Doradztwo personalne- tylko rekrutacja?

Doradztwo personalne- tylko rekrutacja? Image courtesy of by Grant Cochrane/FreeDigitalPhotos.net

Executive Search/Headhunting? Czy coś więcej? Doradztwo personalne to wyspecjalizowana usługa z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, mająca na celu usprawnienie procesu rekrutacji i zatrudnienia właściwych pracowników na stanowiska w firmie.

Doradztwo personalne posiada bardzo szeroką definicję. Szybki rozwój technik (niektórzy mogą powiedzieć technologii), rekrutacji i selekcji pracowników sprawił, że dziedzina ta rozwija się i proponuje szereg nowych usług w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku.

W Polsce komercyjne usługi z zakresu doradztwa personalne są obecne od początku lat 90-tych. W zakresie usług doradztwa personalnego mieści się szereg usług, które poniżej scharakteryzuję.

Doradztwo personalne to wyspecjalizowana usługa z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, mająca na celu usprawnienie procesu rekrutacji i zatrudnienia właściwych pracowników na odpowiednie stanowiska w firmie.

Doradztwo Personalne obejmuje następujące działania:

  • Rekrutacja i selekcja
  • Executive search /headhunting/
  • Assessment Center
  • Development Centre
  • Badania testowe

REKRUTACJA I SELEKCJA

Rekrutacja i selekcja pracowników stanowi jeden z fundamentalnych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni dobór pracowników ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji.

W procesie rekrutacyjnym stosuje się adekwatną do wymogów stanowiska oraz budżetowania projektu, kombinację metod pozyskiwania i selekcji kandydatów. Realizując projekty rekrutacyjne w kraju i za granicą specjaliści z agencji rekrutacyjnych opierają się przede wszystkim na metodzie Direct Search. Znaczącym źródłem pozyskania kandydatur może być także rozbudowana baza danych.

EXECUTIVE SEARCH

Doskonałym rozwiązaniem w przypadku poszukiwania wysokiej klasy profesjonalistów jest Direct Search i Executive Search (headhunting), czyli metody bezpośredniego docierania do wykwalifikowanych managerów i kluczowych specjalistów, odznaczających się rzadko spotykanymi umiejętnościami na rynku pracy.

Executive Search /headhunting/ to metoda niezwykle skuteczna. Gwarancją jej efektywności jest dokładne opracowanie wszystkich elementów poszukiwania. Budowane są profile kompetencyjne oraz psychologiczne. Działania skupiają się na poszukiwaniu kandydatów w precyzyjnie określonym otoczeniu. Identyfikuje się odpowiednie osoby poprzez analizę właściwych grup zawodowych oraz firm o podobnym profilu działalności i strukturze organizacyjnej.

ASSESSMENT CENTER (AC)

AC jest najbardziej wiarygodną metodą selekcji, ponieważ daje zdecydowanie najpełniejszy obraz kompetencji kandydatów.

Assessment Center (AC, zintegrowana ocena, ośrodek oceny) - to zaawansowana, wielowymiarowa metoda rekrutacji, która umożliwia kompleksową ocenę kandydatów pod kątem wymagań danego stanowiska pracy.  Assessment Center pozwala w sposób rzetelny i obiektywny zweryfikować pożądane kompetencje osobowościowe, predyspozycje zawodowe oraz wiedzę. Sesje Assessment Center składają się z zestawu indywidualnych lub grupowych ćwiczeń i symulacji, którym poddawani są uczestnicy. Zadania dostosowane są do rzeczywistych sytuacji zawodowych  oraz działań, które, na co dzień wykonuje osoba na danym stanowisku pracy. Każda sesja Assessment Center projektowana jest indywidualnie dla każdego profilu zawodowego.

Projekty Assessment Center obejmują:

  • zaprojektowanie profilu kompetencyjnego na danym stanowisku pracy, wyszczególnienie tzw. „core competencies”, czyli umiejętności o kluczowym znaczeniu dla firmy,
  • zbudowanie autorskich narzędzi weryfikujących kompetencje,
  • dobór odpowiedniego zestawu zadań oraz organizacja sesji Assessment Center,
  • analizę poziomu kompetencji zawodowych potencjalnych pracowników oraz ich dopasowania do przedsiębiorstwa i kultury organizacyjnej,
  • ocenę oraz rekomendacje opracowane przez wykwalifikowanych asesorów,
  • podsumowanie wyników sesji Assessment Center w formie raportów.

W ramach sesji Assessment Center  przeprowadza się:

  • zadania  "in basket", czyli zadania najbardziej zbliżone do obowiązków na danym stanowisku pracy,
  • analizę przypadku/problemu - "case studies",
  • zadania symulacyjne (symulacje "trudnych rozmów" z klientami, pracownikami, przełożonymi, itp.),
  • dyskusje grupowe,
  • prezentacje i wystąpienia,
  • odgrywanie ról,
  • próbki prac,
  • zadania zespołowe,
  • zadania typu  "fact finding" (ustalanie informacji na podstawie zadanych informacji),
  • wywiady podsumowujące sesje AC.

DEVELOPMENT CENTER (DC)

Sesja Development Center jest działaniem nastawionym na identyfikację potencjału rozwojowego oraz umiejętności pracowników.

Development Center kładzie nacisk na wzrost motywacji pracowników do rozwoju w strukturach firmy. Koncentruje się na potencjale – mocnych stronach oraz obszarach wymagających udoskonalenia. Metoda ta dostarcza informacji na temat wiedzy, umiejętności i postaw uczestników. Wskazuje aspekty będące na odpowiednim poziomie dla zajmowanego przez nich stanowisk, a także czynniki, których rozwój przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Metoda Development Center dzięki zastosowaniu serii zadań symulacyjnych, konstrukcyjnych i zespołowych daje zdecydowanie najpełniejszy obraz kompetencji pracowników. Może być zastosowana w trakcie:

  • budowania pozytywnego wizerunku firmy, jako pracodawcy stabilnego, inwestującego w rozwój kadry, wiarygodnego zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji,
  • tworzenia profesjonalnego i zmotywowanego do pracy zespołu projektowego,
  • rekrutacji i selekcji na najwyższe stanowiska,
  • oceny potencjału zawodowego zasobów ludzkich w organizacji,
  • stworzenia systemu zarządzania kompetencjami i talentami,
  • projektowania ścieżek karier,
  • audytu personalnego,
  • planowania potrzeb szkoleniowych,
  • planowania awansów i kadr rezerwowych.

BADANIA TESTOWE

Badania testowe obejmują testy psychologiczne oraz merytoryczne. Dobór testów jest odpowiedni dla wymogów stanowiska i pozwala zweryfikować wybrane kompetencje kandydatów.

testy psychologiczne wykorzystywane są w procesie rekrutacji jako metoda diagnozy potencjału kandydatów. Testy i kwestionariusze do oceny predyspozycji intelektualnych, osobowościowych i zawodowych przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów. Stosowane przez nich narzędzia charakteryzują się wysoką rzetelnością oraz trafnością wyników.

Testy merytoryczne badają faktyczny poziom posiadanej wiedzy z danej dziedziny oraz umiejętność wykorzystania jej w praktyce. W ramach testów merytorycznych przeprowadzane są m.in. testy językowe oraz testy umiejętności specjalistycznych.

Podobne artykuły:

W&BS Doradztwo Personalne, Executive Search.