Uprawnienia kobiet związane z macierzyństwem

Uprawnienia kobiet związane z macierzyństwem http://all-free-download.com/

Kobiety planujące macierzyństwo są często niepewne swojej pozycji w firmie, zastanawiają się co się z nimi stanie po powrocie z urlopu macierzyńskiego, jak długo będą mogły pracować przed porodem.

Z drugiej strony jest też duża grupa kobiet zdrowych, nadużywających zwolnień lekarskich już w początkach ciąży, która niestety przyczynia się do „psucia rynku” , powodując niechętne nastawienie pracodawców do przyszłych matek. Regulacje prawne dla kobiet w ciąży oraz po urodzeniu dziecka mają na celu ochronę ich zdrowia jak również ochronę zatrudnienia – taką rolę pełnią zakazy związane z rozwiązaniem umowy o pracę. Warto je znać, by świadomie je wykorzystywać, ale nie nadużywać.

Szczególne traktowanie

Kobiety pracujące mogą liczyć na szczególne traktowanie w miejscu pracy. Ochrona ta związana jest z macierzyństwem, a uprawnienia pracownicy w ciąży jak i po urodzeniu dziecka regulowane są w Kodeksie Pracy. Pracownica w ciąży, zatrudniona w oparciu o umowę o pracę po okazaniu pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego, rozpoczyna tzw. okres ochronny. Pracodawca, w takim przypadku, nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, chyba, że zachodzą przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego bądź ogłoszona została upadłość lub likwidacja firmy. W przypadku umowy na czas określony, umowy na czas wykonywania określonej pracy, bądź umowy na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracownica ma zagwarantowane zatrudnienie do dnia porodu. Następnie zobowiązania dotyczące urlopu macierzyńskiego przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia prace

Dodatkowo pracownica w ciąży nie może wykonywać prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, nie powinna pracować w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, a pracodawca bez jej zgody nie może delegować jej poza stałe miejsce pracy. Ochrona ta występuje również w przypadku rodzica opiekującego się dzieckiem do czwartego roku życia. O ile zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej jest bezwzględny w przypadku kobiet w ciąży, o tyle w przypadku kobiet opiekujących się dzieckiem, może zostać uchylony za zgodą pracownika.

W przypadku wielu prac biurowych pracodawca może zaproponować wykonywanie pracy z domu, co może być korzystne dla obu stron.

Urlop

Pracownicy, po urodzeniu dziecka, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze od 20 do 37 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Pracodawca ma obowiązek udzielenia tego urlopu, a pracownica nie może się zrzec prawa do urlopu macierzyńskiego. Po tym okresie pracownik może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego: do 4 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 6 tygodni – w przypadku porodu mnogiego. Od 2014 r. wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego to odpowiednio: do 6 tygodni i 8 tygodni. Podczas trwania urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński.

Pracownica może również skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat. Urlop ten jest bezpłatny i można z niego skorzystać w celu osobistej opieki nad dzieckiem nie dłużej niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.

Ponadto pracownica wracająca z urlopu macierzyńskiego i karmiąca dziecko piersią, ma prawo do dwóch płatnych półgodzinnych przerw w pracy, przy czym przerwy te mogą być udzielane łącznie. Dodatkowym przywilejem jest również prawo do dwóch dni dodatkowego płatnego urlopu na opiekę na dziecko do 14 roku życia, z którego może korzystać w danym roku kalendarzowym jedno z rodziców.

Ochrona po urlopie

Szczególna ochrona zatrudnienia obowiązuje również pracownice powracające z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, które wnioskowały u pracodawcy o obniżenie normy czasu pracy. Pracodawca musi się zgodzić na obniżenie etatu, a pracownik chroniony jest przed zwolnieniem przez okres 1 roku. Pracodawca w tym czasie może złożyć pracownikowi wypowiedzenie jedynie z winy pracownika bądź w przypadku likwidacji lub upadłości firmy.

Powyższe uprawnienia mają zapewnić kobietom pracującym ochronę zdrowia w czasie ciąży oraz zagwarantować możliwość pełnej opieki nad dzieckiem przez pierwsze tygodnie życia dziecka.

Podobne artykuły:

Magdalena Żmijewska-Rydelek People Kozicki i Wspólnicy s.j.