Polacy w Niemczech radzą sobie nieźle

Polacy w Niemczech radzą sobie nieźle Kurhan - Fotolia

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku na pobyt czasowy wyjechało do Niemiec 500 000 Polaków. Niemcy są również najczęściej wskazywanym przez nas kierunkiem emigracji zarobkowej.

Ile wynoszą wynagrodzenia u naszych zachodnich sąsiadów? W której branży wynagrodzenia były najwyższe?

W maju 2011 roku Niemcy otworzyły rynek pracy dla obywateli ośmiu państw, w tym również tych z Polski. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku do Niemiec na pobyt czasowy wyjechało 470 000 Polaków. W 2012 roku liczba emigrantów zwiększyła się do 500 000. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie „Diagnoza Społeczna” wydanym w  2013 roku, w ciągu najbliższych 2 lat w celach zarobkowych za granicę planuje wyjechać 8% respondentów. Najczęściej wskazywanym kierunkiem emigracji są Niemcy. Takiej odpowiedzi udzieliło czterech na dziesięciu ankietowanych.

Jak radzą sobie Polacy na niemieckim rynku pracy? Jak wynika z danych Instytutu Gospodarki Niemieckiej… całkiem nieźle. W czerwcu 2012 roku bezrobocie w Niemczech wynosiło 6,6%. Wśród osób niebędących narodowości niemieckiej wskaźnik ten był ponad dwukrotnie wyższy – wynosił 13,9%. Natomiast stopa bezrobocia wśród Polaków mieszkających za zachodnią granicą była jedną z najniższych. Wynosiła ona 12,2%. Niższe bezrobocie zaobserwowano jedynie wśród Chorwatów, Portugalczyków i Rumunów.

Wynagrodzenie realne i nominalne

W 2012 roku wynagrodzenie realne w Niemczech wzrosło o 0,5% i było niższe niż wskaźnik inflacji, który wyniósł 2%. Płace nominalne wzrosły w tym okresie o 2,5%. Wzrost zarobków był niższy niż w 2011 roku.  Szczegółowe informacje o zmianach wynagrodzenia nominalnego i realnego oraz inflacji przedstawiono na wykresie 1.

Wykres Sedlak&Sedlak

 

W której branży w Niemczech płacą najlepiej?

W 2012 roku średnie, roczne wynagrodzenie w przemyśle i usługach ogółem wynosiło w Niemczech 44 991 EUR. Pracujący w przemyśle zarabiali przeciętnie 46 674 EUR, natomiast w usługach 43 977 EUR.

Wykres Sedlak&Sedlak


Najwyższe wynagrodzenia w 2012 roku otrzymywały osoby zatrudnione w branży finansowej i ubezpieczeniowej. Zarabiały one przeciętnie 64 576 EUR rocznie. Niewiele niższe płace otrzymywali pracownicy zajmujący się wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 62 333 EUR. Płace przekraczające 60 000 EUR otrzymywali również pracujący w branży informacja i komunikacja (60 465 EUR).

Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w branży zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. Ich przeciętna roczna płaca wynosiła 25 265 EUR. Pracownicy pracujący w administracji i ci zajmujący się działalnością wspierającą zarabiali 27 480 EUR. Trzecią najniżej opłacaną branżą było budownictwo. Pracownicy w niej zatrudnieni otrzymywali rocznie 36 701 EUR.

Wykres Sedlak&Sedlak

Jak już wspomniano, średnie roczne wynagrodzenie w przemyśle i usługach w Niemczech wynosiło 44 991 EUR.  Płace zróżnicowane były w zależności od miejsca zatrudnienia. Zarobki na zachodzie kraju były zdecydowanie wyższe, niż te oferowane pracującym we wschodnich Niemczech. Wynagrodzenia w zachodniej części Niemiec w przemyśle i usługach wynosiły w 2012 roku 46 871 EUR. Były one o 39% wyższe niż płace na wschodzie. Pracujący na terenie wschodnich landów zarabiali średnio 33 840 EUR.

Najwyższe różnice wynagrodzeń odnotowano w 2012 roku w branży przetwórstwo przemysłowe. Osoby zatrudnione w zachodnich landach zarabiały aż o 56% więcej niż pracujący we wschodniej części kraju. Niewiele  mniejsze różnice zaobserwowano w płacach pracowników branży handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych i motocykli. Najniższe dysproporcje zanotowano w branżach: administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz edukacja. Wynosiły one odpowiednio 3,9% i 4%.

Wykres Sedlak@Sedlak


W drugim kwartale 2013 roku płace nominalne w Niemczech wzrosły o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Na wykresie 2. przedstawiono przeciętne miesięczne wynagrodzenia podstawowe brutto w wybranych branżach. Najwięcej zarabiali pracownicy, którzy swą karierę zawodową związali z branżą finanse i ubezpieczenia. Ich miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4 535 EUR. Nieco mniejsze płace otrzymywały osoby zatrudnione w sekcji informacja i komunikacja – 4 485 EUR. W budownictwie, w którym zatrudnienie często znajdują imigranci, miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2 893 EUR. Najmniej – 2 013 EUR – zarabiali pracownicy branży zakwaterowanie i usługi gastronomiczne.

Wykres Sedlak&Sedlak

 


Kobiety i mężczyźni

Czy wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Niemczech różniły się? Przedstawicielki płci pięknej zarabiały przeciętnie 2 925 EUR miesięcznie. To o 18,6% mniej niż mężczyźni, których średnie wynagrodzenie wynosiło 3 595 EUR.

Wykres Sedlak&Sedlak

 

Wynagrodzenia na najlepiej i najgorzej opłacanych stanowiskach

Jednymi z najlepiej opłacanych pracowników w 2010 roku, były osoby zajmujące stanowisko menedżera przedsiębiorstwa. Ich przeciętne roczne wynagrodzenie brutto wynosiło 97 864 EUR. Na drugim miejscu uplasowali się pracujący na etacie lekarze. Zarabiali oni 91 299 EUR. Trzecia pozycja należała do osób wykonujących zawody związane z lotnictwem. Ich przeciętne roczne wynagrodzenie brutto wynosiło 86 77 EUR. Niewiele mniej – 84 223 EUR –zarabiali inżynierowie konstrukcji stalowych i górnictwa. Porównywalne płace otrzymywali specjaliści pracujący w administracji publicznej oraz przedstawiciele i radcy prawni. Ich wynagrodzenie wynosiło odpowiednio 79 336 EUR i 79 330 EUR.

Najniższe, nieprzekraczające 20 000 EUR, wynagrodzenie otrzymywali fryzjerzy. Zarabiali oni rocznie 17 000 EUR. O niewiele ponad 3 000 EUR wyższe płace otrzymywali pracownicy branży przetwórstwo rybne (20 074 EUR). Osoby świadczące profesjonalne usługi z zakresu opieki nad osobami starszymi czy dziećmi zarabiały przeciętnie 21 246 EUR. Wynagrodzenie na porównywalnym poziomie otrzymywali pracownicy zajmujący się wytwarzaniem produktów z drewna oraz pracownicy pralni lub magla. Ich płace wynosiły odpowiednio 21 550 EUR i 21 571 EUR. Niemal 22 000 EUR zarabiali krawcy.

Wykres Sedlak&Sedlak

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

www.wynagrodzenia.pl

 

Sedlak & Sedlak Sylwia Rębisz