Jak motywować ludzi? Kilka wskazówek dla Ciebie

Jak motywować ludzi? Kilka wskazówek dla Ciebie Image courtesy of Stuart Miles/ FreeDigitalPhotos.net

Pracownicy i produkt są kluczem sukcesu firmy. A jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość pracy i stosunek pracowników do wykonywanych zadań, a co za tym idzie efekty ich pracy, jest motywacja

Motywacja pracowników to trudne zadanie, które stoi przed kadrą kierowniczą, szefem menadżerem czy osobą zarządzającą. W przypadku motywacji w stosunku do pracownika warto stosować metodę: klient ma być zadowolony (gdzie klientem jest pracownik). Uciszę tu pewne głosy. Wiem, że to stawia na piedestale pracowników – ale nie o to chodzi w tym porównaniu. Wiem, że część osób z kadry kierowniczej wychodzi z założenia, że skoro pracownik dostaje pensje i ma swój zakres obowiązków, to powinno wystarczyć do tego, by wykonywał poprawnie swoje zadania.

Ale czy poprawnie wystarczy?

Wybitni managerowie osiągają znakomite rezultaty dzięki swoim pracownikom i ich zaangażowaniu. Umieją w odpowiedni sposób motywować pracowników do tego, aby dawali z siebie więcej. To trudna umiejętność wymagająca między innymi konsekwencji, samodyscypliny, empatii, wizji, umiejętności przekazywania swojego obrazu rzeczywistości innymi oraz angażowania ich w wykonanie określonego zadania. Dlatego w pracy menadżera, szefa, kierownika ważne jest stałe doskonalenie swoich umiejętności.

Dziś sama pensja to za mało, menadżer, szef musi w odpowiedni sposób podchodzić do pracowników – wyznaczać cele, stawiać wyzwania tak, żeby czuli satysfakcję z pracy, to, że są ważnym elementem firmy.

Jak wszyscy powszechnie wiemy, w całym procesie kierowania zarządzania firmą ważne są takie elementy jak:

  • planowanie
  • delegowanie
  • motywowanie
  • kontrola

Każdy z tych elementów wymaga od kadry kierowniczej umiejętności i odpowiednich procedur postępowania.

Każdy kierownik, szef, osoba zarządzająca, powinien mieć za sobą kilk-kilkanaście szkoleń dotyczących zarządzania budowania zaangażowania kierowania delegowania i motywowania – ale i przed sobą również. Każdy szef powinien doskonalić swoje umiejętności za pomocą dostępnej wiedzy.

Motywacja jest niezwykłą mocą i każdy z nas ją ma, jednak nie dla każdego jest tym samym i nie w każdym z nas wyzwala takie same pokłady energii. Dlatego kadra kierownicza ma przed sobą szczególne zadanie – motywować pracowników tak, by byli pełni zaangażowania i chętnie wykonywali zadania – nie tylko te konieczne, ale i te które mają poprawić i usprawnić działalność firmy i pracowników tak, aby stale wznosiła się ona na wyżyny swoich możliwości.

W aspekcie motywacji i budowania zaangażowania dla ludzi istotne są jasne reguły postępowania i oceniania ich pracy. Dlatego menadżer, szef, kierownik powinien mieć bardzo jasno ustalone reguły i zasady motywacji.

Jak motywować ludzi?

Jak sprawić, by pracownicy w Twoim zespole mieli wiele energii i zapału do pracy, byli podekscytowani swoją rolą w firmie, istotna była dla nich realizacja postawionych celów? Chce się z Tobą podzielić podstawowymi zasadami, jakie powinny być stosowane przez bezpośredniego przełożonego, by utrzymać wysoką motywację pracowników. Poniżej znajdziesz pięć zasad. Po lekturze zastanów się, czy są one stosowane przez Ciebie. Może warto omówić to z kimś, komu ufasz? Mam nadzieję, że lektura tego artykułu będzie dla Ciebie okazją do przemyślenia, w jaki sposób motywujesz pracowników do pracy.

Co zatem możesz zrobić, by zmotywować ludzi?

Rada 1: Stawiaj osiągalne cele

Przede wszystkim stawiaj pracownikom cele osiągalne tak, by sukces był czymś, co zdarza się im w miarę często. Jeśli osiągacie sukces, to dostrzeż to, ogłoś na spotkaniu, podkreśl wkład tych, którzy się do niego przyczynili. Pomyśl, jak trudna i demotywująca jest atmosfera ciągłej porażki. Jak to jest być ciągle poniżej targetu? W wyznaczaniu realnych celów pomaga uzgadnianie ich z osobami, które będą do nich dążyć, a także uzyskanie akceptacji tych ludzi dla celów. Pamiętaj o wyznaczaniu celów pośrednich w długich projektach – świętuj osiąganie etapów tak, by ludziom starczyło energii w wieloletnim projekcie.

Ustalając cele z ludźmi, możesz również używać znanego narzędzia do weryfikacji celów SMART. Według niego dobry cel powinien być:

• Szczegółowy – określa tak dokładnie jak to tylko możliwe, co chcemy osiągnąć

• Mierzalny – pozwala stwierdzić, czy i w jakim stopniu cel jest osiągnięty

• Akceptowalny – odpowiada oczekiwaniom organizacji

• Realistyczny – mieści się w zasięgu naszego oddziaływania, jest wykonalny

• Terminowy – jest określony w czasie

Rada 2: Wskazuj na osobiste korzyści

Niezmiernie istotną rzeczą dla długotrwałego zmotywowania jest wskazanie pracownikom osobistych korzyści z osiągania celów organizacyjnych. Ponieważ każda osoba jest motywowana w danym momencie przez inne rzeczy, sztuką jest zidentyfikowanie tych elementów, które w tej chwili są dla niej najkorzystniejsze. Osobistą korzyścią dla jednego człowieka może być stabilność zatrudnienia, ponieważ właśnie zaciągnął kredyt na kupno mieszkania. Inny pracownik tymczasem dostrzega przede wszystkim korzyści z możliwości szybkiego awansu wynikającego z doskonałych wyników. Identyfikuj i wyraźnie komunikuj indywidualne korzyści, jakie ludzie osiągną z Tobą.

Jak możesz odkrywać motywację ludzi:

• Pytając ich o to

• Słuchając, co mówią w chwilach ważnych

• Obserwując, jak się zachowują w różnych momentach pracy swojej i zespołu

Pamiętaj o tym, że ludzie pracują z dwóch powodów: dla korzyści materialnych, czyli wynagrodzenia, oraz dla korzyści niematerialnych czyli np. zaspakajania potrzeby własnej wartości, prestiżu, rozwoju kariery.

Rada 3: Przydzielaj zadania dające zadowolenie z tego, co się robi

Bardzo motywujące może być wykonywanie rodzaju czynności, którą się szczególnie lubi. Ten aspekt jest wart wzięcia pod uwagę na etapie planowania zakresu obowiązków danego pracownika.

Pytanie brzmi, czy pracownik zatrudniany lub promowany na nowe stanowisko zdaje sobie sprawę z charakteru swojej roli? Czy został o tym poinformowany? W czym znajduje zadowolenie? W samodzielnej pracy? W kreatywnym zespole? Czy lubi wyjazdy służbowe? Wobec pracowników, którzy już funkcjonują w zespole stosuj zasadę okresowej zmiany charakteru pracy.

Zaproponuj poprowadzenie projektu, przygotowanie konferencji itd. Oczywiście przy założeniu, że dana osoba ma umiejętności i będzie czerpała zadowolenie ze zmiany. Może to bardzo podnieść satysfakcję z pracy oraz zapobiec znużeniu i wypaleniu.

Rada 4: Wzmacniaj poczucie ważności

Ludzi motywuje to, że są ważni w jakimś kręgu społecznym. Chcą być ważni w rodzinie, wśród znajomych i oczywiście w pracy. Przy ustalaniu planów, strategii, pytaj swoich pracowników o radę oraz rozważaj to, co mówią. Jest to dobra zasada również z tego względu, że często to oni najlepiej wiedzą, co zrobić na poziomie realizacji np. bezpośrednio z klientem czy przy produkcji. Jeśli korzystasz z czyjegoś pomysłu, to powiedz innym od kogo on pochodzi. Pracownicy przy uwzględnianiu ich starań, wysiłków, i wkładu pracy potrafią jeszcze zwiększyć swoje zaangażowanie w firmę.

Rada 5: Stwarzaj klarowne reguły

Pracowników motywują jasne zasady, klarowność reguł działania. Odnosi się to do wielu elementów: zarówno do celów określonych przez mierzalne wskaźniki, jak i jasnych zasad oceny i wynagradzania. Członków Twojego zespołu z pewnością zmotywują sprecyzowane kryteria awansu – sytuacja, gdy dokładnie wiadomo, co trzeba zrobić, by otrzymać promocję lub premię.

Potrzebujesz zaplanowania tego, co komunikujesz ludziom, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Upewniaj się, czy jesteś zrozumiany zgodnie ze swoją intencją. Zapytaj o to, co ludzie zrozumieli z Twoich słów.

Rada na koniec

Nie zapomnij o czasie na rozliczenie w trakcie procesu, na jakim etapie są prace i co zostało zrobione oraz na podsumowanie po skończonym zadaniu. Podczas spotkań kontrolnych dobrze jest wzmocnić motywację do działania przez pochwały i docenienie dotychczasowych efektów. W czasie podsumowania pokaż, jakie efekty biznesowe przyniosło działanie konkretnego pracownika. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ pokazujesz pracownikowi, że osiągnęliście wspólny sukces, dzięki temu czuje się on spełniony i cieszy się, że pracuje w takiej firmie jak Twoja.

Pamiętaj o zasadzie: chwal i doceniaj publicznie, krytykuj w cztery oczy.

Vidi - Centrum Rozwoju Kadr