Bankowcy i ubezpieczyciele są skuteczni tylko w 24 procentach

Bankowcy i ubezpieczyciele są skuteczni tylko w 24 procentach Fotolia

Zmiany trwają u nich dłużej niż w przemyśle, często przekraczają budżet i niechętnie angażują pracowników w procesy przekształceń. Takie wnioski dla tych branż płyną z najnowszego raportu z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą.

Co najczęściej zmieniały u siebie banki i firmy ubezpieczeniowe?

W ponad 30 proc. głównym celem zmian była restrukturyzacja, a w dalszej kolejności strategia oraz zmiana kultury organizacyjnej. Jednak tylko 24 proc. organizacji z tych branż w pełni zrealizowała zakładane cele. Skuteczność banków i firm ubezpieczeniowych we wdrażaniu zmian jest niższa niż średnia dla firm w Polsce (blisko 30 proc.). Dlaczego?

– Zbyt często menadżerowie w tych organizacjach biorą na siebie zarządzanie zmianą i całą odpowiedzialność. W związku z tym w mniejszym stopniu angażują pracowników niższego szczebla. To poważna bariera zwłaszcza wtedy, gdy zmiany dotyczą bardzo wielu osób na różnych poziomach organizacji – mówi Jarosław Rubin, założyciel Szkoły Zarządzania Zmiana.

Kolejna trudność jest związana ze strukturą organizacyjną banków i firm ubezpieczeniowych. Są to z reguły wielkie organizacje, mające bardzo dużo szczegółowo opisanych procedur i procesów.

– Dlatego wdrożenia są tak czasochłonne, jak również tak skomplikowane. Zmiany w jednym obszarze pociągają za sobą konieczność dokonania zmian w wielu innych – mówi Jarosław Rubin.

Zakres zmian i ich wysoki stopień komplikacji powodują, że w branży bankowej i ubezpieczeniowej tak często przekraczany jest budżet wdrożeń. To wyjaśnia również, dlaczego średni czas trwania zmiany wynosił w tych branżach 18,5 miesiąca, a więc był nieco dłuższy nawet niż w przedsiębiorstwach przemysłowych (przy średniej dla ogółu firm 12 miesięcy). W badaniu wzięła udział przede wszystkim kadra zarządzająca, w tym menadżerowie, którzy kierowali zmianami w bankach i w firmach ubezpieczeniowych. Co było kluczowe dla tych, którzy zakończyli wdrażanie z sukcesem? Dla 49 proc. respondentów najważniejsza była postawa menedżerów najwyższego szczebla, a w dalszej kolejności wskazywali zaangażowanie pracowników (37 proc.) oraz postawę menedżerów liniowych (31 proc.). Jakie jeszcze wnioski płyną z raportu? Większość respondentów (80 proc.) oceniła, że wdrażane zmiany pozytywnie wpłynęły na wyniki krótkookresowe firmy. A według 67 proc. badanych wzmocniły pozycję konkurencyjną organizacji.

* Raport powstał na bazie Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2015 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 212 respondentów. Prawie 30 proc. z nich należało do kadry zarządzającej organizacją, a kolejne 40 proc. kierowało wdrożeniem opisywanej zmiany samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

PR EXPERT Marcin Wojciechowski