Budowa ogrodzenia działki

Budowa ogrodzenia działki Photo credit: Sam Ilić / Foter

Ogrodzenie działki wygląda na prostą sprawę, kupujemy siatkę i po sprawie. Nie zawsze jednak tak bywa. Niektóre rodzaje ogrodzeń i warunki w jakich mają powstać wymagają zgłoszenia w starostwie.

Jeśli chcemy wybudować ogrodzenie o wysokości do 2,2 m od strony drogi gminnej lub powiatowej, musimy zgłosić nasz zamiar w starostwie powiatowym, w wydziale architektoniczno-budowlanym. Zgłoszenie obowiązuje nas również wtedy, gdy ogrodzenie będzie przylegać do torów kolejowych, placów lub innych miejsc użyteczności publicznej,  a także, gdy będzie wyższe niż 2,2 m (do tej wysokości zgłoszenie nie jest wymagane).

Zgłoszenie

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy ogrodzenia. Trzeba określić w nim rodzaj, zakres i sposób wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Budowę można rozpocząć, jeśli przez 30 dni od doręczenia zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Budowa ogrodzenia  musi ruszyć w ciągu  2 lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

Pozwolenie

W przeciwnym razie należy złożyć do starostwa kolejne zgłoszenie. Jeśli wysokość ogrodzenia miałaby przekroczyć 2,2 m od strony drogi gminnej lub powiatowej, wówczas potrzebne jest pozwolenie na budowę, które może zostać wydane po sprawdzeniu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podobne artykuły:

To, czy nasze ogrodzenie może być pełne, czy musi być w części ażurowe, określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Informację o specyfice ogrodzenia dla danego terenu można uzyskać w gminie, w wydziale planowania przestrzennego.

Ogrodzenie

Ogrodzenie między naszą działką a działką sąsiada powinno być wzniesione w taki sposób, aby nie zakłócało korzystania z sąsiednich nieruchomości, np. nie ograniczało dostępu do słońca. Trzeba też pamiętać, że ogrodzeń do 180 cm wysokości nie wolno zabezpieczać ostrym zwieńczeniem np. drutem kolczastym czy tłuczonym szkłem.

Ponad to:

  • ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. (wyjątkiem są ogrodzenia zakładów karnych i aresztów)
  • bramy i furtki w ogrodzeniu nie powinny otwierać się na zewnątrz działki.

Przy planowaniu ogrodzenia powinno wziąć pod uwagę usytuowanie bramy wjazdowej (min. 2,4m w świetle) tak aby był zapewniony dobry dojazd do garażu/wiaty, dla samochodów straży pożarnej, karetki, szambiarki czy innego specjalnego samochodu.


 

Podobne artykuły:


Iwona Kobylska