Czy pracownik musi przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności

Czy pracownik musi przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności nf.pl

Orzeczenie wskazujące na ograniczenia organizmu nie eliminuje z rynku pracy. Wynikają z niego przywileje, które mogą ułatwić wykonywanie zadań. Czy pracownik musi przedstawić pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności" Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) nie zobowiązuje pracownika do poinformowania pracodawcy o tym, że posiada on orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez niepełnosprawnego z uprawnień pracowniczych z ustawy o rehabilitacji jest jego prawem, a nie obowiązkiem. Zgodnie z art. 22 1 § 1 kodeksu pracy, do którego odsyła art. 66 ustawy o rehabilitacji, w sprawach nieuregulowanych jej przepisami, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo można żądać od pracownika podania innych jego danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli są one konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (art. 22 1 § 2 k.p.). W tej kategorii mieści się również informacja o stopniu niepełnosprawności. O tym, czy powiadomić szefa o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, decyduje pracownik. Jeśli nie zgłasza takiego dokumentu, nie ponosi za to żadnych negatywnych konsekwencji, ale nie może korzystać z uprawnień dla niepełnosprawnych pracowników z rozdziału IV ustawy o rehabilitacji.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów