Sprawdź, gdzie będą zatrudniać, a gdzie zwalniać

Sprawdź, gdzie będą zatrudniać, a gdzie zwalniać Kurhan - Fotolia

Według Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia polscy pracodawcy są optymistyczni, jeśli chodzi o zwiększania zatrudnienia w II kwartale 2015 r. W 7 z 10 badanych sektorach oraz we wszystkich regionach oczekuje się wzrostu poziomu zatrudnienia.

Najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano dla sektorów budownictwo, transport/logistyka/komunikacja oraz produkcja przemysłowa. Jak wynika z raportu, pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +8 proc. W ujęciu kwartalnym wynik wzrósł o 2 p.p., a w ujęciu rocznym pozostaje na zbliżonym poziomie.

Optymizm pracodawców zwiastuje poprawę

Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 16 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7 proc. zamierza redukować etaty, a 73 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Oznaki stopniowej poprawy na rynku pracy w Polsce obserwujemy w kwartalnym badaniu ManpowerGroup już od ponad roku. Od kilku kwartałów sytuacja stabilizuje się, co ma swoje przyczyny w dobrej kondycji naszej gospodarki oraz zwiększonych inwestycjach. Wpływa to na nastawienie pracodawców oraz ich chęć do powiększania swoich zespołów. Do optymistycznych prognoz zatrudnienia przyczynia się też ciepła zima. W efekcie tych czynników prognozy polskich pracodawców na nadchodzące miesiące są jednymi z najbardziej optymistycznych spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To tym lepsze wieści, że nie spodziewamy się pogorszenia dobrych perspektyw również w dalszym czasie.

Tu będą zatrudniać najwięcej

W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach* prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla budownictwa, które uzyskało wynik +21 proc. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż transport/logistyka/komunikacja: +18 proc. oraz produkcja przemysłowa: +14 proc. Wyraźny optymizm widać także w sektorze handel detaliczny i hurtowy: +9 proc. Na umiarkowanie pozytywny trend wskazuje prognoza uzyskana dla branż finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi oraz instytucje sektora publicznego: +5 proc. dla obu, a także restauracje i hotele: +3 proc.

W tych branżach szykują się redukcje

Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla sektora energetyka/gazownictwo/wodociągi, gdzie wynosi on -6 proc. Prognozy netto zatrudnienia dla branż kopalnie/przemysł wydobywczy oraz rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo wynoszą -4 proc. dla obu.

zatrudnienie - sektory Manpower

Wyzwanie dla pracodawców

Polska pozostaje jedną z atrakcyjniejszych destynacji dla biznesu w Europie. Procentuje to kolejnymi inwestycjami i nowymi miejscami pracy, zwłaszcza w takich sektorach gospodarki jak TSL, produkcja przemysłowa, handel, czy też centra BPO/SSC. Zapotrzebowanie na pracowników rośnie i dotyczy zarówno wykwalifikowanych pracowników fizycznych, jak i osób na stanowiskach specjalistycznych. Wyzwaniem, które stoi przed przedsiębiorcami jest rosnący niedobór talentów. To problem, którego narastanie obserwujemy od dłuższego czasu. Skłania on pracodawców do zwiększenia inwestycji w działania employer brandingowe, systemy motywacji pracowników, a także sięgania po niezbędne w tej sytuacji wsparcie firm doradztwa personalnego.

Gdzie nastąpiła poprawa, a gdzie pogorszenie?

W porównaniu z I kwartałem 2015 r. w ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w czterech z 10 badanych sektorach. Największy wzrost odnotowano dla branż budownictwo oraz transport/logistyka/komunikacja, odpowiednio o 11 i o 10 p.p. Niewielkiej poprawie uległa prognoza dla branż instytucje sektora publicznego oraz produkcja przemysłowa, odpowiednio o 3 i o 2 p.p. Pogorszenie wyników odnotowano w trzech sektorach. Największy spadek uzyskano dla branż restauracje/hotele oraz energetyka/gazownictwo/wodociągi, odpowiednio o 4 i o 3 p.p. W pozostałych sektorach wynik nie zmienia się lub pozostaje na zbliżonym poziomie.

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w pięciu z 10 sektorach. Największy wzrost, o 17 p.p., odnotowano dla budownictwa. Nieznacznie, o 3 p.p., wzrosła prognoza dla branży instytucje sektora publicznego. Największy spadek odnotowano dla sektora rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, o 10 p.p. Nieznaczny spadek uzyskano dla sektora restauracje/hotele, o 3 p.p. W pozostałych branżach wynik nie zmienił się lub pozostaje na podobnym poziomie.

W regionie Południowym najwyższy optymizm

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski** prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2015 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższy wynik uzyskano dla regionu Południowego, dla którego prognoza netto zatrudnienia wynosi +12 proc. Zauważalny optymizm odnotowano również dla regionów Północno-Zachodniego, Południowo-Zachodniego oraz Wschodniego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +10 proc., +9 proc. i +8 proc. Najniższe wyniki uzyskano dla regionów Centralnego i Północnego, odpowiednio +5 proc. i +4 proc.

W porównaniu z wynikami dla I kwartału 2015 r. prognoza zatrudnienia wzrosła w pięciu z sześciu badanych regionach, a w jednym pozostaje na tym samym poziomie. Największy wzrost odnotowano w regionach Północno-Zachodnim oraz Wschodnim, odpowiednio o 5 i o 4 p.p. Wynik dla Południa wzrósł nieznacznie o 3 p.p. W regionie Północnym prognoza nie ulega zmianie.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach. Największą poprawę, o 9 p.p., uzyskano w regionie Wschodnim. W regionie Południowym wynik wzrósł o 6 p.p., a w Północno-Zachodnim o 4 p.p. W Centralnym i Północnym odnotowano pogorszenie prognoz, odpowiednio o 8 i o 3 p.p.

Podobne artykuły:


Duże i średnie firmy chcą zatrudniać

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2015 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa***. Dla pracodawców z trzech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wyniosły one odpowiednio +17 proc. i +15 proc. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +2 proc., co wskazuje na niewielki optymizm pracodawców. Najniższy wynik odnotowano dla małych firm. Tu prognoza wyniosła zero.

Tajwan, Indie, Japonia i Panama: tu chcą zatrudniać

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 40 badanych krajach i terytoriach pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 15 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 18. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 18 rynkach, a osłabienie na 20. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+45 proc.), w Indiach (+38 proc.), Japonii (+19 proc.) i Panamie (+18 proc.). W tej edycji badania po raz pierwszy odnotowano oznaki niepewności pracodawców również poza strefę euro. Państwa, w których prognoza dla II kwartału 2015 r. jest negatywna, to: Włochy (-6 proc.) i Brazylia (-1 proc.). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.

zatrudnienie na świecie Manpower


* Sektory uwzględnione w badaniu: budownictwo, energetyka/gazownictwo/wodociągi, finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi, handel detaliczny i hurtowy, instytucje sektora publicznego, kopalnie/przemysł wydobywczy, produkcja przemysłowa, restauracje/hotele, rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, transport/logistyka/komunikacja

** Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie). 

*** Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).

ManpowerGroup Sp. z.o.o. Iwona Janas