Droga do IPO – MSP na debiut może dostać pieniądze z UE

Droga do IPO – MSP na debiut może dostać pieniądze z UE Kongres Sprzedaż

Zgodnie z zapowiedzią PARP MSP, które zdecydują się na debiut giełdowy, będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków UE na pokrycie części kosztów tego procesu. To dobra wiadomość dla firm poszukujących nowych instrumentów finansowania inwestycji.

Giełda to nie tylko potencjalne źródło kapitału. Upublicznienie spółki generuje wartość dodaną – porządkuje strukturę firmy, poprawia wizerunek i wzmacnia jej pozycję na rynku. Warto wziąć pod uwagę IPO, poszukując źródeł finansowania inwestycji.

Jak pokazuje raport PWC „IPO Watch Europe 2014”, europejski rynek debiutów giełdowych pobił w ubiegłym roku wszelkie rekordy. Pod względem liczby przedsiębiorstw, które weszły na giełdę (375 firm) oraz wartości debiutów (49,5 bilionów euro) był to najlepszy okres od 2007 r. – czasów sprzed kryzysu. Trend ten ma się utrzymać. W Polsce może stymulować go perspektywa dofinansowania ze środków unijnych jako szansa na pokonanie jednej z głównych barier oddzielających przedsiębiorstwa od potencjału rynku kapitałowego, jaką są koszty przygotowania i realizacji debiutu na giełdzie.

Prezentujemy się inwestorom – przygotowania do debiutu

Decyzja o debiucie na giełdzie otwiera nowy rozdział w życiu firmy – jest kamieniem milowym na drodze do jej rozwoju. Nie tylko pozwala pozyskać środki na inwestycje niezbędne do osiągnięcia zysku i wzrostu wartości biznesu, lecz także wprowadza nową jakość w sposób zarządzania i organizacji przedsiębiorstwem. Zanim jednak firma zadebiutuje na rynku papierów wartościowych i będzie mogła korzystać w pełni z potencjału tej obecności, musi się do tego procesu dobrze przygotować.

Powodzenie IPO zależy od wielu czynników, m.in. niezależnych od przedsiębiorstwa warunków ekonomicznych, takich jak aktualna koniunktura na rynku czy kondycja branży, w ramach której funkcjonuje firma. W istocie jednak sukces przedsięwzięcia zależy w największej mierze od odpowiedniego przygotowania przedsiębiorstwa do pierwszej publicznej oferty. Droga do IPO od momentu podjęcia decyzji o wejściu na giełdę do pierwszej emisji akcji może być bardzo długa. Jeśli spółka wymaga wcześniejszej restrukturyzacji, proces może trwać nawet latami. Wszystko zależy od stopnia przygotowania przedsiębiorstwa do zaprezentowania się inwestorom – doświadczenia zarządu, jakości systemu raportowania i kontroli, stopnia dostępu do historycznych informacji oraz aktualnej kondycji finansowej firmy. Na tej podstawie kapitałodawcy mogą ocenić potencjalny zysk z udziałów w przedsiębiorstwie. Atrakcyjna w oczach inwestorów spółka ma szansę pozyskać kapitał na giełdzie nawet w niesprzyjających dla rynku czy branży warunkach.

Partnerzy w drodze na giełdę

W przygotowaniach do debiutu ważny jest właściwy dobór partnerów. Obligatoryjnie przedsiębiorstwo musi zatrudnić dom maklerski oraz biegłego rewidenta, pełniącego rolę audytora ostatnich sprawozdań. Spółka ma jednak możliwość wyboru konkretnego partnera według własnego uznania. Budowanie zespołu doradców nie jest obowiązkowe, jednak warto skorzystać z wiedzy ekspertów doświadczonych w przeprowadzaniu IPO, aby usprawnić cały proces i zwiększyć szansę na sukces pierwszej publicznej emisji. Zarząd może nie dysponować wystarczającymi kompetencjami do przygotowania debiutu, posiłkując się wyłącznie wewnętrznymi zasobami. Spółce przyda się pomoc prawnika, doradcy finansowego czy agencji public relations, specjalizującej się w relacjach inwestorskich. Ekspert od finansów doświadczony w przeprowadzaniu procesu IPO może wesprzeć spółkę na każdym jego etapie – doradztwo będzie pomocne już na samym początku drogi na giełdę.

Księgowość, rachunkowość, raportowanie – czynniki zaufania

Decyzja o debiucie musi być wpisana w strategię firmy. Zanim spółka podejmie pierwsze kroki w stronę IPO, powinna przeanalizować swoją sytuację, uporządkować sprawy finansowe i kwestie sprawozdawczości, które będą stanowić kluczowy wskaźnik atrakcyjności i wiarygodności pierwszej oferty w oczach inwestorów. Procedury księgowe czy system raportowania mogą wymagać usprawnienia i adaptacji do wymogów rynku publicznego. Konieczne będzie również dostosowanie zasad rachunkowości spółki do międzynarodowych standardów (MSSF). Doradca finansowy może dokonać wyceny spółki na potrzeby zarządu. Potencjalni kapitałodawcy muszą znać wartość firmy – od niej zależy potencjalny zysk, jaki mogą uzyskać z inwestycji. Finansowa ekspertyza jest również niezbędna do przeprowadzenia procesu due dilligence – niezależnej, dogłębnej analizy kondycji finansowej firmy, pozwalającej na identyfikację potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na wartość spółki w przyszłości. Wczesna diagnoza słabych stron przedsiębiorstwa pozwala na wdrożenie niezbędnych działań naprawczych przed przystąpieniem do IPO. Proaktywne działanie w tym obszarze zmniejsza ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia i wzrostu jego kosztów.

Publikacja prospektu emisyjnego – w drodze na „roadshows”

Spółka przygotowana – strategicznie, prawnie i organizacyjnie – do debiutu na giełdzie może przystąpić do tworzenia prospektu emisyjnego – najważniejszego i jedynego, prawnie wiążącego dokumentu realizacji IPO. Minimum informacji, jakie powinny zostać zawarte w prospekcie reguluje ustawa. Dokument jest dla potencjalnych inwestorów kluczowym źródłem wiedzy o spółce – jej historii, zarządzie, otoczeniu rynkowym, obecnej kondycji i potencjale oraz zasobach i wartości. Prospekt zawiera też wszystkie niezbędne informacje na temat struktury i wielkości pierwszej oferty. Dla kapitałodawców najważniejsze będą oczywiście dane finansowe spółki oraz czynniki ryzyka potencjalnej inwestycji, dlatego informacje muszą być przygotowane ze szczególną starannością i wynikać z rzetelnej analizy przedsiębiorstwa.

Publikacja prospektu emisyjnego to pierwszy oficjalny komunikat wysłany do inwestorów. Kolejnym krokiem będą osobiste spotkania z potencjalnymi kapitałodawcami podczas cyklu prezentacji firmy w ramach tzw. roadshows, odbywających się w największych miastach. Doradca finansowy może pomóc zarządowi przygotować się do odpowiedzi na pytania, jakie mogą paść ze strony inwestorów.

Nowe fundusze kapitałowe, lepsze zarządzanie – korzyści z wejścia

Głównym celem debiutu spółki w obrocie giełdowym jest oczywiście pozyskanie kapitału. Po drodze jednak przedsiębiorstwo zyskuje dużo więcej niż dodatkowe środki na inwestycje i dostęp do nowych instrumentów finansowania, takich jak obligacje. Przygotowanie do debiutu, które wiąże się z koniecznością sprostania wymogom jawności informacji i standardom sprawozdawczości, zwiększa jej transparentność i wzmacnia wiarygodność w oczach partnerów biznesowych. Kontrahenci darzą spółki publiczne większym zaufaniem, ponieważ mają stały dostęp do informacji o kondycji firmy. Przedsiębiorstwa obecne na giełdzie są też przychylniej traktowane przez banki. Często zyskują dostęp do komercyjnych instrumentów finansowania na korzystniejszych warunkach.

Mateusz Skonieczny