Benchmarking - to się sprawdza

Benchmarking - to się sprawdza Rajibul Hasan / stock.xchng

Idea benchmarkingu jest całkiem dobra. Zastosowanie jej może przynieść korzyści Twojemu przedsiębiorstwu. Benchmarkingu w żadnym wypadku nie należy postrzegać jako nieuczciwej praktyki firmowej.

Lata 90. ubiegłego wieku zapoczątkowały erę informacji, która stała się produktem rynkowym o niezwykłej ważności oraz wysokiej wartości. Codziennie stykamy się z przepływem danych, od których bardzo często zależy obranie strategii, podejmowanie decyzji, a czasem i dalszej działalności.

Czym jest benchmarking?

W celu rozwoju przedsiębiorstwa przy jednoczesnym uniknięciu błędów szerokie zastosowanie ma benchmarking. Jest to metoda , której prekursorem była amerykańska firma Xerox, będąca liderem do dziś w tym zakresie. Opiera się ona na porównaniu własnej działalności z wzorcowo wybranym konkurentem. Ideą benchmarkingu jest porównywanie się z najlepszymi pod względem wybranych kryteriów.

Pozwala to na wyodrębnienie cech odróżniających firmę od podmiotów konkurencyjnych. W tym celu niezbędne jest pozyskanie jak największego zakresu informacji z różnych dziedzin gospodarczych. Benchmarking stosuje się w celu poprawy kondycji własnego przedsiębiorstwa. Przedstawia on zasady obowiązujące przy poprawianiu efektywności działania przedsiębiorstwa.

Jego filozofia opiera się na założeniu: uczyć się na doświadczeniach innych przedsiębiorstw, niekoniecznie funkcjonujących w tej samej branży. Metoda ta znajduje zastosowanie zarówno w dużych, jak i średnich i małych przedsiębiorstwach.

Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu ma za zadanie określenie następujących elementów:

  • określenia wymagań klientów,
  • opracowania czasowych kryteriów produktywności,
  • uzyskaniu większej produktywności,
  • ustaleniu efektywnych celów,
  • ustaleniu najlepszych wzorców w danej dziedzinie.

Zastosowanie tej metody może znaleźć się na płaszczyźnie procesów produkcyjnych, organizacji funkcjonowania firmy, sposobów projektowania oraz wdrażania nowych rozwiązań.

Podziały benchmarkingu

Możemy wyróżnić następujące typy benchmarkingu:

  • Wewnętrzny - ten rodzaj ma zastosowanie wśród firm posiadających sieć własnych oddziałów. Jego zaletą jest łatwy dostęp do danych oraz łatwością współpracy oddziałów firm zaproszonych do benchmarkingu.
  • Zewnętrzny - dotyczy porównywania się z firmami konkurencyjnymi, w tym obrębie możemy wyróżnić:
   • benchmarking funkcjonalny - polega na porównaniu własnej działalności z przedsiębiorstwem działającym w tej samej branży,
   • benchmarking ogólny - opiera się on na porównaniu procesów przebiegających analogicznie niezależnie od rodzaju organizacji, w której są przeprowadzane. W skrócie ujmując analizie poddawana jest firma z innej branży.
   • benchmarking konkurencyjny - jest to przeprowadzenie porównania z konkurencją. Jest to najtrudniejszy rodzaj benchmarkingu ze względu na poufność danych, wzorców firm konkurencyjnych, które niechętnie udzielają informacji o prowadzonej działalności.

Podział benchmarkingu możemy przedstawić również według poniższej struktury:

  • Marketingowy - oparty na systematycznym badaniu i porównywaniu opinii nabywców o oferowanym przez firmę produkcie, jego jakości, cechach z opiniami nabywców produktów firmy konkurencyjnej.
  • Proceduralny - wiąże się z analizą procedur organizacyjnych i odniesienia ich do sposobu realizacji przez liderów rynkowych, działających w różnych branżach.
  • Strategiczny - opiera się na permanentnym porównywaniu się z liderami rynkowymi z tej samej branży pod względem obsługiwanych rynków, stosowanych strategii działań, rentowności, struktury kosztów, poziomu inwestycji , jakości wyrobu itp.

Proces benchmarkingu może przebiegać w 4 etapach:

 1. Fazie przygotowań - podjęcia decyzji o przeprowadzeniu porównania.
 2. Fazie analizy - wytyczenia metody przeprowadzenia działań a następnie jej zastosowania.
 3. Fazie wnioskowania - określenia sposobów gwarantujących poprawę pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
 4. Fazie wdrażania - ustalenie celów funkcjonalnych, opracowania procedury wdrażania a następnie wprowadzenia jej w życie.

Benchmarking jest niezwykle ważnym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu. Ma szerokie zastosowanie co wpływa na jego efektywność i skuteczność. Proces porównania może zostać przeprowadzony przez wewnętrznie wyodrębnioną do tego działania komórkę lub poprzez zlecenie wykonania analizy firmie zewnętrznej, specjalizującej się w tego rodzaju postępowaniu.

W chwili obecnej w Polsce istnieje jedna organizacja wykonująca zewnętrznie benchmarking na zlecenie, specjalizująca się we wdrażaniu systemów zarządzania, wykonywaniu audytów, przeprowadzaniu szkoleń oraz doradztwem dla firm z wszystkich branż. Przeprowadzenie porównania wskazuje przedsiębiorcom drogę postępowania z ominięciem złych rozwiązań i uniknięciem porażek. Przyspiesza procesy rozwojowe oraz pozwala na określenie strategii działania. Ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań i udoskonalania własnych działań zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, co pozwala na utrzymanie lub podniesienia pozycji na danym rynku oraz ekspansję na nowe tereny.

Podobne artykuły:


Europejska Grupa Doradcza Sp z o.o.