Employer branding: forma i cele

Employer branding: forma i cele Photo credit: Dustin Diaz / Foter

Słysząc już samo hasło: ocena pracownicza, wiele osób czuje się niekomfortowo. Przyczyna jest prosta – nikt nie lubi być oceniany i wartościowany, zwłaszcza na tle innych.

Ekspert w zakresie employer brandingu Marek Kozłowski radzi, w jaki sposób wykorzystać ocenę tak, aby skutecznie zwiększyć efektywność zespołu.

Jaka ocena i po co?

Co jest przedmiotem oceny? Cechy, postawy, zachowania, poziom wykonywanej pracy. To cykliczny proces, który ma szereg celów. Może nie tylko sprawdzać poziom i jakość wykonywanych obowiązków (ewaluacyjna), lecz także ukształtowanie rozwoju pracownika, dobór odpowiednich szkoleń (rozwojowa). W innych wypadkach ocena może mieć charakter informacji na temat tego, jak układają się relacje pracownika z przełożonymi i współpracownikami (informacyjna), może też zweryfikować motywację danej osoby (motywacyjna). Ocena decyzyjna prowokuje jednak najbardziej negatywne odczucia – od niej bowiem zależą zmiany kadrowe.

Z perspektywy kreowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy najszersze możliwości stwarza ocena rozwojowa, dlatego że pracownik sam może się zastanowić, w jakich obszarach mógłby się jeszcze rozwinąć. Jeżeli połączymy to ze ścieżkami karier w firmie, jawną możliwością zmiany działu po ocenie lub możliwością awansu jest to element niezwykle korzystny z punktu widzenia employer brandingu. Wtedy odpowiednio dobierzemy szkolenia lub coaching. Słowem – można lepiej kierować pracownikiem.

Podobne artykuły:

Stres

Ocena pracownicza, jak każda ocena wzbudza stres, warto więc poinformować pracownika wcześniej, że będzie jej poddawany – mniej boimy się rzeczy, których się spodziewamy. Jest to początek komunikacji w tym zakresie. Musimy informować pracownika jak dalej będzie przebiegał ten proces, w jakim czasie i za pomocą jakich narzędzi, a przede wszystkim – jakie będą jego konsekwencje, oraz koniecznie zadbać o to, aby uzyskał informację zwrotną . Stanowczo jednak oceny nie powinny wpływać na wynagrodzenie np. na przyznanie premii. Cele oceny pracowniczej różnicują się ze względu na przyjęta perspektywę. Jeśli chodzi o samego pracownika, ocena wzbogaci go o informacje na temat jakości wykonywanych przez niego zadań, co może wpłynąć na jej poprawę w przyszłości. Ponadto łatwiej będzie mu określić swoje mocne i słabe strony, a w oparciu o nie ustalić kierunek indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Będzie to także podstawa do sprecyzowania własnych potrzeb szkoleniowych. Ocena pracownicza jest także procesem koncentrującym się wokół zwierzchnika osoby ocenianej. Wpływa na stymulację komunikacji wewnątrz firmy i jest okazją do przekazania pracownikowi wizji i celów firmy. To także narzędzie motywacji i inspirowania podwładnego. Pakiet celów przeprowadzania oceny pracowniczej zamyka ogólna perspektywa całej firmy, dla której zmotywowani pracownicy i wzrost efektywności ich pracy przekłada się wprost na zyski. Prócz aspektu produkcyjno-ekonomicznego, istotna też jest kwestia społeczna – kształtowanie określonych postaw i zachęta do stałej autorefleksji, a także wpływ a na utożsamienie się kadr z kulturą organizacji.

Forma i kryteria

Dobry system oceny pracowniczej powinien uwzględniać przede wszystkim realny, jakościowy aspekt obowiązków pracowników, stawiać przed nimi wykonalne zadania i posiadać powszechną aprobatę pracowników na wszystkich szczeblach. Na jego kształt mają wpływ m.in. branża, wielkość organizacji oraz styl zarządzania. Aby system dawał wymierne efekty musi stanowić integralną część strategii zarządzania personelem.

Istnieje szereg wariantów i form oceny pracowniczej, które można dobrać w taki sposób, aby były one najefektywniejsze w perspektywie specyfiki branży oraz charakterystyki poszczególnych stanowisk, trudno bowiem stosować te same kryteria dla wszystkich. W związku z tym możemy spotkać się z formą rankingu stosowaną zwłaszcza wśród pracowników o bardzo zbliżonym zakresie obowiązków, a podstawą do jego pracowania często jest porównywanie pracowników parami. Występują także skale punktowe, w których określone punkty odpowiadają stopniowi zaangażowania danej osoby. Istnieją także warianty polegające na swobodnym opisie, okresowo analizowanego zapisu sukcesów i porażek lub na sporządzeniu kwestionariusza przeliczonego za pomocą klucza na ocenę. Bez względu na kształt, wszystkie typy za kryterium mogą przyjąć aspekt kwalifikacji: wykształcenia, doświadczenia, przebytych szkoleń. Stosunkowo obiektywne wydaje się też rozliczanie pracownika w perspektywie ilości wykonanych zadań, ich jakości i terminowości, a więc szeroko rozumianej efektywności. W niektórych branżach liczą się jednak bardziej lojalność i relacje interpersonalne, a (zwłaszcza w przypadku działów kreatywnych) kwestie osobowości – te elementy także mogą stanowić kryterium.

Zadanie HR

Przeprowadzenie procesu oceny pracowniczej spoczywa na barkach działu HR, chociaż jeśli występuje taka potrzeba, można skorzystać z usług niezależnego „sędziego”, którym w tym wypadku będzie agencja doradztwa personalnego. Ma to oczywiście swoje dobre i złe strony. Należy się bardzo dobrze zastanowić, czy warto do tego stopnia wprowadzać firmę zewnętrzną w struktury naszej organizacji, choć z pewnością zyskamy wówczas gwarancję obiektywizmu procesu. Pamiętajmy, że dział HR też w dużej mierze nie ma bezpośredniego kontaktu z większością osób zatrudnionych, a zdecydowanie lepiej zna kulturę organizacyjną firmy i weźmie pod uwagę tzw. „miękkie” aspekty jej codziennego funkcjonowania. Dużo łatwiej będzie mu znaleźć przyczynę określonego postępowania, które może wynikać z ogólnie przyjętych, ale niepisanych norm. Pracownik będzie czuł się niesprawiedliwie oceniony, w przypadku gdy proces będzie koordynowany przez osoby nie zdające sobie sprawy z panujących w firmie relacji.

Zaangażowanie współpracowników

Ocena pracownicza nie może obejść się bez udziału współpracowników danej osoby, dlatego też bardzo często mamy do czynienia z bardzo popularnym obecnie systemem oceny 360 stopni. W skrócie polega na uwzględnieniu opinii przełożonych, podwładnych, współpracownicy i często również klienci zewnętrzni. Każda z tych osób, co niezwykle istotne, powinna mieć faktyczny kontakt z ocenianym, a nie jedynie teoretyczny, wynikający z opisu stanowiska. Dobór odpowiednich osób będzie gwarantował obiektywizm oraz miarodajność procesu. Są to jednocześnie dwie cechy, które docenią pracownicy, a zatem za sprawa ich opinii mogą zostać przekute na elementy pozytywnego wizerunku firmy już poza jej murami i przyciągnąć w szeregi dotychczasowych kadr, kolejnych profesjonalistów.

 

Podobne artykuły:

Marek Kozłowski StepStone.pl