Jak motywować polską Generację Y

Jak motywować polską Generację Y Photo credit: Fey Ilyas / Foter

Generacja Y, wkraczająca obecnie do firm, to wyzwanie przed jaki stoją zarządy przedsiębiorstw, menedżerowie i wspierające ich działy HR.

W opublikowanym niedawno raporcie firma Deloitte Polska zidentyfikowała cztery główne wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce:

  • Retencja,
  • Marketing wizerunku pracodawcy,
  • Generacja Y,
  • Orientacja na klienta.

Analizując stan zaawansowania narzędzi HRM w polskich organizacjach w obliczu wymienionych wyzwań rynku pracy, autorzy raportu wyciągają następujące wnioski (A. Kaźmierczak, M. Kocur, Natura dobrej organizacji..., s. 19):

  • „stan rozpowszechnienia w polskich firmach narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi należy ogólnie ocenić jako stosunkowo niski,
  • polskie organizacje doraźnie zareagowały na wyzwania rosnącej rotacji. Stosują też podstawowe elementy systemu motywacyjnego (wynagrodzenia) (...),
  • polskie organizacje nie zamierzają stosować nowoczesnych narzędzi usprawniających procesy kadrowe,
  • inicjatywy odpowiadające na współczesne wyzwania rynku pracy podejmuje niewielki odsetek organizacji”.

Problemem, który w wielu firmach jawi się jako terra incognita, jest Generacja Y. Poświęcę więc tej tematyce kilka artykułów.

Generacja X, Y, Z – kim oni są?

W literaturze dotyczącej HR i marketingu pojawiają się określenia: generacja X, generacja Y, a ostatnio już generacja Z. Jak rozszyfrować te zwroty wynikające z tzw. segmentacji pokoleniowej?

Na każde pokolenie wielki wpływ mają polityka, muzyka, filmy, książki, a obecnie też Internet oraz wydarzenia historyczne tego okresu, w którym ono żyje. Demografowie nazywają te grupy kohortami, spotykamy też określenie generacja. Członkowie kohorty (generacji) dzielą najistotniejsze doświadczenia życiowe.

Generacje X, Y i Z są dokładnie opisane w literaturze przedmiotu, ale autorzy spierają się o ramy czasowe dotyczące lat urodzin członków poszczególnych generacji. P. Kotler (P. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005) przyjmuje następujące daty wyróżniające poszczególne generacje:

  • Generacja X – to Amerykanie ukształtowani przez zły stan gospodarczy, katastrofę promu Challenger i zagrożenie AIDS; jej członkowie urodzili się w latach 1965-1977 (w 2010 roku mają od 33(4) do 45 lat),
  • Generacja Y w USA została ukształtowana przez dobrą sytuację gospodarczą i Internet; jej członkowie urodzili się w latach 1978-1994 (mają obecnie mniej niż 33 lata).
  • Inni autorzy (np. J. M. Lawrence) zaliczają do pokolenia Y Amerykanów urodzonych pomiędzy 1977 a 1999 rokiem, co stanowi jej najszerszą definicję.

Generacja Z jeszcze nie zameldowała się na rynku pracy, ponieważ jej członkowie urodzili się po 1994 roku (1999) i maja obecnie najwyżej 15 lat.

Czy w Polsce jest generacja X i Y?

W artykułach dotyczących HR, napisanych przez polskich autorów, pojawia się określenie generacja Y, ale czy oznacza ono to samo, co Stanach Zjednoczonych. Czy cechy przypisywane GenY w USA są reprezentatywne dla polskich Igreków? Nasuwa się kilka wątpliwości.

Po pierwsze daty urodzenia członków pokolenia Y. Czy w Polsce można określić ramy czasowe przynależności do GenY podobnie jak w USA? W Polsce cezurę stanowi upadek PRL-u (1989 rok) i do pokolenia Y zalicza się osoby, które nie pamiętają tego potworka. Dlatego polska Generacja Y to ludzie urodzeni w latach 1980-2000. Członkowie polskiej GenY mają obecnie mniej niż 30 lat.

Generacja Y to młodzi ludzie, którzy nie znają utworów grupy Kombi, Maanam i Lombard. Nie wiedzą, kto to jest Józef Skrzek i Ryszard Riedel. No i nie czytali książek Stachury, ani nie emocjonowali się sukcesami naszej reprezentacji piłkarskiej w 1974 i 1982 roku.

Jeśli mówimy o polskiej Generacji X, to dla niej istotniejsza była katastrofa w Czarnobylu, niż tragedia promu Challenger. Tworzą ją ludzie urodzeni w latach 1965-1979, którzy obecnie mają od 30 do 45 lat.

Podobne artykuły:

Jarosław Rubin VALUE CREATION