Dofinansowanie do pensji osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie do pensji osoby niepełnosprawnej nf.pl

Pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika - zauważa Super Express. Wypłaca je Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).


Od września 2012 r. dopłaty te są wyższe, bo do ich obliczenia przyjmuje się ponownie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. Podstawą do naliczenia będzie więc minimalna płaca z 2011 r., czyli 1386 zł brutto, a nie jak do tej pory z 2009 r. -1276 zł. Taką możliwość dała nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie, pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę i ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Ewidencja ta jest uzupełniana na podstawie informacji składanych co miesiąc przez pracodawców.


O pomoc mogą ubiegać się pracodawcy: 1 którzy prowadzą zakłady pracy chronionej, 2 zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 3 zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc, 4 którzy nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.

Super Express