Certyfikacja biopaliw - nie taki diabeł straszny

Certyfikacja biopaliw - nie taki diabeł straszny Julien Tromeur / stock.xchng

Do produkcji paliwa wykorzystywana jest coraz częściej biomasa. Czy czekają nas zmiany na rynku paliwowym?

Zrównoważona gospodarka – dbanie o środowisko, ludzi, rozwój gospodarki nie niszcząc otaczającego nas świata to modne motto od kilku lat. Czy rzeczywiście wszystko to nam jest potrzebne? Jak wiąże się to z biomasą czy też biopaliwem? Kto od nas tego wymaga? Czy będziemy podlegać kolejnym kontrolom? Czy to wiąże się z ogromną biurokracją? Te i wiele pytań pada na myśl o nowych systemach certyfikacji biomasy i biopaliw. Po co to wszystko?

Obserwuje się, że do produkcji paliwa coraz częściej wykorzystywana jest biomasa. Pozwala to polskim rolnikom zaistnieć na rynkach zagranicznych. Aby jednak mogli uczestniczyć w produkcji biopaliw, muszą spełniać wymagania zrównoważonej gospodarki, w celu zminimalizowania skutków jakie może przynieść nagła potrzeba zwiększenia upraw – gospodarka rabunkowa?  Ochrona gleb, lasów oraz kontrola nad emisją gazów cieplarnianych, to przewodnie tematy związane z certyfikacją produkcji biopaliw.

Głównym celem certyfikacji jest zapewnienie równowagi w gospodarowaniu gruntami, ochronę zasobów naturalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Stosowane i produkowane biopaliwo w Unii Europejskiej powinno spełniać podstawowe wymogi z zakresu ochrony środowiska. Certyfikacja obejmuje cały łańcuch produkcji biopaliw, od rolnika - producenta biomasy, do przetwórstwa i dostarczenia biopaliwa do ostatecznego odbiorcy. Wdrożenie ISCC/ ReDcert daje gwarancję pozostawania w pełnej zgodzie z europejskimi wymogami prawnymi dotyczącymi produkcji biopaliw.

Podobne artykuły:Wdrożenie systemów związanych biomasą czy też biopaliwem wcale nie opiera się o stereotypową biurokrację. System może zostać zaprojektowany z minimalną ilością wyłącznie potrzebnych do certyfikacji dokumentów. Mogą one zostać zastąpione elektronicznymi programami, zawierającymi wymagane informacje. Systemy te, można szybko i skutecznie zintegrować z już istniejącymi, które funkcjonują w większości firm. Tu ogromną rolę odgrywa doświadczenie i znajomość wymagań przez ekspertów wdrażających, którzy zapewne rozumieją istotę ochrony środowiska.

Certyfikacji dokonują uprawnione jednostki wyznaczone do certyfikacji tych właśnie systemów. Jest ich na rynku polskim stosunkowo nie wiele, z uwagi na specyfikę nowych wymogów zrównoważonego rozwoju.

ISCC – System Certyfikacji łańcucha produkcji Biomasy i Biopaliw – Dyrektywa 2009/28/EC to wymagania, standardy i procedury o jakie musimy się opierać w procesie produkcji biomasy.

RedCert – System Certyfikacji produkcji Biomasy i Biopaliw – Dyrektywa 2009/28/EC , zasady i procedury obowiązujące od grudnia 2010 na terenie krajów Unii Europejskiej.

Systemy ISCC oraz REDcert charakteryzuje niezależność, przejrzystość i orientacja na pracę w środowisku międzynarodowym. Znak ISCC lub REDcert będzie w przyszłości cechą  odróżniającą biomasę i bioenergię zachowujące standardy zrównoważonego rozwoju od innych. Ponadto będzie motywować producentów rolnych i  przetwórców do zachowywania zasad zrównoważonego rozwoju w ich codziennych praktykach.


ISCC - System Certyfikacji łańcucha produkcji BIOMASY i BIOPALIW

Co to jest?

ISCC International Sustainability & Carbon Certyfication - to system certyfikacji umożliwiający odróżnienie towarów produkowanych w zgodności z ideą i zasadami rozwoju zrównoważonego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiający klientom uzyskanie informacji o wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji biomasy:

System ISCC wymaga stosowania określonych standardów jak i procedur oraz spełniania niemieckich wymogów  gospodarki działającej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz Dyrektywy o promowaniu źródeł energii odnawialnej 2009/28/EC.


Główne cele ISCC:

  1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
  2. Racjonalne wykorzystywanie gruntów.
  3. Ochronę biosfery.
  4. Zrównoważony rozwój społeczny.

System ISCC opiera się o Wymagania dla Produkcji Zgodnej z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju wg 6 Zasad: 


ZASADA 1

Biomasa nie może być pochodzić z gruntów o wysokiej wartości bioróżnorodności, zasobnych w pierwiastek węgla oraz z torfowisk (zgodnie z art. 17, 3 Dyrektywy 2009/28/WE i § od 4 do 6 niemieckich BioSt-NachV i BioKraft-NachV). Obszary HCV powinny podlegać ochronie. 

ZASADA 2

Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej. Obejmuje ona ochronę gleb, wód i powietrza, a także stosowanie dobrych praktyk rolniczych.

ZASADA 3

Bezpieczne warunki pracy muszą być zapewnione przez odpowiednie szkolenia i edukację pracowników, stosowanie odzieży ochronnej oraz właściwą i szybką pomoc w razie wypadków.

ZASADA 4

Produkcja biomasy nie może być związana z pogwałceniem praw człowieka, prawa pracy lub prawa rolnego. Producent powinien promować odpowiedzialną organizację warunków pracy oraz higieny i bezpieczeństwa pracy oraz pracować zgodnie z zasadami odpowiedzialności w relacjach społecznych.

ZASADA 5

Produkcja biomasy musi pozostawać w zgodzie z odpowiednim prawem lokalnym i państwowym oraz z odpowiednimi umowami międzynarodowymi.

ZASADA 6

Muszą zostać wprowadzone dobre praktyki zarządzania.

ISCC charakteryzuje niezależność, przejrzystość i orientacja na pracę w środowisku międzynarodowym. Znak ISCC będzie w przyszłości cechą odróżniającą biomasę i bioenergię zachowujące standardy zrównoważonego rozwoju od innych. Ponadto będzie motywować producentów rolnych i przetwórców do zachowywania zasad zrównoważonego rozwoju w ich codziennych praktykach.

Dla kogo adresowany jest znak jakości ISCC?

  1. Producenci upraw przeznaczonych w całości lub części na cele paliwowe.
  2. Użytkownicy terenów zielonych przeznaczonych do produkcji biomasy/biopaliw.
  3. Producenci biomasy/biopaliw z organicznych materiałów odpadowych.
  4. Punkty skupu/magazynowania surowca przeznaczonego do produkcji biomasy/biopaliw.
  5. Firmy handlowe zajmujące się handlem materiałem przeznaczonym w całości lub części do produkcji biomasy/biopaliw.
  6. Producenci biomasy/biopaliw.
  7. Dystrybutorzy biomasy/biopaliw.
  8. Producenci energii elektrycznej, dla której materiałem wyjściowym jest biomasa lub biopłyny.


Co daje znak jakości ISCC?

Dla klientów organizacji:

  1. Możliwość zakupu towaru zgodnego  z międzynarodowymi standardami budującymi zrównoważoną gospodarkę.
  2. Zapewnienie towarów produkowanych w zgodności z ideą i zasadami rozwoju zrównoważonego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
  3. Możliwość zdobycia informacji o wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji.

Dla samej organizacji (firmy):

  1. Większe szanse rozwoju na rynku międzynarodowym.
  2. Znak jakości jako przewaga nad konkurencją.
  3. Bezpieczeństwo - obejmuje aspekty zrównoważonego rozwoju społecznego - przy bardzo niewielkich lub bez ponoszenia kosztów.
  4. Możliwość brania odpowiedzialności za swoje wyroby produkowane zgodnie z podejściem ekologicznym.

Podobne artykuły:

Agnieszka Kulczyk Grupa Doradczo Szkoleniowa FALCO

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki