Jak napisać pozew?

Jak napisać pozew? materiał PR

Czasami w życiu zdarza nam się, że aby dochodzić swoich praw będziemy zmuszeni do skierowania sprawy do Sądu. W takiej sytuacji, jeżeli sprawa będzie miała charakter procesowy, to powinniśmy skorzystać z pisma wszczynającego – pozwu.

Pozew, czyli...

Pozwem w polskim porządku prawnym określa się pismo wszczynające proces sądowy, które zawiera żądanie określonego zachowania się lub nałożenia określonego obowiązku. Pismo to jest składane przez osobę żądającą – powoda przeciwko osobie, która miałaby to żądanie spełnić – pozwanego.

Co powinien zawierać pozew?

Pozew jako, że jest pismem procesowym powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. W tym przypadku pisząc pozew powinieneś/ powinnaś ustalić, jaki Sąd jest właściwy do rozpoznania twojej sprawy, oznaczyć siebie jako powoda podając swoje dane identyfikujące oraz oznaczyć stronę przeciwną – pozwanego, również oznaczając jego dane identyfikujące;

2) oznaczenie rodzaju pisma. W środkowej części pisma oznacz pismo tytułem Pozew;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Osnową wniosku jest twoje żądanie zachowania się przez inny podmiot w określony sposób. Na poparcie swoich racji powinieneś/ powinnaś zgromadzić dowody. Sąd je przeprowadzi w zasadzie tylko wtedy, jeżeli sam/sama je zgłosisz lub dostarczysz;

Podobne artykuły:

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Obowiązkowo podpisz pozew. Jeżeli tego nie zrobisz Sąd wezwie cię do uzupełnienia braku formalnego pozwu, co przełoży się na wydłużenie postępowania sądowego;

5) wymienienie załączników. Jako załącznik będzie traktowany odpis pozwu, który zostanie przez Sąd przesłany twojemu przeciwnikowi procesowemu. Pamiętaj, składa się tyle odpisów ilu jest przeciwników procesowych. Załącznikami są również dowody, których przeprowadzenie może przyczynić się do rozpoznania sprawy na twoją korzyść. Ich odpowiednie przygotowanie będzie miało wpływ na wykazanie twojego prawa do zachowania się przeciwnika procesowego we wskazany przez ciebie sposób.

Pozew jest również pierwszym pismem w sprawie, co obliguje do umieszczenia w jego treści następujących elementów:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Oznaczenie miejsca zamieszkania jest istotne ze względu na doręczanie przez Sąd przesyłek pocztowych. Upewnij się przez wszczęciem postępowania jaki jest adres zamieszkania twojego przeciwnika procesowego;

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Punkt 2 i 3 dotyczy osoby składającej pozew. Nie zapomnij o wpisaniu tych danych. Brak tych elementów będzie skutkował wezwaniem Sądu do uzupełnienia braku formalnego pozwu, co przełoży się na wydłużenie postępowania sądowego.

Jakie szczególne elementy powinien zawierać pozew?

Pozew ponadto powinien zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna. Wymóg dokładnego określenia żądania jest niezbędny ze względu na związanie Sądu jego treścią. Upewnij się zatem, że twój opis w pełni odpowiada twojemu żądaniu;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. Pozew powinien zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu powinno się przytaczać te okoliczności faktyczne, które są podstawą wnoszonego powództwa. Jak to osiągnąć? Najprościej pisząc pozew odnoś sytuację faktyczną do wywodzonego przez ciebie żądania;

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. W treści pozwu powinieneś zawrzeć informację o podjęciu przez ciebie próby dobrowolnego rozwiązania sporu. Najlepiej aby już w wezwaniu twojego przeciwnika do określonego zachowania znalazła się informacja, że dążysz do nieprocesowego rozstrzygnięcia sprawy.

Dobrowolne elementy pozwu

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; dokonanie oględzin; polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Czym jest zabezpieczenie powództwa?

Zabezpieczenie powództwa służy ochronie przyszłego żądania poprzez jego realizację przed wydaniem przez Sąd wyroku. W skrócie można powiedzieć, że wnoszący pozew może uzyskać spełnienie swojego żądania przed zakończeniem postępowania.

Podobne artykuły:

Co oznacza nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności?

Klauzula rygoru natychmiastowej wykonalności uprawnia do realizacji orzeczenia w sytuacji gdy możliwe jest od niego odwołanie.

W sytuacji wnoszenia pozwu do Sądu radca prawny Przemysław Szamryk radzi mieć na uwadze, że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, w tym przygotowania właściwej dla stanu sprawy strategii procesowej. Treść pozwu ma bardzo istotne znaczenie w wyznaczeniu zakresu postępowania sądowego. Dlatego też, przed wniesieniem sprawy do Sądu rozważ czy nie warto powierzyć własną sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi procesowemu. Zadba on o każdy szczegół przygotowywanego pisma i poprowadzi postępowanie sądowe. Lepiej nie ryzykować utratą tego co Ci się prawnie należy. Błędne decyzje w procesie ulegną zweryfikowaniu. I co najważniejsze raz wytoczonego procesu co do zasady nie będziesz mógł powtórzyć.

umowaubezpieczenia.pl Przemysław Szamryk