie pracy czasu pracy jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Pani Anna Telec przybliżyła także uczestnikom konferencji kwestie rozkładu czasy pracy. – Może być on sporządzony w formie pisemnej bądź elektronicznej, na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak: co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikami rozkład czasu pracy co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Podobne artykuły:

Nowoczesna Firma S.A. Kamila Kwasik