Analiza finansowa

Analiza finansowa materiały PR

Każda analiza jest zespołem badań i innych czynności podejmowanych w celu dokonania wymiernej oceny przedmiotu badań.

Analiza finansowa ma na celu zgromadzenie i przetworzenie danych finansowych (ekonomicznych) umożliwiających łatwą i obiektywną ocenę przedsiębiorstw, sektorów gospodarki, czy wręcz całego rynku.

Analiza rynku

Jest najobszerniejszą spośród wszystkich analiz wymienionych powyżej. Wykorzystywane dla celów analizy rynku badania cechuje wieloprzekrojowość, mająca na celu możliwie jak najlepsze odwzorowanie aktualnej sytuacji rynkowej i stworzenie miarodajnych prognoz na przyszłość. Dane pozyskane w wyniku analizy rynku służą kolejnym analizom i są doskonałym punktem odniesienia dla analizy finansowej przedsiębiorstw czy analizy fundamentalnej i technicznej podmiotów notowanych na giełdach.

Analiza finansowa przedsiębiorstw

Danymi wyjściowymi do analizy są wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a danymi wyjściowymi wskaźniki umożliwiające ocenę kondycji firmy, stan posiadanych zasobów, efektywność ich wykorzystania i, co za tym idzie, sprawność zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza finansowa dostarcza więc przesłanek do oceny pozycji przedsiębiorstwa na rynku i oceny działań managementu.

Analiza fundamentalna i analiza techniczna

Stosowane głównie na rynkach kapitałowych. O ile analiza finansowa przedsiębiorstwa jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym dla celów wewnętrznych, o tyle analiza fundamentalna służy głównie inwestorom giełdowym i ma na celu ocenę kondycji ekonomicznej poszczególnych spółek giełdowych.

Analiza techniczna skupia się z kolei na przygotowywaniu prognoz przyszłych wartości dóbr (nie tylko papierów wartościowych) będących przedmiotem obrotu giełdowego.

.