Czym jest coaching

Czym jest coaching Image courtesy of Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Coachem może być ktoś kto posiada odpowiednie umiejętności i kompetencje. Przede wszystkim powinien on posiadać duże umiejętności dydaktyczne i komunikacyjne niezbędne w procesie przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności.

Coaching jest rodzajem szkolenia pracowników prowadzonego w nietypowym układzie osobowym. Istotnym wyróżnikiem jest to, iż zazwyczaj jeden szkolący przypada na jednego szkolonego. W niektórych przypadkach liczba osób szkolonych może być większa, nigdy jednak nie przekracza liczby kilku osób. Druga cecha coachingu to nastawienie całości procesu głównie na wykształcenie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych w procesie pracy na określonym stanowisku.

Z tej to właśnie sytuacji wynika układ jeden na jeden. Tym samym w całości szkolenia organizator i prowadzący biorą pod uwagę określone specyficzne warunki pracy lub funkcjonowania danej instytucji bądź firmy, dotyczy to oczywiście organizatora i prowadzącego szkolenie. Z reguły tego typu szkolenia prowadzi się na rzeczywistym lub symulowanym stanowisku pracy. Cecha trzecia to dość znaczne rozciągnięcie w czasie w stosunku do tradycyjnych szkoleń. Coaching może trwać wiele tygodni a nawet miesięcy. Tak długi czas procesu wynika z dwu czynników, po pierwsze z samej istoty tego typu szkoleń, po drugie nie zawsze szybko można wejść w posiadania określonych umiejętności, czasem potrzeba na to dość długiego czasu. Istotnym jest również wzajemny stosunek osób prowadzących szkolenie i szkolonych. Należy również zauważyć, że w ramach tego typu działań z reguły przewiduje się wykonywanie samodzielnie niektórych elementów szkolenia przez szkolonego bez obecności szkolącego, a tylko na podstawie otrzymanych od niego wskazówek. W niektórych szczególnych przypadkach coaching może mieć postać swego rodzaju doradztwa w zakresie procesu pracy.

Podobne artykuły:

Definicja:

Coaching jest procesem dydaktycznym ( szkoleniowym ) nastawionym na kształtowanie ( doskonalenie ) umiejętności pracownika, prowadzonym w układzie jeden szkolący na jednego szkolonego.

Osobom nie będącym kibicami sportowymi należy się w tym miejscu jedno istotne wyjaśnienie. Termin coaching i pojmowanie istoty całego procesu zostały zaczerpnięte z terminologii sportowej. Coach to po angielsku trener, zaś pracownik szkolony to "zawodnik". Tak jak trener sportowy trenuje zawodnika kształtując lub podnosząc jego sportowe umiejętności, tak coach kształtuje lub podnosi umiejętności pracownika w procesie pracy. Domyślamy się iż tak jak w niektórych sportach zespołowych trenerzy trenują całe drużyny, tak i w wypadku coachingu można mówić o szkoleniu wybranych grup lub zespołów pracowników.

1. Elementy coachingu

a) Coach - trener, zwany czasem opiekunem, prowadzącym, lub szkolącym, czyli osoba prowadząca szkolenie, ale również odpowiedzialna za jego przygotowania, zaplanowanie, wstępną ocenę i weryfikację.

b) Szkolony - zawodnik, zwany inaczej podopiecznym, trenowanym, czyli osoba która uczy się nowych umiejętności lub podnosi swoje kwalifikacje.
 
c) Model docelowy, inaczej określany jako stan pożądany lub wynik szkolenia, czyli określony poziom umiejętności, który obie strony pragną aby szkolony osiągnął w procesie szkolenia.

d) Proces oddziaływania, zwany inaczej metodami pracy ( treningu ) lub sposobem działania, albo metodami dydaktycznymi, czyli metody pracy i postępowania w procesie szkolenia. Do podstawowych metod pracy w tym wypadku należą: obserwacja, wnioskowanie, objaśnianie, demonstracja, ćwiczenia praktyczne, weryfikacja umiejętności i ocena.

e) Reguły doskonalenia, zwane czasem zasadami pracy lub treningu, czyli z góry ustalone reguły i zasady wzajemnego stosunku, postępowania w trakcie szkolenia, wymiany informacji - jest to swoisty regulamin szkolenia.

f) Wnioski. Bardzo istotny element, służący w szerszej perspektywie dalszemu doskonaleniu podopiecznego. W układzie bieżącym służy modyfikowaniu całości procesu.

Andrzej Puchala. Szkolenia