Eliminujemy marnotrawstwo w łańcuchu dostaw

Eliminujemy marnotrawstwo w łańcuchu dostaw www.fotolia.pl

Dyrektorzy logistyki firm produkcyjnych i handlowych bardzo często rozumieją optymalizację procesów w łańcuchu dostaw jako poprawę efektywności operacyjnej: lepsze wypełnienie pojazdów, szybszy załadunek, itp.

Możliwości poprawy efektywności dystrybucji tkwią we właściwej strategii firmy. Potencjał optymalizacji w ramach działań operacyjnych jest jednak ograniczony. Jak się bowiem okazuje optymalizacja sieci dystrybucji ma charakter wielowymiarowy i wymaga globalnego spojrzenia na strukturę sieci i procesy logistyczne, wraz z procesami współzależnymi. Jak eliminować marnotrawstwo?

Zacznijmy od początku…

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje wszelkie działania związane z dostarczeniem produktu od jego wytworzenia do miejsca zakupu przez klienta końcowego. Poszczególne operacje jakie zachodzą w łańcuchu dostaw możemy globalnie nazwać procesem biznesowym. Ujmując globalnie łańcuch procesów, możemy zauważyć, że w jego ramach można wyodrębnić trzy grupy procesów: procesy dające wartość – czynności, za które klient jest gotowy zapłacić; procesy z tzw. marnotrawstwem nieuniknionym – czynności nie generujące wartości, chociaż niezbędne do wykonania w określonych warunkach; procesy z ewidentnym marnotrawstwem – wszystko, co nie jest potrzebne, aby wykonać pracę – które stanowią potencjał optymalizacyjny oraz zbędny koszt.

Na optymalizację procesów w sieci dystrybucji składa się wiele działań cząstkowych. Część z nich ma charakter organizacyjny i nie pociąga za sobą większych kosztów, część związana jest z koniecznością poniesienia dodatkowych, często znacznych nakładów. Zarząd firmy, podejmując decyzję, musi ocenić, czy nakłady te zostaną zrekompensowane redukcją kosztów logistyki czy zwiększeniem sprzedaży dzięki lepszej obsłudze rynku. Do tej oceny niezbędna jest rzetelna analiza kosztów i korzyści. Często spotykana wyrywkowa ocena jest z gruntu obarczona sporym ryzykiem i często prowadzi do błędnych decyzji.

Bardzo ważne jest, aby działania podejmowane w ramach eliminowania zbędnych kosztów były prowadzone w sposób zaplanowany. Należy eliminować marnotrawstwo przez procesy z przyrostem wartości – „zastępować marnotrawstwo”. Niestety często spotyka się próby poprawy efektywności poprzez „żyłowanie” wydajności istniejącej – „wciskanie nowych procesów, bez eliminacji poprzednich”. Redukując koszty – eliminując marnotrawstwo w poszczególnych pojedynczych procesach cząstkowych lub łącząc procesy, które się dublują, likwidujemy zbędne koszty w całym łańcuchu dostaw. Wpływa to finalnie na całkowity koszt, który się obniża, a co za tym idzie zwiększa się elastyczność zarządzania marżą.

Na wspomniane działania o charakterze operacyjnym nakładają się dodatkowo skutki decyzji strategicznych, czyli wpływ zmian w strukturze sieci dystrybucji. Należy zatem bacznie obserwować cały łańcuch, hurtowników, dystrybutorów, klientów końcowych w celu identyfikacji kosztów, które są ponoszone i ich wpływu na wzajemne relacje pomiędzy dostawcami i odbiorcami.

HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o. Adam Matyaszek