BHP przy pracach spawalniczych

BHP przy pracach spawalniczych Image courtesy of by Wischakorn/FreeDigitalPhotos.net

Wymagania dotyczące butli do gazów.

Butle do gazów stosowanych w spawalnictwie powinny odpowiadać w zakresie budowy, stanu technicznego, barwy, zezwoleń na eksploatację, składowania i transportu wymaganiom określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach, w szczególności:

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (04.07.59);
 • PN-EN 1800:2006 Butle do gazów. Butle do acetylenu. Wymagania podstawowe, definicje i typy badań.
 • PN-EN 1801:2001 Butle do gazów. Warunki napełniania pojedynczych butli do acetylenu;
 • PN-EN 12755:2002 Butle do gazów. Warunki napełniania wiązek butli do acetylenu.
 • PN-EN ISO 13769:2006 Butle do gazów. Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - cechowanie
 • PN-EN 1089-2:2003 Butle do gazów. Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - etykiety ostrzegające
 • PN-EN1089-3:2004 Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny
 • PN-EN 730 (cz. 1-2):2006 Sprzęt do spawania gazowego.

Wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu butli

Przy użytkowaniu butli z gazami należy w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:

 • butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć, uderzać o nie przedmiotami oraz używać ich do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;
 • ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska spawalniczego;
 • butle powinny być ustawiane w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej, zaworem do góry, i zabezpieczone przed przewróceniem się;
 • usuwanie rdzy z zewnętrznych powierzchni napełnionych butli jest zabronione. Opróżnione butle należy oczyszczać z rdzy, ale zabezpieczając je równocześnie przed obniżeniem wytrzymałości ścianek, np. za pomocą szczotki stalowej;
 • butli przeznaczonych do tlenu lub podtlenku azotu nie wolno smarować ani zanieczyszczać smarem, tłuszczem czy innymi substancjami zapalającymi się przy zetknięciu z tlenem i podtlenkiem azotu, ani też dotykać ich zatłuszczonymi rękami, szmatami lub narzędziami;
 • zabronione jest poddawanie butli zarówno bezpośredniemu działaniu ognia, jak i wysokiej temperaturze - butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem iskier i gorących cząstek stałych;
 • butle napełnione gazami - ustawiane w pomieszczeniach - powinny być oddalone co najmniej o 1 m od grzejników centralnego ogrzewania, a od pieców i innych źródeł ciepła z ogniem otwartym - co najmniej o 10 m. Jeżeli przy grzejnikach centralnego ogrzewania znajdują się osłony izotermiczne, zabezpieczające butle przed miejscowym nagrzewaniem, odległość między osłonami a butlami może być zmniejszona do 100 mm;
 • butle napełnione gazami i butle opróżnione należy chronić przed opadami atmosferycznymi oraz przed trwałą wilgocią, a ponadto zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;
 • butle z gazami palnymi cięższymi od powietrza nie powinny być użytkowane i przechowywane w miejscach usytuowanych poniżej poziomu terenu, a zwłaszcza w pobliżu kanałów i studzienek (ograniczenia te nie dotyczą butli zintegrowanych z palnikiem);
 • zawory butli z pokrętłami powinny być otwierane bez użycia narzędzi - do otwierania i zamykania zaworu butli bez pokrętła powinien być stosowany odpowiedni klucz;
 • po zakończeniu pracy butle napełnione gazami mogą być pozostawione w miejscu pracy po uprzednim zamknięciu zaworów butlowych. Dostęp do tych butli osobom nieupoważnionym jest zabroniony.

Wydawnictwo Forum Sp. z o. o.