Asertywność – między biernością i agresją

Asertywność – między biernością i agresją Konrad Barański (stock.xchang)

Większość menedżerów twierdzi, że na rozmowach z ludźmi spędza nawet do 80% czasu pracy. Dlatego ważne jest, aby posiadali oni umiejętność nawiązywania dobrych relacji z otoczeniem, włączając w to również swoich przełożonych, kolegów i podwładnych.

Szczególnie w okresach, kiedy w firmie zachodzą zmiany, menedżerowie mogą poczuć się zagrożeni, a w związku z tym często wykazują bierny lub agresywny stosunek do innych, a nawet mają tendencje do zachowań manipulacyjnych. Tylko postawa asertywna wobec pozostałych pracowników gwarantuje nawiązanie efektywnych kontaktów. Asertywność, jak wcześniej wspomniano, polega głównie na zachowaniu wiary we własne siły i możliwości, pielęgnowaniu pozytywnego stosunku do siebie oraz innych, a także na wykorzystaniu takich wzorców zachowań wobec otoczenia, które są uczciwe i szczere. Korzyści wynikające z rozwijania asertywności w sobie oraz w innych mają zasadnicze znaczenie w codziennych działaniach: pomiędzy człowiekiem, a otoczeniem powstaje związek oparty na wzajemnym zaufaniu, co jest równoznaczne z tym, że każdy stopniowo określa swoją pozycję wobec innych i potrafi wzmacniać pozytywne nastawienie do nich, jednocześnie wspierając takie samo podejście we własnym otoczeniu.

Podobne artykuły:

Asertywność bez agresji

Zachowania asertywne często mylone są z agresywnymi. Menedżerowie sądzą, bowiem, że jedyną słuszną metodą prowadzenia interesów są agresywne zachowania wobec innych; twierdzą, że tylko w ten sposób można wymóc na współpracownikach wykonanie jakichkolwiek zadań. Oznacza to często, że zamiast zachęcać do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, najczęściej narzucają własne zdanie. Rzadko namawiają podwładnych do wyrażania własnych opinii i na ogół niechętnie słuchają teorii, które nie są zgodne z ich własnymi. W rezultacie udaje im się wykonać określone zadania i sprawić, by inni wywiązali się ze swoich, ale dzieje się to kosztem wzajemnego szacunku oraz zaangażowania zespołu. Może pojawić się uczucie izolacji od reszty współpracowników, co sprawia, że praca zespołowa staje się trudna lub wręcz niemożliwa. Podwładni dostosowują się do żądań swoich szefów, ale nie angażują się w zlecone zadania i nie zawsze je popierają. Przeciwny kraniec kontinuum, którego jednym krańcem jest agresja, to zachowania bierne. Tacy menedżerowie najczęściej zdają sobie sprawę z własnego braku pewności siebie. Zwykle jest im trudno w sposób jasny i zrozumiały wyrazić swoje myśli, wobec czego najczęściej dostosowują się do życzeń innych ludzi. Z reguły pracują dla osób przejawiających zachowania agresywne lub tworzą z nimi zespół. W zespole takim, człowiek bierny pozwala innym kontrolować sytuację i unika odpowiedzialności, ponieważ brak mu wiary we własne możliwości. 

Zmierzyć asertywność

Istnieje także inny rodzaj zachowań nieasertywnych wynikający również z braku pewności siebie. Są to zachowania manipulacyjne, w których kontakty z otoczeniem opierają się na fałszu i przebiegłości, wynikających z negatywnego stosunku do samego siebie i otoczenia. Nie mając pełnej jasności, co do dominującego stylu we własnym zachowaniu, można z woli pogłębienia wiedzy o samym sobie poddać się, jednemu z kilku istniejących, testowi badającemu asertywność. Pomimo anglosaskiego rodowodu można je bezpiecznie stosować także w Polsce, nie są bowiem obwarowane sztywnymi normami. Wynik, czy ocenę zbliżoną do obiektywnej można otrzymać tylko pod warunkiem naprawdę szczerych odpowiedzi na pytania testowe. Jeżeli charakterystyka nie jest zgodna z osobistą odczuciem, może to oznaczać, że nie jest się całkiem szczerym, nawet wobec siebie. Przy pomocy tego rodzaju prostych testów można przyjrzeć się nie tylko sobie, ale również pracownikom i przełożonym, o ile zechcą zabawić się w udzielenie odpowiedzi. Wiedza na temat własnego stylu zachowania oraz postaw przyjmowanych przez współpracowników pozwoli na, bądź zmianę własnego podejścia bądź taki dobór ludzi do zadań, który nie będzie sprzeczny z przyjmowanym przez nich stylem zachowania.

Podobne artykuły:


BODiS - Biuro Organizacji, Doradztwa i Szkolenia