Gospodarowanie odpadami – obowiązki wytwórcy

Gospodarowanie odpadami – obowiązki wytwórcy jaylopez/ www.sxc.hu

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, dokładnie precyzuje obowiązki wytwórcy odpadów, który nie odpowiada za ich składowanie bądź lub unieszkodliwienie.

Ustawa wprowadziła hierarchię sposobów postępowania z odpadami, do której muszą stosować się wytwórcy odpadów (Art. 17 pkt. 1).

 • Zapobieganie powstawaniu odpadów
 • Przygotowanie do ponownego użycia
 • Recykling
 • Inne procesy odzysku
 • Unieszkodliwienie

Odpady powinny być przede wszystkim poddane odzyskowi, chyba, że jest to nieuzasadnione ekonomicznie bądź ekologicznie(art. 18 pkt. 2). Unieszkodliwieniu można poddać wyłącznie odpady, z których wysegregowano wcześniej wszystkie nadające się do ponownego użycia lub recyklingu w dowolnej formie (art. 18 pkt. 7). W drodze recyklingu lub ponownego wykorzystania możliwe jest utracenie statusu odpadu.

Odpowiedzialność za przetworzenie odpadów spoczywa na aktualnym właścicielu lub posiadaczu odpadów, co oznacza, że jest on zobowiązany do gospodarowania nimi lub poniesienia tego kosztów. Ustawodawca rozróżnia przechowywanie i składanie odpadów – odpady przeznaczone do składowania na składowisku mogą być przechowywane wyłącznie w celu uzbierania większej ilości, którą można odwieźć na składowisko, najwyżej przez rok.

Gospodarowanie odpadami prowadzone jest w oparciu o plany gospodarowania odpadami tworzone na szczeblu krajowym i wojewódzkim (art. 35). Plany, poza regulacjami dotyczącymi szacowanej ilości odpadów oraz listy podmiotów uprawnionych do gospodarowania nimi, mogą zawierać także opis aspektów organizacyjnych, w tym podział odpowiedzialności za odpady między podmioty publiczne i prywatne.

Ewidencja odpadów

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji (art. 66), zgodnie z określonym w ustawie katalogiem. Ewidencja odpadów zawiera:

 • Podstawową charakterystykę odpadów
 • Wyniki testów zgodności

Dokumenty ewidencji zawierają:

 • Imię i nazwisko
 • Miejsce przeznaczenia odpadów
 • Sposoby gospodarowania nimi i dane o ich pochodzeniu
 • Miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce  przeznaczenia,  częstotliwość  zbierania  odpadów,  sposób
  transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów

Dokumenty ewidencji muszą być przechowywane przez 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym wytworzone zostały odpady.

Osobne regulacje dotyczą odpadów medycznych, weterynaryjnych, niebezpiecznych oraz, między innymi, odpadów w formie olejów lub smarów.

Podobne artykuły:

Konrad Budek