Weszły w życie zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Weszły w życie zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych fotolia

1 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz .1886). Poznaj, najważniejsze zmiany.

Najważniejsze zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczą:

  • wpłat obowiązkowych na PFRON,
  • nowych formularzy w związku ze zmianą wysokości ulg we wpłatach obowiązkowych,
  • dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i poszerzenia kręgu osób uprawnionych do uzyskania dofinansowania,
  • refundacji składek ubezpieczeń społecznych osób niepełnosprawnych,
  • skrócaniu okresu, w którym pracodawca może skorzystać z 50 proc. zmniejszenia wysokości kar wpłacanych do PEFRON.

Do tej pory wpłaty na PFRON ulegały obniżeniu gdy pracodawca nie zatrudniający osób niepełnosprawnych dokonywał zakupu usługi od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników (w tym co najmniej 30 proc. pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym z tzw. ,,schorzeniami specjalnymi”), z wyłączeniem handlu lub produkcji.

Ulgi pokrywały maksymalnie 80 proc. wpłaty na PFRON, a czas na wykorzystanie obniżenia wynosił 12 miesięcy licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Jak jest po zmianach?

Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50 proc. wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniona we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Schorzenia szczególne pracowników (np. ślepota, choroby psychiczne, z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją), których zatrudnianie uprawnia pracodawcę do wystawiania informacji o kwocie obniżenia, muszą być potwierdzone orzeczeniem wydanym przez lekarza – orzecznika ZUS, na którym powinien znajdować się konkretny symbol niepełnosprawności , a nie zaświadczeniem od lekarza specjalisty jak dotychczas. Wyjątek stanowią zgodnie z nowelizacją osoby niewidome, jeśli kodu 04-O ( niewidomi) nie byłoby na orzeczeniu, a pracownik byłby niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym, to może posiłkować się zaświadczeniem od okulisty.

Za naruszenie przepisów dotyczących udzielania ulg we wpłatach na PFRON przewidziano nowe dodatkowe wpłaty na ten fundusz. Zgodnie ze znowelizowanym art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynoszą one odpowiednio:

  • 5 proc. sumy kwot obniżenia wykazanych w informacjach o kwocie obniżenia, które nie zostały ujęte w ewidencji lub w informacjach, o których mowa odpowiednio w 22 ust. 10 pkt 2 i 3,
  • 10 proc. kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w 22 ust. 10 pkt 1,
  • 30 proc. kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w 22 ust. 1,
  • trzykrotności kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawidłowo obliczoną, a zawyżoną kwotą obniżenia, nie wyższej jednak niż 30 proc. kwoty obniżenia wykazanej w informacji, o której mowa w pkt 3, w przypadku podania niezgodnych ze stanem faktycznym danych skutkujących zawyżeniem kwoty obniżenia w tej informacji.

Nowy wzór wpłat

Nowe wpłaty na PFRON za naruszenie zasad udzielania ulg we wpłatach na Fundusz, spowodowały konieczność opracowania nowego wzoru wpłat. W myśl nowej ustawy, pracodawca uprawniony do wystawiania ulg we wpłatach, który naruszył przepisy dotyczące ich wystawiania, jest zobowiązany do wypełnienia nowego druku DEK-II-u i dokonania stosownej wpłaty na PFRON do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty.

Ustanowiono także obowiązki sprawozdawcze dotyczące pracodawców wystawiających informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON – co miesiąc będą zobowiązani do składania do tego funduszu informacji INF-1-U.

Dotychczas o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych mogli ubiegać się wyłącznie pracodawcy, którzy rekrutowali osoby niepełnosprawne jako nowych pracowników. Ustawodawca uzasadniał wprowadzoną regulację występowaniem tzw. „elementu zachęty”. Pomoc w formie subsydiów płacowych miała zachęcić pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeba było też ponieść w całości i terminowo koszty płacy aby uzyskać dofinansowanie.

Podobne artykuły:

Po wejściu w życie zmian wynikających z nowelizacji pracodawcy zatrudniający pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia, również będą uprawnieni do uzyskania pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzenia. Warunkiem będzie, aby niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy, który ubiega się o miesięczne dofinansowania do wynagrodzenia. Dofinansowanie to będzie przysługiwało za okresy przypadające począwszy od lipca 2016 r. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. ( Dz. U. z 2015r. poz.1886 ) wprowadziła również warunek, aby wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostało wypłacone przed dniem złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Do tej pory warunkiem otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne było opłacenie ich w całości. Oznaczało to, że składki na ubezpieczenia społeczne mogły być opłacone po dniu złożeniu wniosku o wypłatę refundacji.

Podobne artykuły:

Teraz niepełnosprawny przedsiębiorca lub rolnik będą zobowiązani do opłacenia składek przed dniem złożenia wniosku o wypłatę refundacji, czyli do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku przedsiębiorcy lub do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne rolników (wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe) za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W następnym miesiącu dokładniej omówimy kwestię dodatkowych wpłat wynikających ze znowelizowanego art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stan prawny na dzień 15.07.2016 r. 

SKŁODOWSCY SP Z O O