Jak rozliczać czas pracy kierowcy?

Jak rozliczać czas pracy kierowcy? ocrk.pl

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W branży transportowej rejestracja czasu pracy oraz przestrzeganie zasad kodeksu pracy podlega jeszcze większym obostrzeniom. Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowcy?

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Kontrola czasu pracy kierowcy jest istotna nie tylko ze względu na jej prawidłowe rozliczenie, które przekłada się na zarobek z danego miesiąca, ale również ze względów bezpieczeństwa samego kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Znaczna ilość wypadków jest wynikiem zmęczenia i senności przepracowanych kierowców, dlatego Ustawa o czasie pracy kierowców jasno określa normy dotyczące czasu pracy kierowcy zawodowego, wymaga ścisłego przestrzegana przerw i odpoczynków dobowych oraz reguluje czynności dodatkowe, których wykonywanie również zalicza się do czasu pracy kierowcy. Oprócz prowadzenia pojazdu i przejazdu z punktu „A” do punktu „B", w czas pracy kierowcy wlicza się również załadunek i rozładunek towaru, sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, zapewnienie bezpieczeństwa przewożonego mienia lub osób, niezbędne prace administracyjne oraz inne czynności związane z wypełnianiem obowiązków służbowych.

ocrk.pl ocrk.pl

Według Kodeksu Pracy czas wykonywania obowiązków służbowych kierowcy może wynosić maksymalnie 13 godzin na dobę. Nadgodziny możliwe są tylko i wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, np. wymagających od kierowcy czynności mających na celu ochronę życia lub mienia. Każdemu kierowcy przysługuje obowiązkowa przerwa w jeździepo każdych 4 h 30 min ciągłej jazdy, wynosząca 45 min (zamiennie można odebrać 15 + 30 min) oraz nieprzerwany regularny lub skrócony odpoczynek dobowy trwający odpowiednio 11 h i 9 h. Ewidencję czasu pracy kierowców należy prowadzić bardzo szczegółowo, gdyż wszelkie nieprawidłowości podlegać mogą karze nawet do 30000 zł. Ponadto rzetelna ewidencja czasu pracy jest podstawą do obliczenia wynagrodzenia, jakie należy się kierowcy za wykonywaną pracę w danym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Dokumenty: Kodeks Pracy oraz tekst Ustawy o Czasie Pracy Kierowców jasno określają kwestie związane z rozliczaniem kierowcy pracującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jednak przy dokonywaniu rozliczeń zastosowanie mają również przepisy unijne. Podstawowe elementy ewidencji to wydruki z tachografu oraz karty kierowcy, pliki z pamięci karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz zapisy na wykresówkach. Należy pamiętać, że ewidencja czasu pracy kierowcy za granicą powinna być prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Rozliczając czas pracy kierowcy, trzeba brać pod uwagę wszelkiego rodzaju czynności dodatkowe pojawiające się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych przez kierowcę. Należy także pamiętać, że inaczej rozlicza się czas pracy w dzień i w nocy, a także w niedziele i święta.

ocrk.pl ocrk.pl

Ewidencja czasu pracy kierowcy oraz jego rozliczenie to zadanie dość skomplikowane i wymagające, a wszelkie błędy w rozliczeniach lub niekompletna dokumentacja mogą prowadzić do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a w konsekwencji do mandatu. Dodatkowo kierowca ma prawo zakwestionować rozliczenie w ciągu 3 lat od momentu opracowania danej ewidencji, konieczna jest więc archiwizacja dokumentacji.

Wielu pracodawców z branży transportowej decyduje się na powierzenie prowadzenia ewidencji i rozliczeń czasy pracy kierowcy firmom zewnętrznym. Jedną z nich jest Ogólnopolskie Centrum Rozliczeń Kierowców – ocrk.pl, które świadczy kompleksowe usługi dla firm z branży transportowej od 2002 roku. OCRK oferuje swoim klientom nie tylko prowadzenie pełnej ewidencji i rozliczeń, ale także dokumentacji kadrowo-płacowej, reprezentację podczas kontroli, doradztwo telefoniczne 24/7 i wiele innych elementów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa firmom transportowym.