Gdy o zwrot długu musimy walczyć w sądzie

Gdy o zwrot długu musimy walczyć w sądzie Gina Sanders - Fotolia

Główne korzyści wynikające z zastosowania windykacji sądowej za pośrednictwem wyspecjalizowanej kancelarii prawnej to profesjonalne przygotowanie dokumentów niezbędnych w postępowaniu oraz kontrola terminów sądowych na każdym etapie postępowania.

Coraz więcej firm kompleksowo dba o swoją płynność finansową i sprawdza potencjalnych partnerów biznesowych, stosując działania prewencyjne. Jednak w większości przypadków przedsiębiorcy zbyt późno podejmują działania zmierzające do wyegzekwowania od kontrahentów zaległych płatności.

Często zdarza się więc, że firma, która reprezentuje wierzyciela nie może polubownie rozwiązać danej sprawy. W tej sytuacji kancelaria zarządzająca wierzytelnościami rozpocznie  procedurę  prawną, składając w imieniu przedsiębiorcy pozew, a następnie skieruje sprawę do egzekucji komorniczej. Wszelkimi kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego zostanie obciążony nierzetelny przedsiębiorca.

Gdy kontrahent zalega z płatnościami, pierwszym krokiem wierzyciela jest zazwyczaj dążenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu, co pozwala uniknąć konieczności podejmowania działań sądowych i ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku gdy polubowne działania nie przynoszą efektu, warto jednak zabezpieczyć swoje należności (nie dopuszczając do ich przedawnienia) poprzez skierowanie sprawy do sądu. Najlepiej przygotowanie pozwu, dokumentacji i nadzorowanie całego postępowania zlecić kancelarii specjalizującej się w zarządzaniu wierzytelnościami. Są to z reguły kancelarie działające w ramach szerszej grupy zarządzającej wierzytelnościami, przez co zapewniają szerokie spektrum działań oraz są w stanie kompleksowo i rzetelnie przeprowadzić klienta przez cały proces postępowania windykacji sądowej.

Kancelaria prawna w procesie odzyskiwania wierzytelności

Działania kancelarii prawnej w procesie odzyskiwania należności mają niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa przedsiębiorcy. Gdy osoba posiadająca zobowiązanie dłużne odmawia współpracy polubownej, kancelaria może kontynuować proces po etapie polubownym jaki miał miejsce w firmie zarządzającej wierzytelnościami poprzez dochodzenia należności na etapie sądowym i egzekucyjnym.

Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym wymagana jest interwencja prawna, klienci otrzymują wsparcie radców i adwokatów przy zachowaniu ciągłości procesu, bez konieczności ponownego angażowania klienta w ponowne przedstawienie całej sprawy. Firma zarządzająca wierzytelnościami poprzez własną kancelarię prawną prowadzi sprawy klientów, biorąc pod uwagę specyfikę branży w której działa wierzyciel i nierzetelny kontrahent oraz inne czynniki, pozwalające skutecznie przejść przez etap windykacji sądowej.

Kancelaria prawna działająca w strukturach firmy odzyskującej wierzytelności, udziela kompleksowego doradztwa prawnego, prowadząc obsługę zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Postępowanie sądowe obejmuje w szczególności następujące działania: uaktualnianie danych osoby posiadającej zobowiązanie dłużne, przygotowywanie pod względem formalnoprawnym pełnej dokumentacji procesowej, składanie dokumentów we właściwym sądzie, reprezentowanie klienta i nadzorowanie poprawności przebiegu procesu sądowego oraz równoczesne mediacje z nierzetelnym kontrahentem.

Główne korzyści wynikające z zastosowania windykacji sądowej za pośrednictwem wyspecjalizowanej kancelarii prawnej to profesjonalne przygotowanie dokumentów niezbędnych w postępowaniu oraz kontrola terminów sądowych na każdym etapie postępowania. Szczególnie przewaga kancelarii działającej w grupie zarządzającej wierzytelności jest zauważalna na etapie egzekucyjnym, gdzie kancelaria wykorzystuje narzędzia windykacyjne, pracowników terenowych i ustalenia detektywistyczne celem wyegzekwowania przy współpracy z komornikiem należności dla swoich klientów.


Casus Finanse Sp. z o.o. Sylwia Zarzycka