Amortyzacja mieszkania

Amortyzacja mieszkania arsdigital - Fotolia

Podatnicy prowadzący firmę w lokalu służącym zarówno celom mieszkalnym właściciela firmy jak i prowadzonej działalności gospodarczej mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od części wartości mieszkania.

Amortyzować możemy tylko tę część mieszkania, która jest bezpośrednio przeznaczona pod działalność czyli nie można powiększyć amortyzowanej powierzchni o kuchnię, łazienkę, korytarze. Podatnik przekazuje firmie część lokalu na podstawie oświadczenia, które powinno zawierać informacje adresowe, całkowitą powierzchnię użytkową lokalu oraz powierzchnię przeznaczoną pod działalność, sposób ustalenia wartości początkowej oraz wartość początkową. Oświadczenia nie mamy obowiązku przedstawiać żadnym organom, przechowujemy je w dokumentach firmy. Jeżeli na potrzeby prowadzonej działalności zostaną wykonane w lokalu prace zmieniające jego charakter na użytkowy to tego typu zmiany podlegają zgłoszeniu i wpływają na wysokość podatku od nieruchomości.

Prawo własności

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, a także nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Podobne artykuły:

Istnieją dwie metody rozliczania części lokalu przeznaczonego pod działalność firmy.

Amortyzacja uproszczona

Pierwszy sposób polega na skorzystaniu z tzw. amortyzacji uproszczonej. Nie ustala się tu rzeczywistej wartości początkowej części amortyzowanego mieszkania czy domu, lecz ustala się ich zryczałtowaną wartość. Tak amortyzowanego lokalu nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych.

Wartość początkowa ustalona ryczałtem

  • Art. 22 g p. 10 updof: „Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości”.

Wartość początkową ustala się w następujący sposób:

  • powierzchnia użytkowa w m2 wykorzystywana na cele działalności gospodarczej x 988zł

Stawka amortyzacji

W ciągu roku można ująć w koszty 1,5% tak ustalonej wartości, a więc co miesiąc będzie w kosztach kwota będąca wynikiem działania: wartość początkowa x 1,5%/ 12. Można również jednorazowo zaksięgować roczny odpis w grudniu.

Stawka 988 zł za metr kwadratowy nie oddaje rzeczywistej wartość nieruchomości. Dlatego korzystniejsza dla przedsiębiorcy jest amortyzacja na zasadach ogólnych od faktycznej wartości lokalu.

www.ifirma.pl