Ewolucja aplikacji analitycznych

Ewolucja aplikacji analitycznych Ariel de Silva Parreira (stock.xchang)

Aplikacje analityczne są niezbędnym narzędziem zarówno strategicznym, jak i operacyjnym. Najnowsze z nich są rozbudowane o dodatkowe funkcje.

Obecnie nikt nie odważy się kwestionować korzyści wynikających z zarządzania opartego na wiedzy merytorycznej i informacjach. Oba elementy od dawna odgrywały ważną rolę w teoriach wybitnych naukowców, takich jak Peter Drucker, ale dopiero w dwudziestym pierwszym wieku informacje i wiedza okazały się kluczem do sukcesu nowoczesnej firmy.

Pomimo faktu, że aplikacje analityczne są podstawowym narzędziem pozwalającym organizacjom wykorzystywać informacje i dane do celów biznesowych, przez długi czas przedsiębiorstwa borykały się z rozproszoną naturą tych aplikacji w procesie ich ewolucji. Cecha ta podwyższa koszty procesów analitycznych, ogranicza możliwości ich zastosowania i zmniejsza skuteczność wprowadzania udoskonaleń procesów biznesowych.

Na kłopoty - integracja

Kolejny istotny problem z rozproszonym podejściem do aplikacji analitycznych polega na ryzyku pozyskania niespójnych lub niewiarygodnych informacji. Ta i inne wady tego podejścia wymagają zastosowania ujednoliconej metody analizy danych biznesowych, w której różne elementy przetwarzane są w jednym, zintegrowanym rozwiązaniu.

- Przedsiębiorstwa starają się ograniczyć liczbę dostawców aplikacji analitycznych i używanych rozwiązań. Koszty utrzymania wszystkich wdrożonych aplikacji są bardzo wysokie, więc jest to wystarczający argument przemawiający za współpracą z jednym dostawcą — powiedział Henry Morris, starszy analityk w instytucie IDC z Framingham w stanie Massachusetts. Mając na uwadze powyższe argumenty, rozbudowane rozwiązanie analityczne wydaje się rozsądnym wyborem.
Niniejszy artykuł opisuje ewolucję aplikacji analitycznych i bada ich stan obecny, charakteryzujący się dużą liczbą pojedynczych produktów, trudnych do zintegrowania, skoordynowania i ujednolicenia. Analizowane są również koszty utrzymania rozproszonych aplikacji analitycznych oraz sposób, w jaki utrudniają one efektywną pracę. Wnioskiem z tych rozważań jest konkluzja, że dopiero ujednolicone aplikacje analityczne spełniają potrzeby przedsiębiorstw dwudziestego pierwszego wieku.

Ewolucja aplikacji analitycznych

Historia aplikacji analitycznych rozpoczęła się dziesiątki lat temu, od pierwszych raportów generowanych na komputerach mainframe, nazywanych raportami systemowymi. Raporty drukowane były na stosach papieru w zielone i białe linie i okresowo przekazywane kierownikom. Od kierowników oczekiwano, że w odpowiedni sposób zidentyfikują odpowiednie informacje umieszczone w raportach i wykorzystają je podczas podejmowania decyzji taktycznych i strategicznych.

Następnie nastała era niestandardowych raportów, generowanych przez utalentowanych programistów nawet przez wiele tygodni. Wczesna forma zapytań i raportów ad hoc przyspieszyła ten proces i umożliwiła kierownikom z umiejętnościami technicznymi tworzenie własnych zapytań i raportów, lecz niewielu kierowników dysponowało wystarczającą ilością czasu i odpowiednimi umiejętności, aby się tym zajmować.

Pojawienie się hurtowni danych znacznie przyspieszyło rozwój aplikacji analitycznych poprzez zgromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu, co umożliwiło wysyłanie interaktywnych zapytań bez wpływu na działanie aplikacji produkcyjnych. Narzędzia do tworzenia zapytań i raportów online wyposażone w coraz prostsze w obsłudze interfejsy graficzne, udostępniły aplikacje analityczne szerszej grupie kierowników i umożliwiły im szybsze uzyskiwanie informacji o znaczeniu strategicznym i odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Po hurtowniach danych nadszedł czas magazynów danych — wyspecjalizowanych baz danych, które jeszcze bardziej przyspieszyły wyszukiwanie informacji przez kierowników w celu podejmowania decyzji w oparciu o nie. Następnie na scenę wkroczyła technologia OLAP i inne wielowymiarowe narzędzia analityczne, które umożliwiły kierownikom dzielenie i łączenie danych w różny sposób oraz analizowanie ich w poszukiwaniu informacji, które do tej pory pozostawały ukryte.

Na tym etapie programiści zaczęli integrować aplikacje analityczne (BI) z narzędziami do analizy biznesowej (BA). Obecnie aplikacje BI i BA oferowane są jako rozwiązania działające ponad infrastrukturą baz danych, systemów do zarządzania danymi, funkcji ETL itd. Infrastruktura aplikacji analitycznych może obejmować konsole dla kadry kierowniczej, karty wyników i inne narzędzia ułatwiające kierownikom wyszukiwanie i zrozumienie informacji oraz aktywne wykorzystywanie ich w procesie decyzyjnym.

Ewolucja trwająca dziesiątki lat oznaczała dla przedsiębiorstw dodatkowe koszty. W tym okresie przedsiębiorstwa zainwestowały i wdrożyły różnorodne aplikacje związane z analizą danych biznesowych. Zastosowały różne modele wdrożenia aplikacji, różne interfejsy użytkownika oraz różne interfejsy do zarządzania, jak również miały różne wymagania dotyczące integracji. Obecnie w przedsiębiorstwach wdrożonych jest osiem, dziesięć lub nawet więcej aplikacji analitycznych. Koszt utrzymania tak rozbudowanego zestawu narzędzi i technologii jest bardzo wysoki i będzie nadal wzrastał.

W raporcie autorstwa Keitha Gile’a opublikowanym przez firmę Forrester pt. "Grading BI Reporting and Analysis Solutions" (ocena aplikacji umożliwiających analizę danych i raportowanie) czytamy, że "przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród wielu technologii dostarczanych przez niezliczoną liczbę producentów rozwiązań analitycznych i dostawców platform i aplikacji". Gile sugeruje, że rozwiązaniem w tej sytuacji jest rozbudowana aplikacja analityczna. Mowi, że: - Przedsiębiorstwa poszukują jednego rozwiązania do analizy danych i raportowania. Każda firma i organizacja rządowa chce wdrożyć jedno standardowe narzędzie do raportowania i analizy danych dla całej organizacji. Dlaczego? Kierownictwo stara się zmniejszyć koszty utrzymania infrastruktury informatycznej przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości korzystania z jednej wersji danych o znaczeniu strategicznym. 

Współczesne aplikacje analityczne

Obecnie aplikacje analityczne zawierają narzędzia do analizy biznesowej, jak również tradycyjne narzędzia analityczne. Analiza biznesowa umożliwia tworzenie zapytań i raportów na podstawie danych, jak również udostępnia narzędzia do śledzenia, zapisywania, analizy, modelowania i przedstawiania danych w procesie decyzyjnym.

Do niedawna aplikacje analityczne wykorzystywane były w procesie podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. Bazując na informacjach uzyskanych z aplikacji analitycznych kierownicy mogli decydować, gdzie i kiedy otworzyć lub zamknąć salony sprzedaży lub opracować i wprowadzić na rynek nowe produkty. Eksperci z instytutu IDC zaobserwowali, że obecnie aplikacje analityczne wykorzystywane są również w procesie podejmowania decyzji taktycznych.

Na przykład — klient dzwoni do działu sprzedaży, chcąc złożyć nowe zamówienie. Jednakże wykorzystał już cały swój kredyt kupiecki. System przesyła zamówienie do kierownika ds. kredytów kupieckich do analizy. Za pomocą aplikacji analitycznej kierownik może zapoznać się z historią zamówień i płatności klienta, zweryfikować zapotrzebowanie na zamówione produkty, a nawet wyświetlić opinie innych firm na temat klienta i jego rynku zbytu, jak również przeprowadzić analizę ryzyka biznesowego. Przy wsparciu tego rodzaju aplikacji kierownik ds. kredytów kupieckich może podjąć natychmiastową decyzję taktyczną o zwiększeniu kredytu kupieckiego lub odrzuceniu złożonego zamówienia z całkowitą pewnością jej słuszności.

Powyższy przykład ilustruje również rosnące zainteresowanie aplikacjami analizującymi dane w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do czasu rzeczywistego. Dawniej raporty dostępne były raz na miesiąc lub kwartał, natomiast teraz pracownicy przedsiębiorstw chcą otrzymywać aktualne raporty jak najczęściej — codziennie, co godzinę, co kwadrans. To pozwala kierownikom pozyskiwać na czas informacje niezbędne do podjęcia decyzji faktycznie wpływającej na bieżącą sytuację. W oparciu o często aktualizowane informacje kierownik może podjąć decyzję o zmianie poziomu obsadzenia stanowisk personelem w określonym dniu lub zmianie trasy dostawy produktów.

Na przykład pewien detalista wykorzystuje raporty analityczne generowane co 15 minut przez system POS i system do autoryzacji kart kredytowych w połączeniu z aplikacją do analizy oszustw w celu przesyłania ostrzeżeń o potencjalnych próbach oszustwa kierownikom działów sprzedaży. System zwykle nie działa na tyle szybko, żeby złapać oszusta na gorącym uczynku, ale znacznie ułatwia pracownikom ochrony odszukanie podejrzanych osób i uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. 

Koszty rozproszonych aplikacji analitycznych

Zgodnie z raportami firm IDC i Forrester, koszty posiadania i obsługi rozbudowanego korporacyjnego środowiska analitycznego złożonego z wielu aplikacji różnych producentów stanowią coraz większe zagrożenie dla firm. Przedsiębiorstwa starające się obniżyć koszty mogą wiele zaoszczędzić, przeprowadzając standaryzację w oparciu o jeden zestaw rozwiązań analitycznych spełniających prawie wszystkie potrzeby analityczne (żaden produkt nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb każdego przedsiębiorstwa).
Poza potrzebą obniżenia rosnących kosztów infrastruktury analitycznej, przedsiębiorstwa i instytucje stają przed problemem kosztownego zapewniania zgodności z wymogami prawnymi. Chociaż aplikacje analityczne nie spełniają wymogów prawnych bezpośrednio, to wykorzystują te same dane podstawowe, bazy danych, hurtownie danych i systemy zarządzania danymi, które muszą spełniać te wymogi. Uproszczenie infrastruktury analitycznej i zarządzania danymi spowoduje również usprawnienie procesów dostosowania danych do wymogów prawnych.

W szczególności przedsiębiorstwa i instytucje posiadające wiele aplikacji analitycznych pochodzących od różnych producentów ponoszą wysokie koszty w związku z następującymi czynnikami:

  • licencje na oprogramowanie — początkowy koszt nabycia i wdrożenia oprogramowania,
  • pielęgnacja oprogramowania — opłaty roczne, zazwyczaj 15-20%,
  • szkolenia informatyczne — koszt szkolenia informatyków w zakresie pielęgnacji oprogramowania i zarządzania nim,
  • szkolenia dla użytkowników — koszty szkoleń dla użytkowników w zakresie korzystania z oprogramowania,
  • integracja — koszty związane z zapewnieniem współpracy pomiędzy wieloma produktami,
  • nadmiernie rozbudowana infrastruktura — koszt utrzymywania wielu hurtowni danych, repozytoriów meta danych oraz innych elementów, a także zarządzania nimi.

Bardzo często koszty te są ukryte. Znajdują się w wielu różnych budżetach operacyjnych — opłaty za szkolenia w jednym, za integrację w drugim, a za pielęgnację jeszcze gdzieś indziej. Jednakże po zsumowaniu wszystkich tych kosztów i pomnożeniu ich przez 8, 10, 12 lub więcej osobnych aplikacji analitycznych, co nie jest takie niespotykane w środowiskach korporacyjnych, łączna kwota może sięgnąć milionów dolarów. Biorąc pod uwagę takie ogromne koszty, korzyści płynące z konsolidacji pojedynczego, ujednoliconego rozwiązania analitycznego oferującego funkcjonalność wielu osobnych produktów wydają się niezaprzeczalne. Nawet jeżeli decyzja o standaryzacji w oparciu o jedną infrastrukturę danych i jedno rozwiązanie analityczne jednego producenta wymaga przeniesienia danych z wielu pojedynczych aplikacji analitycznych, w większości przypadków oszczędności i tak będą znaczne.

Poza rosnącymi kosztami utrzymania środowiska analitycznego, rozproszenie utrudnia korzystanie z wdrożonych rozwiązań. Kierownicy muszą korzystać z wielu narzędzi, nawet z różnych interfejsów, aby uzyskać potrzebne informacje. Czasami muszą przerwać pracę i rozwiązać problemy z różnymi wersjami tej samej informacji. Dodatkowa praca i czas niezbędny na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń bardzo często zniechęcają kierowników do korzystania z jakichkolwiek aplikacji analitycznych. W rezultacie cenne informacje nie są wykorzystywane efektywnie, a wartościowe wnioski mogą być łatwo niezauważone. 

Lepiej, szybciej, taniej

Ujednolicone, rozbudowane rozwiązanie analityczne udostępnia skuteczniejsze narzędzia analityczne, które działają szybciej i są tańsze w eksploatacji. Rozwiązanie jest lepsze, ponieważ informacje są spójne — nigdy więcej kilku wersji tej samej informacji pochodzących z różnych systemów! Informacje zbierane są szybciej, w razie potrzeby w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego — dlatego kierownicy zawsze dysponują najbardziej aktualnymi danymi. Poza tym rozwiązanie jest tańsze, ponieważ przedsiębiorstwa nie muszą już kupować, wdrażać i utrzymywać skomplikowanych środowisk analitycznych złożonych z wielu produktów, z których każdy inaczej się wdraża, każdym inaczej się zarządza, każdy wymaga nabycia osobnej licencji i dedykowanego pakietu pomocy technicznej, ma inny interfejs użytkownika i wymaga przeprowadzenia odrębnych szkoleń.

Podsumowując: Jak lepsze, szybsze i tańsze jest to rozwiązanie? Jak informują klienci, wdrożone rozwiązanie analityczne umożliwia im obniżenie kosztów i zwiększenie produktywności. Często zdarza się, że oszczędności przekraczają 1 milion USD a zwrot z inwestycji następuje w 18 miesięcy.


Podobne artykuły:


Oracle Polska Sp. z o. o.