73 miliardy euro na dotacje w latach 2014-20. Kto ma szanse?

73 miliardy euro na dotacje w latach 2014-20. Kto ma szanse? Wikimedia Commons

Polska nadal pozostaje największym beneficjentem polityki spójności na lata 2014-2020 w nowym okresie programowym otrzyma 72,9 mld euro.

Oprócz potężnego strumienia finansowego, sukcesem lutowych negocjacji w Brukseli jest również utrzymanie wysokiego, 85 proc. poziomu dofinansowania unijnych projektów. Drugą kluczową kwestią, którą udało się wynegocjować to kwalifikowalność podatku VAT (bardzo ważna dla wnioskodawców, którzy nie mogą odzyskać podatku VAT). Szacuje się, że dzięki temu beneficjenci zaoszczędzą łącznie ok. 18 mld euro.

Gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach

Wsparcie z przyszłego unijnego budżetu będzie przede wszystkim skoncentrowane na rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, ekologicznej, konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Będzie to możliwe dzięki nowym programom operacyjnym.

Podobne artykuły:

Poziom regionalny

Na poziomie regionalnym realizowanych będzie 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) - 15 dla województw klasyfikowanych, jako regiony kategorii „słabiej rozwinięte”
(PKB na mieszkańca < 75 proc. średniej unijnej) i jeden program dla województwa mazowieckiego – kategoria „region przejściowy”, z uwagi na fakt iż PKB na mieszkańca Mazowsza kształtuje się na poziomie między 75 proc. a 90 proc. średniej UE.

W przyszłych RPO będzie więcej środków niż obecnie – ok. 39 proc. całkowitej alokacji - aktualnie na samorządy województw przypada 25 proc. całości unijnych środków. Regionalne programy operacyjne będą instrumentami dwufunduszowymi (finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego), co oznacza, że z ich środków będzie można realizować zarówno „projekty miękkie” (np. szkolenia) oraz inwestycje w infrastrukturę.

Poziom krajowy

W latach 2014-2020 w Polsce, na poziomie krajowym, realizowanych będzie 8 programów operacyjnych finansowanych z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Największy program w historii Unii Europejskiej „Infrastruktura i Środowisko”, składający się z sześciu części (transport, środowisko, energetyka, zdrowie, kultura i szkolnictwo wyższe), dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego. Zostanie zastąpiony nowym, mniejszym programem, który ma być głównie poświęcony transportowi i gospodarce niskoemisyjnej oraz klimatycznej, a także po części ochronie dziedzictwa kulturowego i infrastrukturze zdrowia. Finansowany będzie z EFRR i FS, na co przeznaczone zostanie – ok. 39 proc. alokacji przypadającej dla Polski.

ekologia http://all-free-download.com/

Wiemy już, iż powstanie zupełnie nowy program poświęcony cyfryzacji, którego robocza nazwa to „Polska cyfrowa 2014–2020”, na który planuje się przeznaczyć 3 proc. funduszy UE. Finansowane będą tu projekty z zakresu włączenia społecznego, poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych i zapewnienie odpowiedniej, jakości treści i usług cyfrowych.

Nadal funkcjonować będzie program dla pięciu regionów Polski wschodniej. Na wsparcie finansowe przede wszystkim inwestycji w zakresie infrastruktury z EFRR będą mogły liczyć województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, na co planuje się przeznaczyć 3 proc. alokacji.

Europejska Grupa Doradcza Sp z o.o. Agnieszka Żurawska-Tatała