Czym się różnią zobowiązania bilansowe od pozabilansowych

Czym się różnią zobowiązania bilansowe od pozabilansowych sxc.hu

Zobowiązania możemy podzielić na bilansowe i pozabilansowe. Te pierwsze zgodnie z nazwą ujmujemy w bilansie, drugie - w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego. Ale bywa, że między nimi jest cienka granica.


Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, to rezerwy. Podobną definicję zawierają międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)
Osobną kategorią zobowiązań są tzw. zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Różnią się one od wyżej wymienionych tym, że nie ujmujemy ich w bilansie, tylko w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego (przy czym odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych). W ustawie o rachunkowości przez zobowiązania warunkowe rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Bardziej szczegółowa definicja jest zawarta w MSR.
Bywa, że między zobowiązaniami warunkowymi a zobowiązaniami bilansowymi istnieje bardzo cienka granica. Może się bowiem zdarzyć, że spółka dominująca w grupie kapitałowej udziela spółce zależnej poręczenia w związku z niezbyt dobrą kondycją finansową tej ostatniej. Poręczenie może dotyczyć niewystarczającej zdolności kredytowej tej spółki w razie udzielenia kredytu przez bank na finansowanie jej działalności albo dotyczyć gwarancji spłaty zobowiązań handlowych zaciąganych przez nią w celu prowadzenia podstawowej działalności operacyjnej. Poręczenia takie (gwarancje) mogą okazać się kluczowe dla kontynuacji działalności przez spółkę zależną. A z kolei konieczność zamiany zobowiązania pozabilansowego na bilansowe przez spółkę dominującą może mieć istotne znaczenie dla oceny sytuacji majątkowej tej spółki (niezależnie od tego, czy utworzy ona rezerwę z tytułu poręczeń, czy dokona zamiany tytułu z pozabilansowych na bilansowe, obciążając tym samym wynik finansowy).
Zobowiązania warunkowe powinny być na bieżąco weryfikowane. Bywa, że z racji tego, że mogą one nie podlegać bieżącej ewidencji księgowej (choć powinny być zaksięgowane na kontach pozabilansowych), przedsiębiorstwa o nich zapominają. Nie ujawniają ich wartości w sprawozdaniu finansowym albo ujawniają w niepełnej wartości (wykazują niekompletnie). Nie prezentują odrębnie wartości udzielonych poręczeń, gwarancji w stosunku do podmiotów powiązanych. Od spełnienia wymogu ujawnienia tych zobowiązań pozabilansowych, jeszcze ważniejsze jest ich przeanalizowanie pod kątem tego, czy nie należałoby ich reklasyfikować do bilansowych lub czy nie powinno się utworzyć rezerw na ryzyko związane z realizacją udzielonych gwarancji.

PRoto.pl