Do kiedy można odliczyć VAT?

Do kiedy można odliczyć VAT? Andy Bahn / stock.xchng

Jeżeli przedsiębiorca nie odliczy VAT w terminie może dokonać odliczenia w deklaracji składanej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Przedsiębiorca może odliczyć VAT w deklaracji składanej za okres, w którym to prawo powstało. Jeżeli jednak nie zrobi tego w tym terminie pozostaje jeszcze możliwość dokonania odliczenia w deklaracji składanej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Później pozostaje już tylko korekta, którą można złożyć w ciągu 5 lat.

Przedsiębiorcom dokonującym sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT przysługuje prawo do odliczenia. W zakresie bowiem, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Można zatem powiedzieć, że warunkiem koniecznym jest w tym przypadku istnienie związku pomiędzy nabyciem towaru bądź usługi a czynnościami opodatkowanymi VAT. Podatnik powinien jednak pamiętać, że oprócz wskazanego wymogu, równie ważne jest dotrzymanie terminu przewidzianego na dokonanie stosownych odliczeń.

Podobne artykuły:

Niestety przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają uniwersalnego terminu, w którym należy dokonać obniżenia podatku należnego o VAT naliczony, naliczonego, wskazując tym samym właściwe momenty dla poszczególnych rodzajów sprzedaży.

Zasada generalna

Podstawową zasadą w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów i usług, jest powstanie prawa do obniżenia w momencie otrzymania faktury lub dokumentu celnego. W takim przypadku, odliczenia należy dokonać w okresie, w którym otrzymano wspomniane dokumenty potwierdzające zrealizowanie transakcji. Podatnik powinien przy tym pamiętać, że regulacja ta dotyczy zakupów krajowych, jak również importu towarów (z wyjątkiem importu rozliczanego w sposób uproszczony, określony w art. 33 ustawy o VAT). Poza tym ustawa o VAT przewiduje szereg zasad szczególnych, jak np. w przypadku dokonania spisu z natury w związku z utratą zwolnienia podmiotowego z VAT (wtedy prawo do odliczenia VAT przypada nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu).

Spóźnione odliczenie w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych

Przedsiębiorca powinien ponadto pamiętać, że w przypadku, kiedy nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach wskazanych powyżej, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Stanie się tak np. w sytuacji gdy zgubi lub zawieruszy fakturę, która w efekcie zostanie zaksięgowana z opóźnieniem. Może się zdarzyć, że dokonując zakupów faktura zostanie np. włożona do schowka w samochodzie i odnaleziona po dwóch miesiącach. VAT z takiej faktury nadal można odliczyć w bieżącej deklaracji bez konieczności składania korekty deklaracji.

Wcześniejsze otrzymanie faktury nie oznacza prawa do odliczenia

To jednak nie wszystko. W przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Przykład: Przedsiębiorca otrzymał fakturę w lipcu, jednak prawo do rozporządzania nabył dopiero w sierpniu. Odliczenia może więc dokonać w deklaracji za sierpień.

Regulacja ta nie dotyczy jednak dwóch sytuacji. Po pierwsze faktur dokumentujących dostawę mediów. Po drugie, gdy nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

Przykład: Przedsiębiorca, który dokonuje rozliczeń miesięcznie otrzymał fakturę w czerwcu za usługę, która nie został jeszcze wykonana. Termin na złożenie deklaracji za czerwiec upływa w jego przypadku 25 lipca. Usługa została wykonana 20 lipca, co oznacza, że właściwą deklaracją na dokonanie odliczenia z tej faktury jest deklaracja składana za czerwiec.

Mali podatnicy muszą najpierw zapłacić

Ponadto, warto wspomnieć, że mali podatnicy VAT  mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym:

    • uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury.
    • dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji organu celnego.

Ale

  • nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Odliczenie ostatniej szansy, czyli korekta deklaracji podatkowej

Co ważne, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie dokonał stosownych odliczeń we wskazanych powyżej terminach, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Ma na to jednak 5 lat. Okres ten liczy się od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Podobne artykuły:


Tax Care - Nowy Księgowy