Jak pracodawcy mogą zmniejszyć stres pracowników?

Jak pracodawcy mogą zmniejszyć stres pracowników? fot. Gruenewiese86/Flikr

Stres może prowadzić do problemów zdrowotnych i wiązać się z absencją chorobową, słabą wydajnością oraz wpływać na obrót firmy. Ale pracodawcy mogą wiele zmienić w tym zakresie.

Praca pod presją wywołuje stres i tym samym może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Oczywiście nie jest to prosta zależność ponieważ ludzie różnią się między sobą postawą, charakterem i stosunkiem do pracy.

Niemniej jednak istnieją już niepodważalne dowody świad­czące o wpływie różnych czynników związanych z pracą na kondycję zdrowotną pracowników.

Źródła stresu wynikają z nieprawidłowości w ważnych dla pracownika obszarach takich jak poczucie sprawczości i wpływu na wykonywaną pracę, zdrowe relacje, wsparcie od przełożonych   i współpracowników, jasno określone wymagania (generalnie transparentność w każdym aspekcie)     i poczucie bezpieczeństwa.

Źródła stresu w pracy czyli przykłady nieprawidłowości w ważnych dla pracowników obszarach

Obszar wpływu

Niski poziom kontroli nad środowiskiem pracy, organizacją pracy, sposobem wykonania pracy, czasem przerw.

Obszar wsparcia

Brak pomocy i wsparcia ze strony przełożonych, brak pochwał i zachęty, brak zaufanej osoby z którą można porozmawiać na temat obaw, emocji, brak wsparcia ze strony współpracowników

Obszar wymagań

Zbyt duża ilość pracy i/lub tempo pracy jak na możliwości pracownika, niedociążenie lub przeciążenie pracą,  rodzaj pracy i/lub stanowisko niedopasowane do osoby, zbyt monotonne zajęcie aby dawało zadowolenie

Obszar relacji

Brak szacunku ze strony przełożonego lub współpracowników, nękanie i obrażanie, konflikty, zły styl zarządzania

Obszar roli zawodowej

Brak jasno określonego zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika , celów, kryteriów oceny, brak potrzebnych do pracy kwalifikacji, wiele sprzecznych podległości służbowych

Obszar bezpieczeństwa

Niska gwarancja zatrudnienia, niewspółmierność wynagrodzenia do wysiłku, zaburzona równowaga między życiem osobistym a zawodowym, niesprawiedliwe traktowanie podczas podziału obowiązków i w procesie selekcji, zafałszowana komunikacja w firmie (kłamstwa, zatajanie prawdy)

Występowaniu stresu w pracy sprzyjają zatem czynniki wynikające z niewłaściwego zarządzania, nieprawidło­wo zaprojektowanego stanowiska pracy i niewłaściwej organizacji. Dlatego najbardziej skuteczne strategie minimalizowania poziomu napięcia związane są z uregulowaniem czynników organizacyjnych. Mimo to jednak sytuacja osobista pracownika, stopień wrażliwości i ogólne kompetencje związane z zarządzaniem emocjami mają również bardzo duży wpływ na indywidualne reakcje na stres. Wydaje się zatem, że istotnym wyzwaniem dla pracodawców staje się kontrola zagrożeń występujących zarówno po stronie firmy, jak i po stronie pracowników. Podstawowe działania związane z prewencją to m.in:

  • Szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i metod radzenia sobie ze stresem.
  • Warsztaty psychologiczne wzmacniające odporność psychiczną i zdolność samozarządzania jednostki.
  • Szkolenie kadry kierowniczej i menadżerów w budowaniu „zdrowego i przyjaznego środowiska pracy”.
  • System wychwytywania i karania działań dyskryminujących.
  • Wdrażanie prozdrowotnych programów umożliwiających diagnozę poziomu stresu, wprowadzających zdrowy catering i aktywność fizyczną.
  • Określenie stanowisk wysokiego ryzyka i stworzenie dla pracowników specjalnego systemu wsparcia.
  • Elastyczny czas pracy umożliwiający zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Zgodnie z danymi Międzynarodowego Biura Pracy, 75% pracowników w Europie deklaruje, że cierpi z powodu stresu w miejscu pracy, 30% rezygnuje z pracy ze względu na stres, a z problemem tym styka się 85% kadr. Stresogenna praca utrudnia utrzymanie utalentowanych pracowników, wpływa na zmniejszenie inicjatywy, kreatywności, zaangażowania i motywacji, zwiększa absencję w pracy. Wydaje się więc, że jest to coraz poważniejsze wyzwanie, z którym – prędzej czy później - będą musieli się zmierzyć również polscy pracodawcy.

Workmed Sp. z o.o. Katarzyna Kowalska-Jarnot