150 mln złotych na projekty badawcze i przygotowanie do wdrożenia

150 mln złotych na projekty badawcze i przygotowanie do wdrożenia Joerg Loehnig / stock.xchng

Po raz pierwszy rusza program dotacji przeznaczonych na badania i rozwój w obszarze ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa - BIOSTRATEG.

Jego celem jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie innowacyjnych i interdyscyplinarnych rozwiązań w tych sektorach. Nabór wniosków w ramach programu - ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - przewidywany jest jeszcze w tym kwartale. Pula dotacji wynosi około 500 mln PLN do podziału na trzy konkursy. W ramach pierwszego naboru dostępne będzie 150 mln PLN, czyli 30% całej alokacji. O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej trzech podmiotów, a w skład konsorcjum musi wchodzić przynajmniej jedno przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa.

BIOSTRATEG jako pierwszy ma wspierać projekty badawczo-rozwojowe w zakresie środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa czyli sektory, które dotychczas nie miały dedykowanych programów. Ponadto, BIOSTRATEG  przewiduje że - oprócz fazy prowadzenia badań - dotacje dostępne są także na przygotowanie samego wdrożenia, a to oznacza że przedsiębiorcy będą lepiej przygotowani do komercjalizacji wypracowanych rozwiązań”  - podkreśla Beata Tylman, dyrektor Zespołu Pomocy Publicznej w PwC. Warto także zwrócić uwagę, że program jest zorientowany na wsparcie raczej dużych przedsięwzięć, gdyż zgodnie z regulaminem minimalna wartość dotacji wynosi minimum 10 mln PLN.  

W ramach konkursu wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie równocześnie prac badawczo-rozwojowych i przygotowujących do wdrożenia w jednym z pięciu obszarów tematycznych:

  1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności.
  2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej.
  3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
  4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
  5. Leśnictwo i przemysł drzewny.   

Nabór projektów jest jednoetapowy, w związku z czym wnioski aplikacyjne obligatoryjnie obejmować muszą zarówno fazę badawczą, jak i etap przygotowań do wdrożenia.  Od czasu otwarcia naboru wnioskodawcy będą mieli 60 dni na przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej. W procesie oceny merytorycznej każdy wniosek oceniany będzie przez 5 krajowych ekspertów, a w uzasadnionych przypadkach Komitet Sterujący skieruje wniosek do ekspertów zagranicznych.

- W ramach dofinansowanych projektów powinien powstać nowy produkt, technika lub technologia, najlepiej o wysokiej konkurencyjności na rynku światowym. Dodatkowo oceniany będzie  m.in. potencjał naukowy projektu i doświadczenie wnioskodawców” – mówi Beata Tylman, dyrektor Zespołu Pomocy Publicznej w PwC.

W ramach obszarów badawczych w programie BIOSTRATEG wskazano bardzo szczegółowe zagadnienia, których ma dotyczyć dany projekt, przykładowo: Rozwój nowych technologii wytwarzania nawozów naturalnych i mineralnych oraz ich zero-emisyjnych metod stosowania. Zainteresowane podmioty będą więc musiały dokładnie ukierunkować zakres i cel zgłaszanych projektów, tak aby były one w pełni zgodne z założeniami programu.

PwC