Bezpieczeństwo informacji w firmie

Bezpieczeństwo informacji w firmie pab_map - Fotolia

Prawie każdy menadżer w swojej karierze zawodowej wielokrotnie odczuł skutki braku czy niewłaściwej ochrony informacji.

Zagrożenia te pojawiające się w otoczeniu biznesowym organizacji, przybierając postać trendów rynkowych, finansowych, technicznych mogą w porę nie zostać dostrzeżone i doprowadzić do zatrzymania rozwoju danej organizacji. Nieudane lub złe kontrakty i umowy, własne pomysły realizowane przez konkurencję, problemy z nowo uruchamianymi usługami, produkcja na wyrost, odejście klienta do konkurencji, niższy od zakładanego poziom sprzedaży, problemy natury prawnej i roszczenia odszkodowawcze, to tylko niektóre z nich. Informacja o sposobach działania, o kontaktach handlowych, o stosowanych technologiach stanowi o konkurencyjności organizacji na rynku. Należy sobie zdawać sprawę, że jakakolwiek utrata danych jest stratą dla organizacji. 

Co może powodować:

  • Straty finansowe,

  • Utratę konkurencyjności,

  • Utratę reputacji.

Bezpieczeństwo jest więc procesem ciągłym i dynamicznym. Właściwe podejście do tego zagadnienia skutkuje tym, że możemy być przekonani o fakcie podjęcia wszelkich starań, aby nasze dane były odpowiednio zabezpieczone przed utratą, nieuprawnioną modyfikacją czy też kradzieżą.

Czym jest informacja?

  • Informacja to dane przetworzone w taki sposób, że na ich podstawie można wyciągać wnioski, podejmować decyzje biznesowe.

  • Informacja jest składnikiem aktywów (wartości), które, podobnie jak inne ważne aktywa biznesowe, ma zasadnicze znaczenie dla organizacji, przedsiębiorstw, a tym samym musi być odpowiednio zabezpieczona.

  • Informacja jest towarem, podobnie jak technologie, przedmioty materialne informacja jest towarem, który można kupić, dzięki któremu można osiągnąć określone korzyści i który trzeba chronić, mając na względzie własne interesy.

  • Informacja może istnieć w wielu postaciach. Może być wydrukowana lub zapisana na papierze, przechowywana w formie elektronicznej, przesyłana pocztą lub za pomocą środków elektronicznych, pokazana na filmach, zdjęciach albo przekazywana słownie w rozmowie. Niezależnie od formy informacji oraz sposobów za pomocą, których jest ona przetwarzana, przesyłana lub przechowywana, powinna być zawsze odpowiednio zabezpieczona.

Podobne artykuły:

Dariusz Łydziński