Umowa zlecenie

Umowa zlecenie materiały PR

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, na mocy której zleceniodawca zleca zleceniobiorcy wykonanie konkretnych czynności, a zleceniobiorca podejmuje się ich wykonania.

Przedmiotem umowy nie jest więc dzieło, a jej wykonanie nie musi skutkować osiągnięciem konkretnego rezultatu, jak w przypadku umowy o dzieło.

Umowa zlecenie – stosunek prawny łączący strony umowy

Zasady zawierania umów zleceń regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a strony zawierające umowę łączy stosunek cywilnoprawny. Na stronach nie ciążą więc obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i choć ta forma współpracy wykorzystywana jest powszechnie przez firmy i współpracujące z nimi osoby, nie ma w jej przypadku mowy o podobnej ochronie i roszczeniach identycznych z tymi, które wynikają ze stosunku pracy.

Kodeks Cywilny, który normuje zasady zawierania umów zleceń oraz zakres podstawowych praw i obowiązków obydwu stron umowy, pozostawia stronom dużą dowolność odnośnie kształtowania ich wzajemnych relacji, w szczególności odnośnie sposobu wykonania zleconej pracy.

Umowa zlecenie – wzór i rachunek do umowy zlecenia

Umowa zlecenia nie musi mieć formy pisemnej, rygor nieważności w tym przypadku nie obowiązuje, jednak dla celów dowodowych warto zachować tę właśnie formę. Zawarcie umowy na piśmie nie tylko lepiej zabezpiecza obie strony, ale stanowi też ważny dowód w postępowaniu przed fiskusem, ZUS, a nawet Państwową Inspekcją Pracy. Właściwie zawarta umowa chroni obydwie strony.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Co do zasady wypowiedzenie umowy zlecenia może złożyć każda ze stron umowy w dowolnym czasie, jednak w uzasadnionych przypadkach zarówno wypowiadający umowę zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą być zobowiązani do pokrycia wydatków (szkód), które poniosła (lub odniosła) druga strona umowy wskutek jej wcześniejszego rozwiązania.

.