Coaching menedżerski - czym właściwie jest?

Coaching menedżerski - czym właściwie jest? Image courtesy of suphakit73/FreeDigitalPhotos.net

Przed menedżerami stawiane są w dzisiejszym czasach bardzo wysokie wymagania. Są oni odpowiedzialni za wygenerowanie jak najlepszych wyników dla firmy, więc żeby to osiągnąć muszą nieustannie podwyższać swoje kompetencje.

Nie tylko w dziedzinie w której się specjalizują, lecz także w obszarze zarządzania ludźmi. Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia efektywności realizowanych zadań. Jednak metodą, która w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych metod podnoszenia kompetencji menedżerskich wyróżnia się wysoką skutecznością oraz trwałością wprowadzanych zmian.

Co to jest coaching menedżerski?

Coaching menedżerski w jednym zdaniu można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to skuteczna metoda wprowadzania pożądanych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Istnieją dwa główne rodzaje coachingu dla menedżerów: executive coaching - skierowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej - prezesów, dyrektorów, top menedżerów i właścicieli firm oraz coaching menedżerski - rozumiany jako wykorzystanie elementów coachingu w relacji menedżera z podwładnymi.

Jaki jest cel coachingu menedżerskiego?

Głównym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien jest też nieustannie rozwijać. Coaching jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

Podobne artykuły:

Jakie korzyści daje coaching menedżerski?

Coaching przynosi wiele korzyści menedżerowi. Przede wszystkim w coaching zwiększa  efektywność działania menedżera, dzięki czemu wzrasta jego produktywność. Poprzez zwiększenie samoświadomości menedżer staje się też bardziej pewny siebie – ma klarowną wizję swoich mocnych i słabych stron, tego, co chce osiągnąć oraz wie, jak realizować swoje cele. Poza tym pojawia się większa elastyczność i efektywność współpracy z innymi, zwiększa się odpowiedzialność menedżera za podejmowane zobowiązania oraz umiejętność lepszego wykorzystania potencjału, posiadanej wiedzy oraz mocnych stron. W efekcie coachingu menedżer:

 • Wie, co jest dla niego w życiu ważne i tym się kieruje;
 • Świadomie wykorzystuje swój potencjał we właściwy dla siebie sposób;
 • Patrzy na sytuację z różnych perspektyw;
 • Podejmuje swoje decyzje szybciej i z dystansem odpowiednim do sytuacji;
 • Osiąga cele, które chce osiągać;
 • Wyciąga wnioski i wybiera rozwiązania spośród najlepszych w danej sytuacji;
 • Jest świadomy tego, co oznacza dla niego ,,bycie spełnionym" i życie w zgodzie z samym sobą;
 • Utrzymuje równowagę między życiem zawodowym a osobistym;
 • Utrzymuje satysfakcjonujące relacje interpersonalne z innymi;
 • Jest kreatywny i twórczy;
 • Prowadzi bardziej zrównoważone życie;
 • Ma większą pewność siebie i swoich umiejętności.

Dodatkowo pozytywne zmiany zauważalne są również w otoczeniu menedżera. Korzyści doświadczają także podwładni menedżera oraz organizacja. Podwładni mają do czynienia z menedżerem, który świadomie przekuje im to, co w sobie rozwinie i wzmocni. Firmy zyskują na posiadaniu sprawnych, kompetentnych menedżerów, którzy wykazują większą aktywność zawodową i skuteczność działania. Zauważalna jest też znaczna poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami firmy. Inne korzyści z coachingu dla organizacji to:

 • wzmocnienie siły organizacyjnej firmy poprzez jednostkowy rozwój pojedynczych pracowników oraz doskonalenie działania całych zespołów pracowniczych;
 • skuteczna realizacja celów ukierunkowana na osiąganie wyznaczonych celów;
 • umocnienie pozycji firmy na rynku;
 • zadowolenie i satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy, wynikające z dopasowania charakteru obowiązków do naturalnego potencjału poszczególnych osób;
 • silna i twórcza kadra menedżerska;
 • wzrost poczucia identyfikowania się pracowników z misją i wizją firmy - postawa lojalności wobec firmy;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się między pracownikami, wpływającej na polepszenie się jakości relacji między pracownikami;
 • promowanie wśród pracowników postawy samorozwoju oraz zachęcania do ciągłego doskonalenia się innych osób.

Jak w praktyce wygląda coaching?

Podstawą udanego coachingu jest wzajemne zaufanie między coachem a menedżerem oraz partnerska relacja między nimi. Skuteczny proces coachingowy trwa ok. 4-6 miesięcy. W praktyce oznacza to ok. 8 spotkań, trwających ok. 1 – 1,5 godziny. Tyle wystarczy żeby osiągnąć założone cele i wyrobić nowe nawyki. W praktyce coaching polega na tym, że:

 • coach zada menedżerowi wiele pytań, dzięki którym odkryje, co jest dla niego ważne, co przeszkadza mu w osiągnięciu sukcesu albo, co daje mu poczucie spełnienia w życiu,
 • przy wsparciu coacha menedżer podejmie działania, które doprowadzą go do osiągnięcia celów zgodnych z jego wartościami, jednocześnie menedżer będzie czuł, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje życie i za decyzje, które podejmuje,
 • w osobie coacha menedżer zyska wsparcie, dzięki któremu poczuje się zmotywowany do podejmowania wyzwań, których realizacji nie podjąłby się samodzielnie.Malanowicz Kamila Coach4U