Jak zarządzać wypalonymi pracownikami w call center? Style kierowania: Wspieranie – S3

Jak zarządzać wypalonymi pracownikami w call center? Style kierowania: Wspieranie – S3 sxc.hu

Kiedy twój pracownik czuje się wypalony, zniechęcony, spadła mu efektywność, a po dawnej świetności nie ma śladu, musisz zareagować. Zarządzaj nim według sprawdzonego sposobu kierowania tzw. wspierania.

W poprzed­nich wpi­sach mówi­łem o tym jak zarzą­dzać nowymi pra­cow­nikami oraz jak postę­po­wać z tymi któ­rzy chcą się zwol­nić. Dziś opi­szę w jaki spo­sób zarzą­dzać wypa­lo­nymi pra­cow­nikami, czyli tymi, któ­rzy mają długi staż w call cen­ter, nie mają moty­wa­cji do sprze­daży i mimo dużej wie­dzy i wyso­kich kom­pe­ten­cji nie są efek­tywni. Co z nimi począć?

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Karol Froń Karol Froń