Innowacyjność w Unii Europejskiej

Innowacyjność w Unii Europejskiej NF.pl

Jednym z pięciu kluczowych celów strategii Europa 2020 jest przeznaczenie 3% produktu krajowego brutto (PKB) na cele badawczo-rozwojowe. Rozdział ten skupiać będzie się na najważniejszych wynikach statystycznych.

W 2014 roku wśród państw członkowskich Unii Europejskiej wydatki krajowe brutto na badania i rozwój (GERD) wynosiły 284 miliardy euro: 3,4% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego oraz 42% wzrost w porównaniu do roku 2004 – tempo tych zmian znajduje się w obecnych cenach, które odzwierciedlają ich zmianę, jak również prawdziwe przemiany w kwestii wydatków w tej dziedzinie. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych w 2012 roku poziom wydatków na badania i rozwój w krajach członkowskich UE wynosił 77% wydatków USA. Rok później wydatki te były o 89% większe niż w Chinach, wynosiły ponad dwukrotność wydatków Japonii i prawie siedmiokrotność środków przeznaczanych na ten cel przez Koreę Południową. (Eurostat: wydatki na badania i rozwój)

W 2014 roku wśród państw członkowskich Unii Europejskiej najwyższe nakłady na badania i rozwój zanotowano w Finlandii (3,17%), Szwecji (3,16%), Danii (3,05%) oraz Austrii (2,99%), co można zobaczyć na wykresie 2. W tym samym roku dziewięć państw członkowskich wykazało wydatki B+R na poziomie poniżej 1%. Oprócz Grecji, były to państwa, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 roku lub później, jednakże Słowenia (2,39%), Czechy (2,00%), Estonia (1,44%), Węgry (1,37%) oraz Litwa (1,01%) osiągnęły wyniki powyżej średniej. (Eurostat)

Niemalże wszystkie państwa członkowskie UE w 2014 roku wykazywało wyniki wyższe, niż dekadę wcześniej. Wyjątkiem były tu państwa z najwyższymi wydatkami na B+R, czyli Finlandia, Szwecja, a także Luksemburg i Chorwacja. Żadnej zmiany nie zaobserwowano w Rumuni. Największy wzrost odnotowano na Słowenii, Czechach oraz Austrii. (Eurostat)

Pomiędzy 2004 a 2014 rokiem znaczna większość wydatków B+R wśród państw członkowskich dotyczyła biznesowego sektora prywatnego i w jego przypadku całkowity wzrost wynosił aż 16,1% PKB. Na drugim miejscu znalazło się tu szkolnictwo wyższe z wynikiem 15,7%, a trzecie i czwarte miejsce okupowały sektory administracji publicznej i organizacji pozarządowych, które wykazały nieznaczną zmianę w tym okresie.

Kraje z relatywnie wysokim wskaźnikiem wydatków B+R w odniesieniu do PKB, czyli Finlandia, Szwecja, Austria i Niemcy, wykazały stosunkowo wysokie nakłady na działania badawczo-rozwojowe (1,95% lub więcej). Te państwa członkowskie – z wyłączeniem Niemiec – wydały najwięcej na działania B+R w sektorze szkolnictwa wyższego. Wysokie nakłady na prace badawczo-rozwojowe wykazały również Holandia oraz Estonia.

W 2013 roku w krajach UE ponad połowa wszystkich wydatków B+R finansowana była przez sektor przedsiębiorstw, 1/3 przez środki publicznej i rządowe, a pozostałe 9,9% wydatków składało się na fundusze zagraniczne. Szkolnictwo wyższe oraz sektor pozarządowy odegrały stosunkowo niewielką rolę. Z wykresu 5. wynika, iż udziały tych sektorów były w tym okresie stabilne i wynosiły odpowiednio 0,8% i 1,6% wszystkich wydatków. Największa zmiana nastąpiła w przypadku wzrostu finansowania B+R ze źródeł zagranicznych oraz spadku nakładów finansowych sektora publicznego w tej dziedzinie.

W Korei Południowej, Japonii oraz Chinach całkowity wkład w finansowanie wydatków na badania i rozwój w przypadku sektora prywatnego był wyższy, niż w przypadku państw członkowskich UE (patrz wykres 6.).

W 2013 w Niemczech, na Słowenii, w Szwecji oraz Finlandii wydatki finansowane przez sektor biznesowy wynosiły ponad 3/5 wszystkich nakładów na badania i rozwój. W przypadku Cypru, Rumunii oraz Grecji sprawa wygląda zgoła odmiennie i większość środków przeznaczanych na B+R pochodzi ze źródeł publicznych. Nakłady sektora szkolnictwa wyższego przekroczyły 3,0% jedynie w przypadku Cypru, Hiszpanii oraz Portugalii, w przypadku reszty państw członkowskich UE środki te odgrywały raczej niewielką rolę. Podobnie sprawa wygląda, jeżeli chodzi o sektor pozarządowy.


Więcej na http://innovationdevelopment.eu/

 

Fundacja Obserwatorium