Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego sxc.hu

Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego jest programem, który cieszy się rosnącą popularnością. Dlaczego? Czym jest coaching Work Life Balance? Jakie korzyści daje praca metodami coachingowymi? Kto może z niej skorzystać?

Work Life Balance to koncepcja, o której mówi się dziś coraz więcej i która dotyczy  już nie tylko pracowników, ale również pracodawców.

Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w coraz większym stopniu zależy bowiem od sukcesu, jaki odnoszą oni na obu obszarach życia jednocześnie – w pracy i w domu. W dobie tzw. „rynku pracownika” pracodawcy stanęli przed nowymi wyzwaniami - zatrudnienie nowych grup pracowników oraz utrzymanie osób już przeszkolonych i wdrożonych w codzienność firmy, wymaga zmiany podejścia do polityk i praktyk HRowych. Tutaj program coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego może być praktycznym wsparciem dla firm. Jednak rozumienie, jak wdrażać programy godzenia życia zawodowego z rodzinnym, gotowość i otwarcie na te praktyki pracowników firm - zarówno tych, którzy będą je stosować, jak i ich przełożonych – wymaga wiedzy, realnego dostrzeżenia wartości z nich wynikających i chęci podjęcia próby. Wszelkie rozwiązania grupowe, choć uwzględniają wspólne potrzeby większości, nie są w stanie zaspokoić istotnych potrzeb jednostek. Program coachingu pozwala potraktować pracownika z bardziej indywidualnej perspektywy.

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Współczesne rozumienie pojęcia Work Life Balance odchodzi od koncepcji kompromisu pomiędzy "dwoma życiami", umożliwiającego przetrwanie intensywnych momentów życia, na rzecz godzenia ról, integrowania tych dwóch sfer życia ze sobą, ich wzajemnego wzbogacania. Istotne jest też rozumienie tego problemu w ujęciu indywidualnym. Nie można narzucić ogólnego standardu godzenia ról zawodowych i rodzinnych, czy też jednego modelu rozwiązań atrakcyjnego dla wszystkich. Każde rozwiązanie jest skuteczne przede wszystkim w sytuacji, dla której zostało wypracowane, zatem może – a nawet – powinno ulegać zmianom. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego to proces, który opiera się na indywidualnych wyborach. Wsparcie w tym zakresie powinno zatem obejmować wiele aspektów życia człowieka oraz dostosowywać się do indywidualnej sytuacji i wyborów danej osoby.

Czym jest coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego?

Coaching jest skuteczną metodą pracy z ludźmi, polegającą na wydobywaniu ich mocnych stron, pomocy w omijaniu osobistych barier i ograniczeń oraz ułatwianiu lepszego funkcjonowania. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu, a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów, wzmacniając zarazem rozwój nowych strategii myślenia i działania. Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego to nowy rodzaj usługi dedykowanej rodzicom. Wyjątkowość tej usługi polega na zwróceniu uwagi na indywidualną sytuację rodziców, którzy doświadczają trudności w utrzymywaniu balansu pomiędzy samorealizacją zawodową i realizowaniem się w roli rodzica. Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego oparty jest na konkretnym schemacie oraz narzędziach. Zasadniczym celem procesu coachingowego jest budowanie u pracownika - rodzica aktywnych postaw, charakteryzujących się przekonaniem, że rozwiązanie problemów tkwi we mnie i to tylko ja mogę być autorką/autorem swojego sukcesu. Rolą coacha jest – tylko i aż – wspieranie i towarzyszenie w odkrywaniu tego potencjału.

Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowo i rodzinnego

Usługa oraz narzędzia coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego opisana została w bezpłatnej, dostępnej online publikacji "Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego".

To podręcznik szkoleniowy, zbiór nowych narzędzi oraz wartościowe źródło informacji o tym, jak wspierać pracowników w godzeniu życia zawodowego i osobistego. Podręcznik ten powstał z myślą o wszystkich osobach, które pracują z rodzicami i chcą ich wspierać  w skutecznym procesie samorealizacji, uwzględniając zarazem różnorodność ról i sytuacji życiowych. To także praktyczny przewodnik dla wszystkich, którzy poszukują balansu pomiędzy rolami, jakie pełnią w swoim życiu osobistym i zawodowym. Dla osób pracujących w działach human resources lub bezpośrednio zarządzających pracownicami/pracownikami w organizacji, materiały zamieszczone w podręczniku będą pomocne w zakresie kształtowania polityki zatrudnienia wpływającej na lojalność, zaangażowanie oraz wzrost motywacji pracownic/pracowników, zwłaszcza tych będących rodzicami. Podręcznik umożliwia nabycie nowych kompetencji z zakresu pracy indywidualnej oraz grupowej (m.in. stosowania wybranych narzędzi coachingowych oraz sposobów wdrażania innowacyjnej zmiany w swojej organizacji), dzięki którym można oferować rodzicom napotykającym na trudności w obszarze godzenia życia zawodowego i rodzinnego kompleksowe oraz uzupełniające się wsparcie.

Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego został opracowany w ramach projektu "Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU