A jakie Ty masz kompetencje w rozwijaniu innych?

A jakie Ty masz kompetencje w rozwijaniu innych? Photo credit: Kaptain Kobold / Foter

Zastanów się, jaki będzie Twój pierwszy krok w kierunki realizacji Twojej wizji. Już wiesz? No to do dzieła! Potrzebujesz wsparcia coacha w rozwijaniu Twoich kompetencji? Zapraszam!

Porównując zawody menedżera, trenera i coacha dochodzę do wniosku, że pod względem wymaganych kompetencji w zakresie rozwijania osób, z którymi pracują mają ze sobą wiele wspólnego. Zainspirowana przemyśleniami na temat kompetencji coacha, zebrałam poniżej moim zdaniem te najbardziej zbieżne.

Pamiętając, że kompetencje to wiedza + umiejętności, zachęcam Cię do spojrzenia na własne kompetencje zawodowe w tym obszarze właśnie przez taki pryzmat. Oczywiście opisany niżej model, to model idealny, więc możesz go traktować wybiórczo w zależności od Twoich potrzeb.

Podobne artykuły:

I. KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

POTRZEBNA WIEDZA:
podstawowe narzędzia komunikacyjne (aktywne słuchanie, parafrazowanie, formułowanie pytań); zasady prowadzenia prezentacji (struktura, dynamika, dostosowanie do odbiorcy); autoprezentacja (cele, narzędzie, pojęcia); świadomość własnych mocnych i słabych stron w komunikacji; wybrane zaawansowane narzędzia komunikacyjne (np. pokonywanie obiekcji, przeciwdziałanie manipulacji, zaawansowana praca z pytaniami); wybrane modele/koncepcje komunikacyjne (np. analiza transakcyjna, podejście narracyjne, NLP);

POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI:
formułowanie klarownych wypowiedzi; autoprezentacja; klarowne przekazywanie wiedzy; stosowanie podstawowych narzędzi komunikacyjnych (aktywne słuchanie, parafrazowanie, formułowanie pytań); spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej; udzielanie informacji zwrotnej; prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych; dopasowanie stylu komunikacyjnego do potrzeb indywidualnych/grupy/zespołu; kierowanie przebiegiem dyskusji; kreowanie własnego wizerunku; kształtowanie stylu komunikacji; stosowanie wybranych zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych;

II. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE:

POTRZEBNA WIEDZA:
adekwatne funkcjonowanie w sytuacjach społecznych; elementy psychologii społecznej (role grupowe, warunki efektywności grupy, kształtowanie postaw); elementy psychologii motywacji (złożoność potrzeb i motywów, rodzaje motywacji, formy motywowania); świadomość własnych potrzeb i oczekiwań wobec sytuacji pracy indywidualnej/grupowej/zespołowej; świadomość własnych postaw i przekonań, wpływających na styl pracy indywidualnej/grupowej/zespołowej;

POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI:

asertywność (odmawianie, proszenie, polemika, przyjmowanie krytyki); respektowanie granic w kontaktach interpersonalnych; radzenie sobie ze stresem; asertywność w kontaktach z interesariuszami i klientem indywidualnym/członkiem grupy/członkiem zespołu; świadoma regulacja dystansu w kontaktach interpersonalnych; zarządzanie konfliktem; radzenie sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach pracy indywidualnej/grupowej/zespołowej; superwizja/mentoring; zarządzanie zespołem menedżerów/trenerów/coachów;

III. KOMPETENCJE POZNAWCZE:

POTRZEBNA WIEDZA:
świadomość różnorodności potrzeb i preferencji w uczeniu się i pracy intelektualnej; metodologia pracy intelektualnej (generowanie pomysłów, planowanie pracy intelektualnej);

POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI:
elastyczność (dostosowanie się do warunków); otwartość na uczenie się; rozwiązywanie problemów; myślenie analityczne (monitorowanie zdarzeń, wnioskowanie o przyczynach i konsekwencjach); kreatywność (generowanie rozwiązań); innowacyjność (generowanie autorskich rozwiązań); myślenie strategiczne i kontekstowe (zintegrowane dostosowanie rozwiązań do kontekstu pracy indywidualnej/grupowej/zespołowej;

IV. TWORZENIE WARUNKÓW UCZENIA SIĘ INNYCH:

POTRZEBNA WIEDZA:
rozumienie sytuacji dotyczącej zarządzania zespołem/szkolenia/coachingu; rozumienie granic pomiędzy pracą indywidualną/grupową/zespołową; rozumienie możliwości i ograniczeń związanych z rolą menedżera/trenera/coacha; elementy psychologii pamięci i uczenia; specyfika uczenia się dorosłych; psychologiczne aspekty zmiany; międzykulturowe aspekty pracy indywidualnej/grupowej/zespołowej; elementy metodologii coachingowej;

POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI:

wspieranie atmosfery sprzyjającej uczeniu się (nieoceniająca postawa, przyzwolenie na błędy, motywowanie do eksperymentowania); dzielenie się wiedzą adekwatne do potrzeb indywidualnych/grupy/zespołu; tworzenie warunków dla aktywności i trenowania rozwijanych kompetencji; wspieranie otwartości na zmianę; inspirowanie i motywowanie innych; tworzenie środowiska wspierającego uczenie; tworzenie warunków wdrożenia zmian w zachowaniu; coaching i doradztwo rozwojowe.

Teraz, kiedy już wiesz, jaką wiedzę i umiejętności już masz, a jaką wiedzę i umiejętności chcesz dalej rozwijać, wybierz tą nad którą chcesz popracować w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Opisz po czym poznasz, że masz już taką wiedzę lub umiejętność. Jak się zachowujesz, co czujesz, co widzisz, co myślisz? A teraz zastanów się, jaki będzie Twój pierwszy krok w kierunki realizacji Twojej wizji. Już wiesz? No to do dzieła! Potrzebujesz wsparcia coacha w rozwijaniu Twoich kompetencji? Zapraszam!

Podobne artykuły:

Malanowicz Kamila Coach4U