Gospodarowanie odpadami – obowiązki składującego

Gospodarowanie odpadami – obowiązki składującego http://www.freedigitalphotos.net

Na prowadzenie składowiska odpadów może się zdecydować zarówno wytwórca, jak i podmiot od niego niezależny. Ustawa reguluje obowiązki składującego.

W świetle ustawy odpady można składować na składowisku odpadów, w podziemnym składowisku odpadów lub w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Wytwórca lub posiadacz odpadów, odpowiedzialny za gospodarowanie nimi, jest zobowiązany sporządzić ich podstawową charakterystykę (art. 110). Dla odpadów wytwarzanych regularnie, na przykład podczas produkcji, charakterystyka musi zawierać dodatkowo:

  • Zmiany mogące wystąpić w składzie odpadów
  • Zmiany cech charakterystycznych
  • Główne zmieniające się właściwości odpadów

Testy zgodności

Podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami jest zobowiązany przynajmniej raz na 12 miesięcy przeprowadzać test zgodności, badający wybrane parametry charakterystyczne przechowywanych odpadów. Badania przeprowadza się, aby sprawdzić zgodność odpadów z parametrami pozwalającymi na przechowywanie.

Zgodnie z art. 120 ustawy przed przyjęciem odpadów do składowania należy:

  • Ustalić masę przyjmowanych odpadów
  • Sprawdzić zgodność przyjętych odpadów z danymi na ich temat

Jeśli informacje są niezgodne ze zawartymi w dokumentacji lub też brak testów zgodności, podmiot może odmówić przyjęcia odpadów do składowania. Może odmówić także w wypadku niezgodności z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Na podstawie posiadanych danych zarządzający jest zobowiązany do składowania odpadów w taki sposób, aby nie dochodziło do chemicznych reakcji między nimi, które mogą być potencjalnie groźne dla środowiska.

Składowisko odpadów

Właściciel składowiska odpadów musi posiadać tytuł prawny do terenu oraz wszystkich urządzeń na nim. Prowadzenie składowiska jest związane z zabezpieczeniem majątku na wypadek roszczeń z powodu zanieczyszczenia środowiska, do którego może dojść w czasie działalności składowiska. Może to mieć formę depozytu lub ubezpieczenia.

Składowisko może rozpocząć działalność po złożeniu stosownego wniosku (dokładnie określonego w art. 127 ustawy) oraz uzyskaniu:

  • Zezwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na prowadzenie składowiska
  • Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów

Gminnym składowiskiem odpadów nie może zarządzać żadna jednostka publiczna. Jednocześnie gmina może powołać osobną jednostkę do zarządzania składowiskiem. 

Podobne artykuły:

Konrad Budek