Badanie GUS – Leasing w Polsce w 2012 roku

Badanie GUS – Leasing w Polsce w 2012 roku Image courtesy of by ponsulak/FreeDigitalPhotos.net

Spośród 125 zbadanych firm 26 ocenia koniunkturę jako dobrą a 16 jako złą. W opinii 40 badanych firm sytuacja na rynku była neutralna dla biznesu. Mimo trudnych warunków 33 badane firmy zamierzają poszerzyć ofertę.

W 2012 roku przedsiębiorstwa leasingowe zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu i Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zawarły 213 tys. umów o wartości 26 905 mln. zł. Na ich mocy oddano w leasing 476 tys. przedmiotów. Przedsiębiorstwa, których udziałowcami były banki wyleasingowały przedmioty o wartości 18 021 mln. zł

Leasing w Polsce 2012

Najwięcej umów podpisano na okres od 2 do 5 lat i stanowiły one 77,9% wartości wszystkich nowych umów. Udział nowych umów zawieranych na okres powyżej 5 lat wyniósł 15,6% a umowy krótkoterminowe stanowiły 6,5% wartości. Najwięcej nowych umów zawarto w województwie mazowieckim, gdzie firmy pozyskały 32 tys. nowych klientów. Po 16 tys. nowych umów zawarto w województwach śląskim i wielkopolskim.

W strukturze nowych umów 60,9% stanowiły środki transportu drogowego. Znaczną większość wyleasingowanych środków stanowiły samochody osobowe – 49,2%. Samochody ciężarowe odpowiadały za 18,6% udziału.

Maszyny i urządzenia przemysłowe stanowiły 28,9% wartości nowo zawartych umów. W tej grupie 15,4% stanowił sprzęt budowlany, 15% maszyny rolnicze, 11,7% maszyny do obróbki metali a 11,7% maszyny do produkcji tworzyw sztucznych. Wózki widłowe odpowiadały za 5,1% nowych umów.

Podobne artykuły:

Nieruchomości oddane w leasing stanowiły 3,9% wartości nowych umów ogółem.

Przedmiotem umów leasingowych były zarówno środki nowe (o wartości 21 372 mln zł), jak i używane (5 533 mln zł).

Leasing głównie dla przedsiębiorstw

Na koniec 2012 r. przedsiębiorstwa leasingowe przekazały w leasing 1 143 tys. dla 387 tys. leasingobiorców. Wśród leasingobiorców 89,9% stanowiły przedsiębiorstwa, które wzięły w leasing środki na kwotę 25 309 mln zł, co odpowiadało 94,1% wartości brutto nowych umów. Wśród klientów przeważały firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym (18,6%), transportem i gospodarką magazynową (12,1%), przetwórstwem przemysłowym (11,9%) i budownictwem (8,6%)

Osoby fizyczne stanowiły 10,0% klientów i wzięły w leasing środki (przedmioty) na kwotę 1 499 mln zł. Administracja publiczna wzięła w leasing środki na kwotę 98 mln zł, co stanowiło 0,1% wszystkich umów.

W 112 przedsiębiorstwach leasingowych zakończenie umowy wiązało się z wykupieniem przedmiotu leasingu. W 83 firmach wymagano zwrotu wyleasingowanego środka, a w 64 firmach, sprzedawano środek na rynku. Możliwość nieodpłatnego przeniesienia prawa własności przedmiotu na leasingobiorcę oferowały 33 przedsiębiorstwa.

Konrad Budek