Najniższe wynagrodzenie w 2015 roku

Najniższe wynagrodzenie w 2015 roku direct.money.pl

W 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe od zakładanego i wyniesie 1750 zł zamiast pierwotnie planowanych 1731 zł. W roku 2014 wynagrodzenie to wynosiło 1680 zł.

Proponowana wcześniej kwota 1731 zł, jest kwotą wynikającą z ustawy, jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło zwiększyć ją do 1750 zł, a Rząd przystał na tę propozycję.

Zasady ustalania najniższego wynagrodzenia

Proponowana na każdy kolejny rok wysokość płacy minimalnej, jest ustalana na podstawie prognoz inflacyjnych. Jeśli jednak najniższe wynagrodzenie jest niższe od połowy średniego wynagrodzenia, ustalane jest ono również w oparciu o 2/3 wzrostu gospodarczego.

Ustawa nie nakłada na organa państwowe obowiązku wyznaczenia poziomu najniższego wynagrodzenia, jedynie w oparciu o wyżej wymienione czynniki. Wynagrodzenie to nie może być niższe, niż wynika to z przepisów ustawy, ale jego wysokość ponad minimalny limit, nie jest ustawowo ograniczona.
Rząd powinien kierować się przesłankami płynącymi z kondycji gospodarki i może wyznaczyć kwoty wyższe, niż zapisane w ustawie.

Z drugiej strony jednak, nie może pozwolić sobie na pełną dowolność i ustalanie poziomu płacy minimalnej na zbyt wysokim poziomie, bo to mogłoby doprowadzić do nadmiernego obciążenia biznesu wzrostem wynagrodzeń, a co za tym idzie, skutkującego redukcją zatrudnienia i pogorszeniem kondycji przedsiębiorstw, co mogłoby się niekorzystnie odbić na kondycji gospodarki, w skali całego kraju.

najniższe wynagrodzenie jest ważnym czynnikiem ekonomicznym, bo od niego zależy wysokość innych świadczeń. Na podstawie płacy minimalnej ustalana jest wysokość dodatków za pracę w nocy, za czas przestoju czy wreszcie wysokość odprawy w razie zwolnień grupowych.

Źródło: Infor.pl

red