Dodatek akwizycyjny - zasady przyznawania oraz wysokość

Dodatek akwizycyjny - zasady przyznawania oraz wysokość sxc.hu

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie wypłacane bezrobotnemu z prawem do zasiłku, który po skierowaniu z PUP podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i za wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Pieniądze może otrzymać również bezrobotny, który sam znalazł pracę - wyjaśnia portal praca.gazetaprawna.pl.

Prawo do dodatku aktywizacyjnego ma osoba, która posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie z urzędu pracy otrzyma w dwóch sytuacjach:

  • - jeśli z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
  • - jeśli zostanie skierowana przez PUP do pracy w niepełnym wymiarze czasu, za który otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego.

W przypadku podjęcia pracy z własnej inicjatywy PUP  przyznaje dodatek aktywizacyjny w wysokości 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w którym ten zasiłek byłby pobierany.

W drugim z wyżej wymienionych przypadków dodatek aktywizacyjny stanowi różnicę pomiędzy otrzymywaną pensją a minimalnym wynagrodzeniem, jednak nie może być większy niż 50 proc. zasiłki dla bezrobotnych. W takiej sytuacji świadczenie jest wypłacane przez cały okres, przez jaki bezrobotny pobierałby zasiłek.

Prawo przewiduje sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje. Stanie się tak gdy: bezrobotny został skierowany przez PUP do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego doposażenie zostało zrefundowane przez urząd pracy; bezrobotny z własnej inicjatywy podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy; bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą RP u zagranicznego pracodawcy.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów