Droga spółki na publiczny rynek kapitałowy

Droga spółki na publiczny rynek kapitałowy udra11 - Fotolia

Korzystne dla spółek jest wyjście z emisją papierów wartościowych. Giełda niesie za sobą duże ryzyko. Jak inwestować?

W procesie dynamicznego rozwoju spółki następuje zwykle moment, w którym spółka wyczerpuje dotychczasowe źródła pozyskania nowych kapitałów i pomimo narastających barier dotyczących możliwości powiększenia zadłużenia, odczuwa potrzebę dalszego finansowania. W takiej sytuacji spółka może skorzystać z oferty rynku publicznego, który daje możliwość wyjścia z emisją papierów wartościowych adresowaną do nieograniczonego kręgu potencjalnych nabywców. Papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne są przedmiotem obrotu na Giełdzie. Giełda jest jednak miejscem, gdzie następuje nie tylko wycena wartości spółek, ale przede wszystkim miejscem, w którym stykają się potrzeby emitentów dotyczące dalszego finansowania z wolnymi kapitałami inwestorów, którzy szukają możliwości inwestycji i mogą wyposażyć spółki w potrzebne środki finansowe. Dzięki możliwościom dostępu do nieograniczonej liczby potencjalnych nabywców papierów wartościowych, spółki giełdowe znacznie zwiększają szanse sukcesu emisji i pozyskania potrzebnych na rozwój kapitałów.

I. Emisje

Spółki giełdowe mogą pozyskiwać kapitał na rozwój dzięki emisjom:

  • akcji,
  • obligacji,
  • obligacji zamiennych na akcje,
  • obligacji z prawem pierwszeństwa do zakupu akcji.

Spółki przeprowadzające pierwsza ofertę publiczna najczęściej decydują się na emisje akcji. W celu zapewnienia powodzenia oferty publicznej, spółka może dodatkowo wdrożyć program lojalnościowy (przewidujący np. zniżki przy zakupie produktów spółki w zamian za kupno i powstrzymanie się od sprzedaży akcji przez określony czas).

Przydział akcji nowej emisji może odbywać się przy pomocy systemu giełdowego, który w tym celu udostępniany zostaje emitentowi. Użycie systemu giełdowego do przydziału akcji umożliwia sprawne jego przeprowadzenie, szybkie rozliczenie transakcji w KDPW i notowanie na Giełdzie praw do przydzielonych akcji już drugiego dnia sesyjnego po dokonaniu takiego przydziału.

Oferta publicznej subskrypcji "nowych" akcji może zostać połączona z ofertą sprzedaży "starych" akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy obejmujących akcje w poprzednich emisjach. W tej sytuacji dotychczasowi akcjonariusze maja możliwość realizacji strategii wyjścia z wcześniej poczynionych inwestycji w akcje spółki.

Podobne artykuły:


Równolegle z pierwszą ofertą publiczną spółka może wyemitować opcje na akcje dla pracowników spółki lub akcje przeznaczone do objęcia przez uprawnionych pracowników w ramach programu motywacyjnego. Taka emisja może być pozapłacową formą pobudzenia aktywności pracowników - nie wpływającą w sposób znaczący na koszty działalności spółki.

Dodatkowo - notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych pomaga w pozyskiwaniu finansowania z innych źródeł (np. z kredytów bankowych) bowiem spółki giełdowe postrzegane są jako spółki o większym prestiżu.

Szczególne znaczenie ma sam efekt marketingowy związany z wprowadzeniem akcji na Giełdę. Nazwa spółki wraz z aktualnym kursem akcji przekazywana jest codziennie w prasie, pojawia się w mediach elektronicznych o zasięgu międzynarodowym (TV, Internet). Ogólna dostępność sporządzanych przez emitentów raportów bieżących i okresowych przyspiesza procedury związane z pozyskiwaniem kredytów.

II. Jak zostać spółką giełdową ?

Poniżej przedstawione zostały poszczególne kroki, jakie powinna przedsięwziąć spółka, która zamierza wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

1. Emitentem akcji notowanych na Giełdzie może być jedynie podmiot będący spółka akcyjną lub komandytowo-akcyjną. Nie oznacza to zamknięcia drogi na Giełdę dla przedsiębiorstw posiadających inna formę prawną. W tym przypadku właściciele firmy musza przekształcić ją w spółkę akcyjną bądź zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa.

2. Następny krok stanowi podjecie przez Walne Zgromadzenie uchwały o publicznej emisji akcji i wprowadzeniu akcji spółki do obrotu publicznego oraz giełdowego.

3. Konsekwencją decyzji o upublicznieniu spółki jest konieczność sporządzenia prospektu emisyjnego, co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z następującymi podmiotami:

  • biegłym rewidentem, który zbada sprawozdania finansowe spółki i przekształci je tak, aby sprawozdania z poszczególne lat były porównywalne
  • biurem maklerskim, które będzie pełnić funkcje oferującego akcje spółki w publicznym obrocie.


W zależności od indywidualnych potrzeb emitenta istnieje także praktyka angażowania doradców prawnych oraz finansowych. Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.10.2001 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 139/01 poz. 1568 (z pózn. zmianami).

Podobne artykuły:


Konrad Adamczyk Quickweb.pl