Sprawdź, gdzie będą zatrudniać

Sprawdź, gdzie będą zatrudniać Sergey Nivens - Fotolia

Według Barometru Manpower Perspektywy Zatrudnienia 9 kwartał z rzędu wśród przedsiębiorców w Polsce będzie panował optymizm. W 6 z 10 badanych sektorów gospodarki oraz we wszystkich badanych regionach kraju oczekuje się wzrostu poziomu zatrudnienia.

Jak wynika z opublikowanego przez ManpowerGroup, firmę doradztwa personalnego, kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia pracodawcy w Polsce są umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w III kwartale 2015 r. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi +4 proc. W ujęciu kwartalnym wynik spadł o 3 punkty procentowe, a w ujęciu rocznym nie ulega zmianie. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 13 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 4 proc. zamierza redukować etaty, a 78 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Podobne artykuły:

Polska – jeden z najszybciej rozwijających się rynków

Stopa bezrobocia w Polsce wciąż maleje, a obserwowana na rynku pracy sytuacja jest stabilna i umiarkowanie optymistyczna. Po przedwakacyjnym wzroście zapotrzebowania na pracowników możemy spodziewać się, że w III kwartale popyt na nich nieco zmaleje. Jest to jednak spowodowane sezonowością rynku pracy i nie powinno stanowić powodów do obaw. Nasz kraj jest wciąż jednym z najszybciej rozwijających się rynków, a potrzeba powiększania zespołów będzie się utrzymywać na stabilnym poziomie, dotycząc zarówno osób na stanowiskach specjalistycznych, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. To zapotrzebowanie na pracowników, w połączeniu ze zwiększającymi się trudnościami w ich pozyskaniu, wpływa na odczuwaną presję płacową. Możemy więc spodziewać się wzrostu nakładów na wynagrodzenia oraz systemy motywacji pracowniczej, choć na duże skoki przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ciągu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Gdzie będą zatrudniać?

W III kwartale 2015 r. w sześciu z 10 badanych sektorów* prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla sektorów transport/logistyka/komunikacja, +14 proc., oraz handel detaliczny i hurtowy, +11 proc. Wyraźny optymizm widać także w budownictwie i produkcji przemysłowej, gdzie uzyskany wynik wynosi +8 proc. dla obu. Na umiarkowanie pozytywny trend wskazują prognozy uzyskane dla branż finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi oraz instytucje sektora publicznego, odpowiednio +6 proc. i +3 proc. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla branż energetyka/gazownictwo/wodociągi, a także kopalnie/przemysł wydobywczy, odpowiednio -6 proc. i -4 proc. Mało optymistyczne prognozy odnotowano też dla sektorów restauracje i hotele oraz rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, odpowiednio -1 proc. i 0 proc.

Duże przedsiębiorstwa a rekrutacje

Najwięcej nowych miejsc pracy przybywa w dużych przedsiębiorstwach, które częściej dokonują nowych inwestycji i przeznaczają na nie większe nakłady. Równocześnie z racji dużej konkurencyjności i konieczności dostosowywania się pracodawców do sytuacji bieżącej, wzrasta zainteresowanie przedsiębiorców elastycznymi rozwiązaniami dla rynku pracy. Pod względem zapotrzebowania na pracę tymczasową Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów w Europie. Wzrost liczby ofert tego typu, w połączeniu z panującym niedoborem talentów, może wpłynąć na znaczne skrócenie czasu poszukiwania kolejnych pracodawców przez osoby zatrudniane na zasadach umów o pracę tymczasową.Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q3 2015 r. Źródło: Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Raz lepiej, raz gorzej

W ujęciu kwartalnym pogorszenie prognoz nastąpiło w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek odnotowano dla budownictwa, o 11 p.p. Umiarkowanie pogorszyła się prognoza dla produkcji przemysłowej, o 6 p.p., a także dla branż restauracje/hotele oraz transport/logistyka/komunikacja, o 4 p.p. dla obu. Wzrost prognoz uzyskano dla trzech sektorów: rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, o 4 p.p., a także finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi oraz handel detaliczny i hurtowy, o 2 p.p. dla obu.

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 5 p.p., odnotowano dla budownictwa. Nieznaczną poprawę wyników uzyskano dla branż energetyka/gazownictwo/wodociągi oraz finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi, o 2 p.p. dla obu. Największy spadek odnotowano dla sektora produkcja przemysłowa, o 7 p.p. W pozostałych branżach wynik nie zmienił się lub pozostaje na zbliżonym poziomie.

Powiało optymizmem?

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2015 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższy wynik uzyskano dla regionu Północnego, dla którego prognoza netto zatrudnienia wynosi +10 proc. Umiarkowany optymizm odnotowano również dla regionów Północno-Zachodniego, Wschodniego oraz Południowo-Zachodniego, gdzie prognoza wynosi odpowiednio +7 proc., +6 proc. i +5 proc. Najniższe wyniki uzyskano dla regionów Południowego i Centralnego, odpowiednio +3 proc. i +1 proc.

W porównaniu z wynikami dla II kwartału 2015 r. prognoza zatrudnienia spadła w czterech z sześciu badanych regionach, w jednym wzrosła a w jednym pozostaje na tym samym poziomie. Największy spadek, o 8 p.p., odnotowano w regionie Południowym. W regionie Centralnym wynik spadł umiarkowanie, o 4 p.p., a w Południowo-Zachodnim i Wschodnim pogorszył się nieznacznie, o 2 p.p. dla obu. Prognoza dla Północy poprawiła się umiarkowanie o 4 p.p. W regionie Północno-Zachodnim wynik nie ulega zmianie.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców nastąpił w trzech z sześciu badanych regionach a spadek w dwóch. Największą poprawę, o 4 p.p. dla obu, uzyskano w regionach Północnym oraz Wschodnim. Nieznaczny wzrost, o 2 p.p., uzyskano dla regionu Północno-Zachodniego. Pogorszenie prognoz odnotowano w regionach Centralnym i Południowo-Zachodnim, odpowiednio o 6 i o 3 p.p.

Różne przedsiębiorstwa różne oceny

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2015 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa***. Dla pracodawców w trzech z czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +17 proc. Dla średnich i małych przedsiębiorstw uzyskano umiarkowane wyniki, odpowiednio +5 proc. i +4 proc. Najniższą prognozę odnotowano na podstawie deklaracji pracodawców z mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł -4 proc., wskazując na mało optymistyczne perspektywy dla poszukujących pracy.

Trendy światowe

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 40 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 11 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 22. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 15 rynkach a osłabienie na 23. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+42 proc.),
w Indiach (+37 proc.), Japonii (+23 proc.) i Hongkongu (+16 proc.) i w Stanach Zjednoczonych (+16 proc.). Państwa, w których prognoza dla III kwartału 2015 r. jest negatywna to: Włochy (-4 proc.) i Brazylia (-3 proc.). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.

* Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi,
Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja.

** Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

*** Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).

 


ManpowerGroup Sp. z.o.o. Iwona Janas